Show simple item record

Merodavno pravo u međunarodnim investicionim sporovima

dc.contributor.advisorĐundić, Petar
dc.contributor.otherĐundić, Petar
dc.contributor.otherStanivuković, Maja
dc.contributor.otherCvetković, Predrag
dc.creatorGaletin, Milena
dc.date.accessioned2021-02-25T15:09:19Z
dc.date.available2021-02-25T15:09:19Z
dc.date.issued2019-09-30
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija155930051271783.pdf?controlNumber=(BISIS)110722&fileName=155930051271783.pdf&id=12934&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=110722&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije155930051645733.pdf?controlNumber=(BISIS)110722&fileName=155930051645733.pdf&id=12935&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije155930051645733.pdf?controlNumber=(BISIS)110722&fileName=155930051645733.pdf&id=12935
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17994
dc.description.abstractПредмет   истраживања   докторске   дисертације   представља   начин   поступања арбитражних  судова  приликом  утврђивања  меродавног  права  за  суштину  инвестиционог спора. Његово  одређење  је  веома  битно  јер  може  пресудно  да  утиче  на  сам  исход арбитражног поступка. Истраживањем је обухваћена како пракса арбитражних судова који делују под окриљем Међународног центра за решавање инвестиционих спорова (ИКСИД), тако и оних арбитражних судова који поступају ван њега. Након  уводних  разматрања,  у  раду  су  најпре приказани  процесни  механизми  за заштиту имовинских права странаца с обзиром да они представљају претечу инвестиционе арбитраже  какву  данас  познајемо.  Потом  је  указано  на  комплексност  инвестиционих спорова  која  проистиче  из  чињенице  да  се  различити  извори  права  на  њих  примењују-правила  међународног  права  (обичајног  и  уговорног),  национално  законодавство  државе пријема,  као  и  одредбе  уговора  о  страном  улагању  између  државе  пријема  и  страног улагача. При том се одређивање меродавног права не своди на просто утврђивање извора који би се примењивао на сва спорна питања, већ се за свако појединачно питање одређује који слој правних правила применити. Начело аутономије воље приликом утврђивања меродавног права за суштину спора је било предмет истраживања  у трећем делу рада. Оно је најпре разматрано у националном законодавству, арбитражним правилима и конвенцијским текстовима, а потом и у клаузули уговора  између  државе  пријема  и  страног  улагача  и   у  клаузули  билатералних  и мултилатералних споразума о подстицању и заштити улагања (БИТ). Наведени делови су употпуњени  релевантном  праксом  арбитражних  судова,  а  посебно  је  разматрано  да  ли арбитражни судови поштују страначку аутономију воље у сваком случају и како поступају уколико у клаузули БИТ-а о меродавном праву нијеутврђена хијерархија извора који су у њој предвиђени. Затим  су  анализирана  поступања  арбитражних  судова  у  случајевима  одсуства клаузуле  о  меродавном  праву.  Овде  се  приликом  истраживања  кренуло  од  поделе  на арбитражне  судове  који  делују  под  окриљем  ИКСИД-а  и  оне  који  делују  ван  ИКСИД система.  Посебна  пажња  је  била  усмерена  на  теорије  које  су  се  јавиле  о  поступању арбитражних судова ИКСИД, а које се тичу односа националног и међународног права у случају непостојања споразума страна о меродавном праву за суштину спора. Наредно  поглавље  се  тиче  садејства  националног  и  међународног  права  када  се примењују као меродавна на суштину спора. Класификација је направљена тако што су се у оквиру сваког извора инвестиционог права разматрала спорна питања на која се тај извор примењује. Коначно, у последњем делу, су приказана закључна разматрања.sr
dc.description.abstractPredmet   istraživanja   doktorske   disertacije   predstavlja   način   postupanja arbitražnih  sudova  prilikom  utvrđivanja  merodavnog  prava  za  suštinu  investicionog spora. NJegovo  određenje  je  veoma  bitno  jer  može  presudno  da  utiče  na  sam  ishod arbitražnog postupka. Istraživanjem je obuhvaćena kako praksa arbitražnih sudova koji deluju pod okriljem Međunarodnog centra za rešavanje investicionih sporova (IKSID), tako i onih arbitražnih sudova koji postupaju van njega. Nakon  uvodnih  razmatranja,  u  radu  su  najpre prikazani  procesni  mehanizmi  za zaštitu imovinskih prava stranaca s obzirom da oni predstavljaju preteču investicione arbitraže  kakvu  danas  poznajemo.  Potom  je  ukazano  na  kompleksnost  investicionih sporova  koja  proističe  iz  činjenice  da  se  različiti  izvori  prava  na  njih  primenjuju-pravila  međunarodnog  prava  (običajnog  i  ugovornog),  nacionalno  zakonodavstvo  države prijema,  kao  i  odredbe  ugovora  o  stranom  ulaganju  između  države  prijema  i  stranog ulagača. Pri tom se određivanje merodavnog prava ne svodi na prosto utvrđivanje izvora koji bi se primenjivao na sva sporna pitanja, već se za svako pojedinačno pitanje određuje koji sloj pravnih pravila primeniti. Načelo autonomije volje prilikom utvrđivanja merodavnog prava za suštinu spora je bilo predmet istraživanja  u trećem delu rada. Ono je najpre razmatrano u nacionalnom zakonodavstvu, arbitražnim pravilima i konvencijskim tekstovima, a potom i u klauzuli ugovora  između  države  prijema  i  stranog  ulagača  i   u  klauzuli  bilateralnih  i multilateralnih sporazuma o podsticanju i zaštiti ulaganja (BIT). Navedeni delovi su upotpunjeni  relevantnom  praksom  arbitražnih  sudova,  a  posebno  je  razmatrano  da  li arbitražni sudovi poštuju stranačku autonomiju volje u svakom slučaju i kako postupaju ukoliko u klauzuli BIT-a o merodavnom pravu nijeutvrđena hijerarhija izvora koji su u njoj predviđeni. Zatim  su  analizirana  postupanja  arbitražnih  sudova  u  slučajevima  odsustva klauzule  o  merodavnom  pravu.  