Show simple item record

Metabolički sindrom i programirano fizičko vežbanje kod juvenilne gojaznosti

dc.contributor.advisorVasić, Goran
dc.contributor.otherObradović, Borislav
dc.contributor.otherVasić, Goran
dc.contributor.otherUgarković, Dušan
dc.contributor.otherČokorilo, Nebojša
dc.creatorСенте, Јелена
dc.date.accessioned2021-02-25T14:53:15Z
dc.date.available2021-02-25T14:53:15Z
dc.date.issued2020-03-25
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija157503004213530.pdf?controlNumber=(BISIS)112590&fileName=157503004213530.pdf&id=14325&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=112590&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije15750300479454.pdf?controlNumber=(BISIS)112590&fileName=15750300479454.pdf&id=14326&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije15750300479454.pdf?controlNumber=(BISIS)112590&fileName=15750300479454.pdf&id=14326
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17941
dc.description.abstractПреваленца гојазности и метаболичког синдрома у јувенилној популацији је драматично у порасту и представља јавно-здравствени проблем у целом свету. Гојазност, нарочито висцералног типа, је кључни аспект за појаву метаболичког синдрома или појединих његових компоненти у млађој популацији. Оваква патолошка стања доводе до појаве низ компликација као и фактора ризика за настанак кардиоваскуларних обољења и дијабетеса типа II, касније у адултној доби. Циљ ове студије био је да се утврде ефекти програма физичке активности и хипокалоријске исхране на антропометријске, конституционалне, метаболичке и кардиоваскуларне параметре код гојазне деце, имајући у виду да је за настанак гојазности управо одговоран животни стил у смислу неадекватне исхране и хипокинезије код младих. У ту сврху креиран је упитник на основу ког смо дoбили увид о животним навикама испитаника и закључили да се ради о гојазној јувенилној популацији, са врло мало квалитативног уноса хранљивих материја и физички неактивном у великој мери. Такође присутна је и генетска предиспонираност за кардиоваскуларне и метаболичке болести, на шта нам указује породична анамнеза. Програм физичке активности и дијететског режима, прилагођен узрасној групи испитаника од 11-14 година ± 0.5 год, био је краткорочног карактера у трајању од три месеца. У циљу провере ефекта мултидисциплинарног третмана, сви испитивани параметри су мерени у три временске тачке (иницијално, трансверзално и финално мерење). Дескриптивне резултати у све три групе испитиваних параметара показују статистички значајне промене код свих испитаника у све три временске, као и резултати једнофакторске униваријантне анализе варијансе (ANOVA) за поновљена мерења (one-way repeated measures ANOVA) за Sig.< 0,05. Телесна маса и обими трбуха су значајно редуковани као и сви остали параметри циркуларне димензионалности и поткожног масног ткива, исхрањености и конституције. Код физиолошких показатеља метаболичког синдрома такође је дошло до редукције и позитивних промена. Потврда је добијена мултиваријатном анализом варијансе за поновљена мерења (One-way repeated measures MANOVA) за Sig.<0,05, дате тестом Wilk’s Lambda, чиме смо потврдили значајан ефекат спроведеног третмана вежбања и редуковане исхране, који је изазвао значајне промене у свим посматраним просторима.sr
dc.description.abstractPrevalenca gojaznosti i metaboličkog sindroma u juvenilnoj populaciji je dramatično u porastu i predstavlja javno-zdravstveni problem u celom svetu. Gojaznost, naročito visceralnog tipa, je ključni aspekt za pojavu metaboličkog sindroma ili pojedinih njegovih komponenti u mlađoj populaciji. Ovakva patološka stanja dovode do pojave niz komplikacija kao i faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja i dijabetesa tipa II, kasnije u adultnoj dobi. Cilj ove studije bio je da se utvrde efekti programa fizičke aktivnosti i hipokalorijske ishrane na antropometrijske, konstitucionalne, metaboličke i kardiovaskularne parametre kod gojazne dece, imajući u vidu da je za nastanak gojaznosti upravo odgovoran životni stil u smislu neadekvatne ishrane i hipokinezije kod mladih. U tu svrhu kreiran je upitnik na osnovu kog smo dobili uvid o životnim navikama ispitanika i zaključili da se radi o gojaznoj juvenilnoj populaciji, sa vrlo malo kvalitativnog unosa hranljivih materija i fizički neaktivnom u velikoj meri. Takođe prisutna je i genetska predisponiranost za kardiovaskularne i metaboličke bolesti, na šta nam ukazuje porodična anamneza. Program fizičke aktivnosti i dijetetskog režima, prilagođen uzrasnoj grupi ispitanika od 11-14 godina ± 0.5 god, bio je kratkoročnog karaktera u trajanju od tri meseca. U cilju provere efekta multidisciplinarnog tretmana, svi ispitivani parametri su mereni u tri vremenske tačke (inicijalno, transverzalno i finalno merenje). Deskriptivne rezultati u sve tri grupe ispitivanih parametara pokazuju statistički značajne promene kod svih ispitanika u sve tri vremenske, kao i rezultati jednofaktorske univarijantne analize varijanse (ANOVA) za ponovljena merenja (one-way repeated measures ANOVA) za Sig.