Show simple item record

Methodology for cycle-accurate performance analysis of DRAM memories

dc.contributor.advisorMilutinović, Veljko
dc.contributor.otherTomašević, Milo
dc.contributor.otherŽivković, Miodrag
dc.creatorIkodinović, Igor M.
dc.date.accessioned2021-02-09T15:14:41Z
dc.date.available2021-02-09T15:14:41Z
dc.date.issued2016-09-23
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7854
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13516/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48338959
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17780
dc.description.abstractГлавна меморија је једна од кључних компоненти сваког рачунарског система. У савременим рачунарским системима главна меморија се најчешће имплементира помоћу меморија типа DRAM. Она непосредно утиче на цену, потрошњу енергије и ефикасност система, а посредно и на његову интерну архитектуру и организацију. Из тих разлога се анализи перформанси DRAM меморије посвећује велика пажња приликом пројектовања. Код мерења и анализе перформанси DRAM меморија тачност је од суштинског значаја. Нетачност смањује поузданост резултата и закључака, што може довести до доношења погрешних одлука приликом пројектовања, а тиме и до значајног губитка времена, труда и новца. Општи трендови у домену технологије израде, архитектуре и организације рачунарских система и развоја системског софтвера воде сталном расту оптерећења главне меморије и њеној све већој виртуелизацији, чиме се проблем тачности додатно погоршава. С обзиром да се не види технологија која би у догледно време могла да замени DRAM, може се очекивати да ће значај овог проблема у будућности само добијати на тежини. Кључни проблем у анализи перформанси DRAM меморија је немогућност да се непосредно утврди да ли су поједини циклуси на меморијској магистрали слободни или заузети. То ствара проблем са мерењем чак и основних показатеља меморијских перформанси, као што су степен искоришћења и ефикасност. Због тога није јасно како одговорити на фундаментално питање: „Како мерити перформансе DRAM меморије са потребним нивоом тачности?“. Чак и за показатеље перформанси које је могуће тачно и непосредно мерити, као што је VI проток података, постоји проблем интерпретације измерених вредности. Теоријски максимуми показатеља меморијских перформанси се континуирано мењају, а не могу се непосредно мерити, па није могуће интерпретирати резултате поређењем измерених и максималних вредности. Стога није јасно како одговорити ни на следећа кључна питања: „Колико су измерене перформансе DRAM меморије добре или лоше?“ и „Како поредити перформансе DRAM меморије измерене у различитим периодима и за различита радна оптерећења?“. Основни циљ дисертације је проналажење начина да се превазиђу ови суштински проблеми у вези са мерењем и анализом перформанси DRAM меморија. Као резултат рада на тој проблематици створена је нова теоријска основа за мерење и анализу меморијских перформанси и формулисана је одговарајућа методологија која дефинише како да се мерење и анализа спроводе у пракси. Методологија се заснива на тачној и једнозначној карактеризацији меморијских циклуса на слободне (неискоришћени циклуси), активне (заузети циклуси чије стање је опсервабилно) и режијске (заузети циклуси чије стање заузетости није опсервабилно). Најважније компоненте предложене методологије су:  Функционални и временски модел DRAM меморије који DRAM меморију апстрахује у виду генеричког уређаја чији рад се може потпуно описати помоћу параметризованог коначног аутомата и анализирати са жељеним нивоом тачности  Модел за мерење и анализу перформанси DRAM меморија који омогућава прецизну карактеризацију меморијских циклуса  Метрика за мерење и анализу перформанси DRAM меморија која представља нов теоријски основ за рад у овој области  Метод за процену максимума перформанси DRAM меморија који омогућава решавање проблема интерпретације измерених резултата Методологија специфицира како се наведене компоненте дефинишу, конструишу и параметризују у складу са имплементацијом DRAM меморије и описује све релевантне поступке и процесе који омогућавају мерење и анализу перформанси DRAM меморија у реалном окружењу. VII Предложена методологија доноси суштински напредак у односу на постојећа решења. Њене најважније предности са теоријског становишта су:  максимална тачност  могућност прецизне процене теоријског максимума перформанси  могућност идентификације главних узрока субоптималног рада  комплетност (могућност анализе свих типова DRAM трансакција) Са становишта практичне примене, најважније предности су:  независност од архитектуре система на коме се генерише радно оптерећење  независност од величине радног оптерећења  преносивост (могућност имплементације на различитим платформама)  ефикасност (брзо генерисање резултата уз мали напор корисника)  ниска цена и комплексност имплементације и верификације Предложена методологија може да замени постојећа решења у свим доменима где је потребно побољшати тачност и ефикасност анализе. Уједно, омогућава се и примена у потпуно новим областима, попут анализе критичних сценарија (анализа секвенци које се јављају спорадично, али имају битан ефекат на рад система), трансакционе анализе система (анализа рада система праћењем појединачних трансакција), компаративне анализе (поређење резултата са различитих плаформи, за различита радна оптерећења или у различитим периодима) и др. Методологија омогућава релативно једноставну примену на инжењерском нивоу уз мали утрошак ресурса и тиме обезбеђује висок ниво ефикасности и употребљивост у пракси. Као резултат систематизације на чврстим теоријским основама и решавања кључних проблема који су раније постојали у вези са мерењем и анализом перформанси DRAM меморија, направљен је суштински помак у овој области. Тај напредак омогућава прелазак анализе перформанси DRAM меморија из домена инжењерске вештине у домен научно-стручне дисциплине и подизање процеса анализе рада целокупног рачунарског система на квантитативно и квалитативно виши ниво.sr