Ovde  se  prilikom  istraživanja  krenulo  od  podele  na arbitražne  sudove  koji  deluju  pod  okriljem  IKSID-a  i  one  koji  deluju  van  IKSID sistema.  Posebna  pažnja  je  bila  usmerena  na  teorije  koje  su  se  javile  o  postupanju arbitražnih sudova IKSID, a koje se tiču odnosa nacionalnog i međunarodnog prava u slučaju nepostojanja sporazuma strana o merodavnom pravu za suštinu spora. Naredno  poglavlje  se  tiče  sadejstva  nacionalnog  i  međunarodnog  prava  kada  se primenjuju kao merodavna na suštinu spora. Klasifikacija je napravljena tako što su se u okviru svakog izvora investicionog prava razmatrala sporna pitanja na koja se taj izvor primenjuje. Konačno, u poslednjem delu, su prikazana zaključna razmatranja.sr
dc.description.abstractThe  research  subject  of  the  doctoral  thesis  is  the  manners  in  which  arbitral  tribunals  deal with   determination   of   applicable   law   for   the substance   of   investment   disputes.   This determination is very important because it can decisively affect the very outcome of the arbitral proceedings. The research includes both the practice of arbitral tribunals within the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) and the practice of arbitral tribunal outside ICSID. After introductory remarks, the procedural mechanisms for the protection of property rights of  foreigners  are  shown  in  the  thesis  since  they  represent  a  forerunner  of current  investment arbitration.  Subsequently  the  complexity  of  investment  disputes  is  pointed  out  arising  from  the fact  that  different  sources  of  law  apply  to  them-international  law  (customary  and  contractual), national  legislation  of  the  host  state,  as  well  as  the  provisions  of  a  foreign  investment  contract between the host state and foreign investor. In doing so, the determination of the applicable law is not simply the determination of the source that would apply to all the contentious issues, but the determination of a layer of legal rules which applies on each individual question. The principle of party  autonomy in determining  the applicable law for the substance of the dispute  was  the  subject  of  the  research  in  the  third  part  of  the  thesis.  It  was  first  considered  in arbitration  rules  and  conventions,  and  thereafter  in  the  clauses  of  the  contract  between  the  host State and the foreign investor and then in the clauses of bilateral and multilateral agreements on promotion and protection of investments (BITs). These sections are completed with the relevant practice  of  arbitral  tribunals.  It  is  especially  considered  whether  arbitral  tribunals  respect  the party's  autonomy  in  any  case  and  how  they  act  if  the  choice  of  law  clause  in  the  BIT  does  not determinethe hierarchy of sources envisaged therein. Afterwards the practice of arbitral tribunals in cases where the choice of law clause is absent was  analyzed.  In  the  course  of  the  research,  a  division  was  made  between  arbitral  tribunals operating under the auspices of ICSID and those operating outside the ICSID system. Particular emphasis  was  paid  to  the  theories  which  occurred  in  the  practice  of  ICSID  arbitral  tribunals, concerning  the  relationship  of  national  and  international  law  in  the  absence  of  agreement between the parties on the applicable law. The  next  chapter  deals  with  the  relationship  between  national  and  international  law  when applied  as  relevant  to  the  substance  of  the  dispute.  The  classification  was  made  in  such  a  way that  within  each  source  of investment  law  the  contentious  issues  which  are  applicable  within  it were considered. Finally, in the last chapter, concluding remarks are presented.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectПраво страних улагањаsr
dc.subjectPravo stranih ulaganjasr
dc.subjectForeign Investment Lawen
dc.subjectмеродавно правоsr
dc.subjectмеђународна арбитражаsr
dc.subjectинвестициони споровиsr
dc.subjectmerodavno pravosr
dc.subjectmeđunarodna arbitražasr
dc.subjectinvesticioni sporovisr
dc.subjectapplicable lawen
dc.subjectinternational arbitrationen
dc.subjectinvestment disputesen
dc.titleМеродавно право у међународним инвестиционим споровимаsr
dc.title.alternativeMerodavno pravo u međunarodnim investicionim sporovimasr
dc.title.alternativeApplicable Law in International Investment Disputesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractЂундић, Петар; Ђундић, Петар; Станивуковић, Маја; Цветковић, Предраг; Галетин, Милена; Merodavno pravo u međunarodnim investicionim sporovima;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/68793/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/68792/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17994


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record