Show simple item record

Methodology for outlier detection in k-dimensional space

dc.contributor.advisorRadojičić, Zoran
dc.contributor.otherVukmirović, Dragan
dc.contributor.otherBulajić, Milica
dc.contributor.otherĐoković, Aleksandar
dc.contributor.otherJanković Šoja, Svjetlana
dc.creatorMilenković, Nemanja
dc.date.accessioned2021-02-26T15:56:59Z
dc.date.available2021-02-26T15:56:59Z
dc.date.issued2019-12-27
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7928
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23284/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=14934793
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18005
dc.description.abstractПредмет истраживања ове докторске дисертације је формирање методологије за откривање мултиваријационих нестандардних опсервација кроз унапређење методе Ивановићевог одстојања. Откривање нестандардних опсервација у k-димензионом простору је подједнако важно као и њихово откривање у једној димензији. Под појмом „нестандардна опсервација” се подразумева она опсервација која је на неки начин неконзистентна са преосталима из посматраног скупа. Откривање мултиваријационих нестандардних опсервација се најчешће спроводи коришћењем методе Махаланобисовог одстојања. Ивановићево одстојање се користи у циљу мерења интензитета неке појаве, коришћењем већег броја изабраних индикатора. Унапређена метода Ивановићевог одстојања тестира значајност сваког од посматраних индикатора коришћењем одговарајуће F статистике. Кроз употребу дефинисаних процедура за елиминацију и/или селекцију индикатора, нова метода тежи формирању „оптималног” скупа индикатора, редукујући димензију посматраног комплексног проблема. Метода секвенцијалног Ивановићевог одстојања узима у обзир дискриминациону моћ сваког од коришћених индикатора. У складу с тим, формира се јединствена вредност одстојања за сваку опсервацију из посматраног скупа. Резултати истраживања показали су да се ова метода може успешно користити за откривање мултиваријационих нестандардних опсервација.sr
dc.description.abstractThe subject of this doctoral dissertation is the development of the methodology for detecting multivariate outliers through the modification of the Ivanović (I-distance) distance method. Detecting outliers in the k-dimensional space is as important as detecting them in a single dimension. The term outlier refers to the observation which is in some way inconsistent with the rest of the observations in a data set. Multivariate outliers are most commonly detected using the Mahalanobis distance method. I-distance is used to measure the intensity of an occurrence, using a number of selected indicators. An improved method of I-distance tests the significance of each of the observed indicators using the appropriate F statistics. Through defined procedures for the elimination and /or selection of indicators, the new method seeks to form an optimal set of indicators, while reducing the dimension of the complex problem at hand. The stepwise I-distance method takes into account the discriminatory power of each of the indicators used. Accordingly, a unique I-distance value is formed for each observation from the observed set. The research results show that this method can be used to detect multivariate outliers.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectнестандардне опсервацијеsr
dc.subjectoutliersen
dc.subjectk-димензиони просторsr
dc.subjectИвановићево одстојање, мултиваријациона анализаsr
dc.subjectиндикаториsr
dc.subjectелиминацијаsr
dc.subjectселекцијаsr
dc.subjectk-dimensional spaceen
dc.subjectIvanović distanseen
dc.subjectmultivariate analysisen
dc.subjectindicators, eliminationen
dc.subjectselectionen
dc.titleМетодологија откривања нестандардних опсервација у k-димензионом просторуsr
dc.title.alternativeMethodology for outlier detection in k-dimensional spaceen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractРадојичић, Зоран; Ђоковић, Aлександар; Булајић, Милица; Вукмировић, Драган; Јанковић Шоја, Свјетлана; Миленковић, Немања; Metodologija otkrivanja nestandardnih opservacija u k-dimenzionom prostoru;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69418/IzvestajKomisije25990.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69417/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18005


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record