Show simple item record

Antropometrijski status i izdržljivost mišića trupa adolescenata različitog nivoa fizičke aktivnosti

dc.contributor.advisorĐorđić-Todorović, Višnja
dc.contributor.otherProtić-Gava, Branka
dc.contributor.otherĐorđić-Todorović, Višnja
dc.contributor.otherVasić, Goran
dc.contributor.otherDragić, Branislav
dc.creatorРадосав, Саша
dc.date.accessioned2021-02-25T14:53:06Z
dc.date.available2021-02-25T14:53:06Z
dc.date.issued2019-09-17
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija155982062796969.pdf?controlNumber=(BISIS)110737&fileName=155982062796969.pdf&id=12948&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=110737&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije155982063437082.pdf?controlNumber=(BISIS)110737&fileName=155982063437082.pdf&id=12949&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije155982063437082.pdf?controlNumber=(BISIS)110737&fileName=155982063437082.pdf&id=12949
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17924
dc.description.abstractУвод: Физичка активност има кључну улогу у очувању здравља и општег добростања деце и адолесцената. Редовна физичка активност, усмереног, систематски вођеног или неструктурираног карактера у млађем животном добу, има бројне краткорочне и дугорочне користи по здравље и развој деце и адолесцената. Постоје чврсти докази да редовна физичка активност унапређује телесну структуру, кардиореспираторни статус, мишићну издржљивост, густину костију и метаболичке процесе код деце и адолесцената. Имајући у виду значај физичке активности и спорта за правилан раст и развој деце и адолесцената, значај мишићне издржљивости за постуру и превенцију лумбалног бола, као и осетљивост адолесценције као развојног периода, као важна истраживачка тема намеће се питање доприноса физичке активности оптималном физичком расту и развоју, телесној композицији и здрављу лумбалног дела кичме. Циљ: Циљ истраживања је да се испитају разлике у антропометријском статусу и издржљивости мишића трупа адолесцената у зависности од нивоа физичке активности, као и да се утврде полне разлике разлике у нивоу физичке активности, антропометријском статусу и издржљивости мишића трупа адолесцената. Метод: Узорак испитаника је чинило 269 испитаника оба пола, узраста од 15 до 19 година, ученика средње школе из Новог Сада, од тога 60.6% испитаника мушког пола и 39.4% испитаника женског пола. Сви испитаници су у време прикупљања података били здрави и редовно су похађали наставу физичког васпитања. Просечна старост испитаника била је 16.81 ± 1.08 година. Испитаници су на основу скорова на ИПАQ упитнику, подељени у групе различитог нивоа физичке активности. Мултиваријатном анализом варијансе (МАНОВА) и униваријатном анализом варијансе (МАНОВА) утврђене су разлике у антропометријском статусу и издржљивости мишића трупа адолесцената у зависности од нивоа физичке активности, и утврђене су полне разлике разлике у нивоу физичке активности, антропометријском статусу и издржљивости мишића трупа адолесцената. Кластер анализом су утврђени профили испитаника мушког и женског пола у посматраном мултиваријатном простору Резултати: Утврђено је да постоје статистички значајне разлике између испитаника различитог нивоа физичке активности у антропометријском статусу (p = .016) и издржљивости мишића труpа (p = .001). Такође су утврђене статистички значајне pолне разлике у антроpометријским карактеристикама исpитаника (p = .000), телесној комpозицији (p = .000) и издржљивости мишића труpа (p = .000). Нису утврђене статистички значајне pолне разлике у нивоу физичке активности (p = .550). Поред тога, утврђене су статистички значајне разлике између исpитаника ниског и високог нивоа физичке активности у издржљивости мишића труpа: Изометријска издржљивост латерофлексора на левој страни труpа (p = .005); Изометријска издржљивост латерофлексора на десној страни труpа (p = .001); Изометријска издржљивост мишића флексора труpа (p = .016) и изометријска издржљивост мишића екстензора труpа (p = .000), у корист груpе која је уpражњавала висок ниво физичких активности. На основу антроpометријских карактеристика, телесне комpозиције, изометријске издржљивости мишића труpа и нивоа физичке активности, идентификовани су тиpични pрофили адолесцената. Најризичнијим pрофилима pриpада око 39% исpитаника мушког pола и чак 46% исpитаника женског pола. Закључак: Резултати истраживања pотврђују да физичка активност може pредстављати снажан pротективни фактор када је реч о развоју гојазности и pојави лумбалног бола. Школско физичко васpитање, као важна социјална стратегија pромоције физичке активности и агенс здравственог васpитања деце и младих може значајно доpринети да ученици кроз наставу и ваннаставне активности стекну сpособности, вештине и знања који су неоpходни за усpостављање здравог, физички активног животног стила.sr