dc.description.abstractMain memory is one of the key components in a computer system. In modern systems, main memory is almost always implemented using DRAM type of memory. Memory has a direct impact on price, power consumption and performance of the system, and an indirect impact on its internal architecture and organization. That is why a lot of attention is paid to DRAM performance analysis during system development. Accuracy is of utmost importance in measurement and analysis of DRAM performance. Inaccuracy reduces reliability of the results and conclusions, which can lead to wrong architectural or design decisions, and a significant loss of time, effort and money. General trends in manufacturing technology, computer architecure and organization, and system software development lead toward its increasing virtualization and greater utilization, which exacerbates the problem of accuracy. Considering that there is no technology in sight that could replace DRAM in the near future, the importance of this problem will only increase. The main problem in analysis of DRAM performance is inability to determine which cycles on the memory bus are busy or idle. That makes even basic memory performance parameters, such as utilization or efficiency, difficult to measure. In essence, it is not clear how to answer the fundamental question: “How can DRAM performance be measured with the required level of accuracy?”. Even for performance paramters that can be measured based on the observable signals, such as data bandwidth, there is a problem of interpretation of the measured results. Theoretical maximums of performance parameters continually fluctuate, and they cannot be directly measured, so it is not possible to interpret them by comparing measured and maximum values. It is thus not X clear how to answer the following key questions either: “How good or bad are measured performance results?” and “How can results measured in two different time periods or for different workloads be compared?”. The main goal of the dissertation was to overcome these fundamental problems. As a result, a new theoretical foundation for DRAM performance measurement and analysis was created, along with a methodology that specifies how to conduct the measurement and analysis in practice. The methodology is based on accurate characterization of memory cycles as idle (cycles not used), active (cycles used, and their state is observable), or overhead (cycle that cannot be used due to DRAM protocol constraints, and their state is not observable). The most important components of the proposed methodology are:  Functional and timing model of DRAM memory that abstracts DRAM memory as a generic device in a form of a state machine parameterized by DRAM device configuration and timing parameters, whose operation can be analyzed with the desired level of accuracy  DRAM measurement and performance analysis model that enables accurate performance characterization of memory cycles  DRAM performance metric that represents a new theoretical foundation for DRAM performance measurement and analysis  Method for estimating DRAM performance maximum that enables solving of the problem of interpretation of results The methodology specifies how these components are defined, constructed, and paramterized according to a particular DRAM implementation and describes all the relevant processes and procedures that enable measurement and analysis of DRAM performance in real systems. The proposed methodology makes fundamental advancements over the existing solutions. Its most important advantages, from the theoretical point of view, include:  guaranteed maximum accuracy  enabling accurate estimation of theoretical maximum  enabling root-causing of sub-optimal DRAM performance XI  completeness (takes into account all DRAM commands and timing parameters) The most important advantages from the practical point of view include:  system agnostic (does not depend on the system that generates workload)  workload agnostic (does not depend on the size or type of workload)  portability (can be implemented on any type of system)  efficiency (generates results fast and with little user effort)  low implementation and verification complexity and cost The proposed methodology can replace existing solutions in all domains where accuracy and efficiency are of importance. At the same time, it can be applied in completely new domains, such as analysis of critical scenarios (analysis of sequences that occur sporadically, but have tangible impact on performance), transactional analysis (analysis of system operation by following individual transactions), comparative analysis (comparing resutls from different platforms, for different workloads, or in different time periods), etc. The methodology enables relatively simple application at the engineerig level, with small use of resources, and high level of efficiency. As a result of systematization on firm theoretical grounds, all key problems in the domain of DRAM performance measurement and analysis were solved. The fundamental improvement made in this domain allows DRAM performance measurement and analysis to be elevated from an engineering art to a scientific method, which enables a quantitative and qualitative leap in computer system analysis.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Електротехнички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectDRAM, перформансе, методологија, анализа, моделовањеsr
dc.subjectDRAM, performance, methodology, analysis, modelingen
dc.titleМетодологија за анализу перформанси DRAM меморија са тачношћу на нивоу циклусаsr
dc.title.alternativeMethodology for cycle-accurate performance analysis of DRAM memoriesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/67913/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record