Show simple item record

Reform and modernization of public administration in Serbia : with a special reference on the standards of good administration

dc.contributor.advisorMilovanović, Dobrosav
dc.contributor.otherVukašinović-Radojičić, Zorica Z.
dc.contributor.otherCucić, Vuk
dc.creatorVukoičić, Andrea Z.
dc.date.accessioned2021-02-09T15:16:32Z
dc.date.available2021-02-09T15:16:32Z
dc.date.issued2020-10-15
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7879
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23191/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=24813577
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17810
dc.description.abstractРеформа јавне управе представља детаљно планиран и обликован процес увођења мањих или већих измена, или иновација у рад јавне управе како би се произвеле позитивне промене у оријентацији, структури и начину функционисања јавне управе. Успешно спровођење процеса реформе јавне управе је важно јер условљава ваљано одвијање реформских процеса и у другим областима друштва. Модернизација јавне управе представља један од специфичних појавних облика процеса реформе јавне управе. Појам модернизације је ужи и конкретнији од појма реформе и подразумева конкретно процес увођења иновација у рад јавне управе како би се процеси њеног рада ускладили са развојем савременог друштва и његових потреба. Данас се под модернизовањем јавне управе превасходно мисли на техничко-технолошко осавремењивање јавне управе увођењем савремених информационо-комуникационих технологија (скраћено: ИКТ) у њен рад. Предмет дисертације је процес реформе и модернизације јавне управе у Србији уз посебан осврт на стандарде ,,добре управе''. Истраживање је усмерено на испитивање различитих фактора који утичу на ток и обликовање процеса реформе српске јавне управе у последње две деценије, кроз анализу околности под којима се спроводила реформа, односно вршила модернизација јавне управе у циљу идентификације свих предности и мана затеченог стања, као и потенцијалних даљих корака за успостављање кориснички оријентисане јавне управе у Србији која почива на европским вредностима и стандардима ,,добре управе''. Сходно томе, у истраживању тумачи се значење појма стандарда ,,добре управе'' и указује се да, у иностраним и домаћим изворима, постојe одређена преклапања и недоумица у поимању садржине стандарда ,,добре управе'' и принципа ,,добре управе'', те се приступа њиховој дистинкцији. Како би се идентификовали и што боље сагледали чиниоци који утичу на развој јавне управе, у дисертацији, проучавају се активности међународних организација, пре свега Уједињених нација и Европске уније, које су у многоме утицале на обликовање и ток процеса реформе јавне управе у Србији. Како је идеја да се увођењем савремених ИКТ унапреди и осавремени рад јавне управе и створи модерна, рационалана јавна управа у Србији, имплементирана у све фазе процеса реформе српске јавне управе у 21. веку. Стога, у истраживању проучава се и процес успостављања и развоја електронске управе у Србији у контексту стандарда ,,добре'' јавне управе. Дисертација садржи Увод, три дела и Закључак у коме се сумирају резултати истраживања. Како до данас није успостављена јединствена општеприхваћена дефиниција јавне управе, у првом делу докторске дисертације сагледава се теоријски појам јавне управе у организационом и у функционалном смислу, као и схватања јавне управе као скупа активности са интегралног и менаџерског становишта, а затим се приступа одређењу позитивно-правног појма јавне управе у функционалном и организационом смислу.sr
dc.description.abstractPublic administration reform is a thoroughly planned and shaped process that consists of making positive changes on a smaller or larger way, or innovations in the strucural and functional level of public administration, as well as in its orientation. The successful implementation of public administration reform is very important, beacuse the proper functioning of public administration is a key element for successful reforms in different areas. Modernization is specific type manifestation of the reform of public administration. Modernization is narrower and more concrete concept, that presumes implementing inovations in functioning of public administration with intention to harmonize its functioning with the needs of the modern society. Nowdays, the public administration modernisation concept primaly refers to the process of technical and technological modernization of the public administration that consists of implementing modern information and communication technologies (ITC) in functional level of public administration. The subject of dissertation is the reform and modernization process of public administration in Serbia with а special reference on the standards of ,,good administration’’. The research is focused on examining various factors of influence on the Serbian public administration reform within last two decades, by analyzing the procceses of reform and modernization with the aim to examine all the circumstances that defined the reform and modernization process of public administration and to determine all advantages and disadvantages of the curent situation, as well as potential further steps for establishing a user-oriented public administration in Serbia based on European values and ,,good administration’’ standards. The research includes the analysis of the standard of ,,good administration’’ concept that pointed to the existence of certain overlaps and uncertainties between understanding the concepts of standards of ,,good administration’’ and principles of ,,good administration’’ that is present in foreign and domestic sources. With intention to look more througly the factors that influence on public administration development, this dissertation included analysis of the activities of international organizations, primarily UN and EU, that influencened in so many ways on the form and direction of public administration reform in Serbia. The idea to modernize and improve functioning of public administration in Serbia by implementing modern ICT in its system to establish modern, rational public administration is implemented in all stages of the Serbian public administration reform process in 21st century. Therefore, the research also studies the process of establishing and developing e-government in Serbia in the context of the standards of "good" public administration. Dissertation contains an Introduction, three Parts and the Conclusion that summarizes the results of the research.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectреформа, јавна управа, модернизација, електронска управа, ИКТ, добра управа, отвореност, транспарентност, ефикасност, делотворностsr
dc.subjectreform, public administration, modernization, electronic government, ICT, good administration, openness, transparency, efficiency, efficiencyen
dc.titleРеформа и модернизација јавне управе у Србији: са посебним освртом на стандарде добре управеsr
dc.title.alternativeReform and modernization of public administration in Serbia : with a special reference on the standards of good administrationen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/67998/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/67999/IzvestajKomisije23601.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record