dc.description.abstractUvod: Fizička aktivnost ima ključnu ulogu u očuvanju zdravlja i opšteg dobrostanja dece i adolescenata. Redovna fizička aktivnost, usmerenog, sistematski vođenog ili nestrukturiranog karaktera u mlađem životnom dobu, ima brojne kratkoročne i dugoročne koristi po zdravlje i razvoj dece i adolescenata. Postoje čvrsti dokazi da redovna fizička aktivnost unapređuje telesnu strukturu, kardiorespiratorni status, mišićnu izdržljivost, gustinu kostiju i metaboličke procese kod dece i adolescenata. Imajući u vidu značaj fizičke aktivnosti i sporta za pravilan rast i razvoj dece i adolescenata, značaj mišićne izdržljivosti za posturu i prevenciju lumbalnog bola, kao i osetljivost adolescencije kao razvojnog perioda, kao važna istraživačka tema nameće se pitanje doprinosa fizičke aktivnosti optimalnom fizičkom rastu i razvoju, telesnoj kompoziciji i zdravlju lumbalnog dela kičme. Cilj: Cilj istraživanja je da se ispitaju razlike u antropometrijskom statusu i izdržljivosti mišića trupa adolescenata u zavisnosti od nivoa fizičke aktivnosti, kao i da se utvrde polne razlike razlike u nivou fizičke aktivnosti, antropometrijskom statusu i izdržljivosti mišića trupa adolescenata. Metod: Uzorak ispitanika je činilo 269 ispitanika oba pola, uzrasta od 15 do 19 godina, učenika srednje škole iz Novog Sada, od toga 60.6% ispitanika muškog pola i 39.4% ispitanika ženskog pola. Svi ispitanici su u vreme prikupljanja podataka bili zdravi i redovno su pohađali nastavu fizičkog vaspitanja. Prosečna starost ispitanika bila je 16.81 ± 1.08 godina. Ispitanici su na osnovu skorova na IPAQ upitniku, podeljeni u grupe različitog nivoa fizičke aktivnosti. Multivarijatnom analizom varijanse (MANOVA) i univarijatnom analizom varijanse (MANOVA) utvrđene su razlike u antropometrijskom statusu i izdržljivosti mišića trupa adolescenata u zavisnosti od nivoa fizičke aktivnosti, i utvrđene su polne razlike razlike u nivou fizičke aktivnosti, antropometrijskom statusu i izdržljivosti mišića trupa adolescenata. Klaster analizom su utvrđeni profili ispitanika muškog i ženskog pola u posmatranom multivarijatnom prostoru Rezultati: Utvrđeno je da postoje statistički značajne razlike između ispitanika različitog nivoa fizičke aktivnosti u antropometrijskom statusu (p = .016) i izdržljivosti mišića trupa (p = .001). Takođe su utvrđene statistički značajne polne razlike u antropometrijskim karakteristikama ispitanika (p = .000), telesnoj kompoziciji (p = .000) i izdržljivosti mišića trupa (p = .000). Nisu utvrđene statistički značajne polne razlike u nivou fizičke aktivnosti (p = .550). Pored toga, utvrđene su statistički značajne razlike između ispitanika niskog i visokog nivoa fizičke aktivnosti u izdržljivosti mišića trupa: Izometrijska izdržljivost laterofleksora na levoj strani trupa (p = .005); Izometrijska izdržljivost laterofleksora na desnoj strani trupa (p = .001); Izometrijska izdržljivost mišića fleksora trupa (p = .016) i izometrijska izdržljivost mišića ekstenzora trupa (p = .000), u korist grupe koja je upražnjavala visok nivo fizičkih aktivnosti. Na osnovu antropometrijskih karakteristika, telesne kompozicije, izometrijske izdržljivosti mišića trupa i nivoa fizičke aktivnosti, identifikovani su tipični profili adolescenata. Najrizičnijim profilima pripada oko 39% ispitanika muškog pola i čak 46% ispitanika ženskog pola. Zaključak: Rezultati istraživanja potvrđuju da fizička aktivnost može predstavljati snažan protektivni faktor kada je reč o razvoju gojaznosti i pojavi lumbalnog bola. Školsko fizičko vaspitanje, kao važna socijalna strategija promocije fizičke aktivnosti i agens zdravstvenog vaspitanja dece i mladih može značajno doprineti da učenici kroz nastavu i vannastavne aktivnosti steknu sposobnosti, veštine i znanja koji su neophodni za uspostavljanje zdravog, fizički aktivnog životnog stila.sr
