Show simple item record

Optimization of the selection of the artificial lift method of oil well exploitation

dc.contributor.advisorTanasijević, Miloš Lj.
dc.contributor.otherDanilović, Dušan
dc.contributor.otherKarović Maričić, Vesna
dc.contributor.otherLeković, Branko
dc.contributor.otherMilivojević, Aleksandar
dc.creatorCrnogorac, Miroslav
dc.date.accessioned2021-02-23T11:28:42Z
dc.date.available2021-02-23T11:28:42Z
dc.date.issued2020-09-07
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7910
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23257/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=20727817
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17836
dc.description.abstractМеханичке методе експлоатације нафте имају примјену у бушотинама у којима није могућа производња нафте енергијом лежишта, већ се та потребна енергија додаје увођењем ових метода. Да би се остварила оптимална производња важну улогу има избор механичке методе експлоатације нафте. Оптималним избором методе постиже се економична производња. Утицајни параметри на избор методе дјелом су егзактни, а дјелом су описне природе. У релацијама између параметара доминира неизвјесност, вишезначност, субјективност и неодређеност. У дисертацији је као математички и концепцијски модел за оптимизацију коришћена фази логика. Као функција циља је уведена перформанса употребљивости. Исходи, односно „IF-THEN“ правила су формирани на бази искуства са више експлоатационих поља у свијету. Резултати су приказани на два начина, зависно од могућности интерпретације. Први начин приказа резултата дат је кроз дијаграме на којима су површине неправилних геометријских тијела. Поређењем преклапања површине нове бушотине са претходно добијеним површинама појединачних механичких метода добија се проценат примјењивости одређене методе на новој бушотини. Кад постоје мале разлике у излазима, примјењује се други начин тако што се претходно добијеним површинама одређује тежиште и расипање резултата. На крају је дата анализа осјетљивости развијеног модела.sr
dc.description.abstractArtificial lift methods have applications in oil wells where oil production is not further possible due to natural reservoir energy, so this necessary energy is added by introducing lift methods. In order to achieve optimum production, the selection of an artificial lift method is very important. By selecting an optimal artificial lift method, cost - effective production is achieved. Influential parameters in the selection of a method are measured partly accurately and partly descriptively, in relations between parameters dominated by uncertainty, ambiguity, subjectivity and indeterminacy. This paper uses fuzzy logic as a mathematical and conceptual model for optimization. Usability performance was introduced as the objective function. The outcome or IF-THEN rules, as the central part of the model, is based on empirical data from the selected oil fields. The results are presented in two ways, depending on the interpretability. The first way of showing the results is given through diagrams showing the surfaces of irregular geometric bodies. By comparing the overlap of the surface of the new well with the previously obtained surfaces of the individual artificial lift methods, the percentage of applicability of a particular method to the new well is obtained. When there are minor differences in outputs, another method is applied by calculating the areas of focus and scattering of the previously obtained surfaces. Finally, a sensitivity analysis of the model is presented.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Рударско-геолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмеханичке методе експлоатације, производња нафте, фази логика, доношење одлука, оптимизација, употребљивост;sr
dc.subjectartificial lift, oil production, fuzzy logic, decision making, optimization, usability;en
dc.titleОптимизација избора механичке методе експлоатације нафтних бушотина применом фази логикеsr
dc.title.alternativeOptimization of the selection of the artificial lift method of oil well exploitationen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/68274/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/68275/IzvestajKomisije23635.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record