< 0,05. Telesna masa i obimi trbuha su značajno redukovani kao i svi ostali parametri cirkularne dimenzionalnosti i potkožnog masnog tkiva, ishranjenosti i konstitucije. Kod fizioloških pokazatelja metaboličkog sindroma takođe je došlo do redukcije i pozitivnih promena. Potvrda je dobijena multivarijatnom analizom varijanse za ponovljena merenja (One-way repeated measures MANOVA) za Sig.<0,05, date testom Wilk’s Lambda, čime smo potvrdili značajan efekat sprovedenog tretmana vežbanja i redukovane ishrane, koji je izazvao značajne promene u svim posmatranim prostorima.sr
dc.description.abstractPrevalence of obesity and metabolic syndrome in juvenile population is increasing dramatically and presents a worldwide public health problem. Obesity, the visceral type in particular, is the key aspect for emergence of metabolic syndrome or some of its individual components in the younger population. Pathological states of this kind lead to development of a range of complications, as well as, risk factors for emergence of cardiovascular diseases and diabetes type II, later in adult age. The aim of this study was to determine effects of a program of physical activity and hypocaloric diet on anthropometric, constitutional, metabolic and cardiovascular parameters in obese children, considering that it is lifestyle, namely inadequate diet and lack of movement, which is responsible for emergence of obesity in children. With this in mind, we have created a questionnaire which has given us an insight into living habits of the participants, and we have determined that we are dealing with an obese juvenile population which consumes very little of quality nutritious foods, and which is, to a great extent, physically inactive. Also, there is a presence of genetic predisposition for cardiovascular and metabolic diseases, which was indicated in family anamnesis. The physical activity and diet regime program, adapted to the age group of the participants (11 to 14-year-olds ± 0.5 year) was short term in character and it lasted for three months. With the aim of checking the effect of the multidisciplinary treatment, all the tested parameters were measured at three points in time (initial, transversal and final measurements). Descriptive results in all three groups of the measured parameters indicate statistically significant changes in all the participants, at all three time points, as do the results of one-way repeated measures ANOVA for Sig.< 0,05. Body mass and abdominal circumferences were reduced significantly, as were all the other parameters of circulatory dimensions and subcutaneous fat, nourishment and constitution. Reduction and positive changes were also measured in physiological indicators for metabolic syndrome. The results were confirmed by one-way repeated measures MANOVA for Sig.< 0.05, using the Wilk’s Lambda test, through which we have confirmed a significant effect of the applied treatment which has caused significant changes in all the measured parameters.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитањаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectMetabolički sindromsr
dc.subjectMetabolic syndromeen
dc.subjectgojaznostsr
dc.subjectsedentarni stil životasr
dc.subjectfizička aktivnostsr
dc.subjectishranasr
dc.subjecttelesni sastavsr
dc.subjectmetabolički profilsr
dc.subjectadolescentisr
dc.subjectobesityen
dc.subjectsedentary lifestyleen
dc.subjectphysical activityen
dc.subjectdieten
dc.subjectbody compositionen
dc.subjectmetabolic profileen
dc.subjectadolescentsen
dc.titleМетаболички синдром и програмирано физичко вежбање код јувенилне гојазностиsr
dc.title.alternativeMetabolički sindrom i programirano fizičko vežbanje kod juvenilne gojaznostisr
dc.title.alternativeMetabolic syndrome and programmed physical exercise in juvenile obesityen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractВасић, Горан; Васић, Горан; Чокорило, Небојша; Угарковић, Душан; Обрадовић, Борислав; Sente, Jelena; Metabolički sindrom i programirano fizičko vežbanje kod juvenilne gojaznosti;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/68635/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/68633/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17941


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record