dc.description.abstractBackground: Physical activity plays a key role in maintaining the health and general wellbeing of children and adolescents. Regular physical activity in young age, whether it be organized or unstructured, provides many short-term and long-term developmental and health benefits for youth. There is strong evidence that regular physical activity improves body composition, cardiorespiratory fitness, muscular endurance, bone density and metabolic processes in children and adolescents. Bearing in mind the importance of physical activity for growth and development of children and adolescents, importance of muscular endurance for posture and low back pain prevention, as well as sensitivity of adolescence as a developmental period, the contribution of physical activity to optimal physical growth and development, body composition and lumbar spine health stands out as an important research topic. Aim: The aim of the study is to analyze differences in anthropometric status and endurance of flexor, extensor and lateroflexor core muscles, depending on the level of physical activity, as well as to determine gender differences in the level of physical activity, anthropometric status and endurance of the core muscles in adolescents. Method: The sample of respondents consisted of 269 high school students from Novi Sad, aged 15 to 19, of which 60.6% were males and 39.4% were females. All respondents were healthy at the time of data collection and regularly attended physical education classes. The average age of the respondents was 16.81 ± 1.08 years. Respondents were divided into groups of different level of physical activity, based on the IPAQ questionnaire score. The multivariate analysis of variance (MANOVA) and univariate analysis of variance (ANOVA) were used in order to identify differences in anthropometric status and core muscle endurance in adolescents of different physical activity level, as well as gender differences in the level of physical activity, anthropometric status and core muscles endurance of adolescents. Profiles of males and females in multivariate domain were determined by cluster analyses. Results: Statistically significant differences between subjects of different levels of physical activity were identified in anthropometric status (p = .016) and endurance of the core muscles (p = .001). Statistically significant gender differences were also found in the anthropometric characteristics of the subjects (p = .000), body composition (p = .000) and endurance of the core muscles (p = .000). No statistically significant gender differences were found in the level of physical activity (p = .550). In addition, statistically significant differences between subjects of low and high level of physical activity were detected in muscular endurance of the core muscles: latero flexor endurance test, left side (p = .005); latero flexor endurance test, right side (p = .001); torso flexor endurance test (p = .016) and torso flexor endurance test (p = .000), in favour of the group engaged in high level physical activity. According to anthropometric characteristics, core muscle endurance and physical activity level, typical profiles of adolescents were identified. Around 39% of male respondents and 46% of female respondents belong to the highest risk profiles. Conclusion: The results confirm that physical activity can act as a strong protective factor for obesity and low back pain occurence. Physical education, representing a vital social strategy of physical activity promotion and important health education agent in children and youth, may contribute to students gaining abilities, skills and knowledge necessary for healthy, active lifestyle.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитањаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectфизичка активностsr
dc.subjectfizička aktivnostsr
dc.subjectphysical activityen
dc.subjectадолесцентиsr
dc.subjectмишићна издржљивостsr
dc.subjectполsr
dc.subjectadolescentisr
dc.subjectmišićna izdržljivostsr
dc.subjectpolsr
dc.subjectadolescentsen
dc.subjectmuscular enduranceen
dc.subjectgenderen
dc.titleАнтропометријски статус и издржљивост мишића трупа адолесцената различитог нивоа физичке активностиsr
dc.title.alternativeAntropometrijski status i izdržljivost mišića trupa adolescenata različitog nivoa fizičke aktivnostisr
dc.title.alternativeAnthropometric Status and Endurance of Adolescents’ Core Muscles, Depending on theDifferent Level of Physical Activityen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractЂорђић-Тодоровић, Вишња; Ђорђић-Тодоровић, Вишња; Васић, Горан; Драгић, Бранислав; Протић-Гава, Бранка; Radosav, Saša; Antropometrijski status i izdržljivost mišića trupa adolescenata različitog nivoa fizičke aktivnosti;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/68582/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/68585/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17924


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record