Show simple item record

Quantitative risk assessment of "Umka" landslide near Belgrade

dc.contributor.advisorAbolmasov, Biljana
dc.contributor.otherHadži-Niković, Gordana
dc.contributor.otherRadić, Zoran
dc.creatorĐurić, Uroš
dc.date.accessioned2021-02-23T11:28:42Z
dc.date.available2021-02-23T11:28:42Z
dc.date.issued2020-09-11
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7909
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23255/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=21253385
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17835
dc.description.abstractКвантитативна процена ризика од клизишта, у зависности од размере истраживања, представља својеврстан истраживачки изазов, који се огледа у потреби да се на аналитички начин, уз примену различитих комплексних метода мултидисциплинарног и интердисциплинарног осматрања, инжењерскогеолошког и геотехничког моделовања природних параметара и узрочника нестабилности терена, изврши процена хазарда и ризика од клизишта. Квантитативном анализом ризика од клизишта се, приликом дефинисања и одређивања меродавних параметара који на њега утичу, примењују детерминистички и пробабилистички модели динамике чиме се делимично елиминише могућност појаве грешака услед субјективности истраживача. За студију случаја је одабрано познато клизиште „Умка“, код Београда, које активношћу већ читав век угрожава стамбене објекте и објекте инфраструктуре, који преко њега прелазе, тако и становништво, које и даље живи на њему. „Умка“ је активно, дубоко, споро и комплексно клизиште, са периодима веће и мање активности које проузрокују значајну штету по угрожене елементе који су изложени ризику. Дисертацијом је приказан поступак дефинисања и израде 3D модела комплексног, дубоког и спорог клизишта „Умка“ са пратећим анализама стабилности и приказане су процедуре за евидентирање елемената у ризику. Процењена је физичка угроженост елемената у ризику на клизишту „Умка“, на основу поступака и образаца, први пут дефинисаних овом дисертацијом и на крају, извршена је процена хазарда и ризика од клизишта „Умка“, са проценом штете, која може настати приликом реализације различитих сценарија хазарда. У Србији постоје бројна клизишта која се простиру на десним обалама Саве и Дунава а која имају сличне услове генезе и динамике, на које могу бити примењени поступци и резултати приказани у овој дисертацији.sr
dc.description.abstractQuantitative landslide risk assessment, considering the area and scale of investigation, represents a research challenge, that is reflected by need to analyse, in an analytical manner, using various complex methods. Those methods of multidisciplinary and interdisciplinary observation, engineering geological and geotechnical modelling of natural parameters and causes of terrain instability are performed for landslide hazard and risk assessment. The deterministic and probabilistic dynamics models are applied to define and determine the relevant parameters that affect the quantitative landslide risk assessment. This eliminates the possibility of errors due to the subjectivity of the researcher. “Umka”, near Belgrade, is chosen as a case study. This landslide is known as a very active landslide that for a century threatens housing and infrastructure facilities, as well as the population that still lives on it. The “Umka” landslide is active, deep, slow and complex landslide with periods of higher and lower activity, which causes significant damage to the exposed elements at risk. The dissertation presents the process of defining and designing a 3D model of a complex, deep and slow landslide "Umka" with stability analyses and described procedures for inventorying elements at risk. The physical vulnerability of risk elements at the “Umka” landslide was assessed based on the procedures and questionnaires that are first time defined in this dissertation. At the end, the hazard and risk assessment of the “Umka” landslide was defined as well as damage, which may occur from realization of the various hazard scenarios. The methods and results, represented within this dissertation could be applied onto numerous landslides that extends to the right bank of Danube and Sava River.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Рударско-геолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36009/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectхазард, геотехнички модел, рањивост, објекти, инфраструктура, изложеност, моделовање, штета, становништво, саобраћајsr
dc.subjecthazard, geotechnical model, vulnerability, facilities, infrastructure, exposure, modeling, damage, population, trafficen
dc.titleКвантитативна процена ризика од клизишта Умка код Београдаsr
dc.title.alternativeQuantitative risk assessment of "Umka" landslide near Belgradeen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/68272/IzvestajKomisije23634.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/68271/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record