Show simple item record

Evaluacija efekata inovativnosti u funkciji unapređenja kvaliteta i lojalnosti gostiju u restoraterstvu Vojvodine

dc.contributor.advisorTešanović, Dragan
dc.contributor.otherBlešić, Ivana
dc.contributor.otherJanićević, Sava
dc.contributor.otherKnežević, Marija
dc.contributor.otherTešanović, Dragan
dc.creatorГагић, Сњежана
dc.date.accessioned2015-12-29T11:18:31Z
dc.date.available2015-12-29T11:18:31Z
dc.date.available2020-07-03T13:44:33Z
dc.date.issued2014-11-19
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14109548080625.pdf?controlNumber=(BISIS)90072&fileName=14109548080625.pdf&id=2637&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/1777
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=90072&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije141095481440675.pdf?controlNumber=(BISIS)90072&fileName=141095481440675.pdf&id=2638&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractДа би се обезбедио жељени квалитет неопходно је константно радити на унапређењу и идентификацији фактора који га детерминишу.  Веома је важно утврдити шта представља вредност за госте и спровести потребне мере како би се постигли жељени пословни резултати. Како би се дошло до правог  одговора неопходно је имати сазнање о томе шта гост очекује, које су његове потребе, каква понуда је у складу са савременим прехрамбеним трендовима, који је пожељан ниво услуге и на који начин успоставити комуникацију са садашњим и потенцијалним гостима. Основни циљ дисертације је био да се  идентификују повезаности и узрочни односи између иновативног понашања ресторатера, опаженог квалитета и лојалности гостију.  Да би се дошло до постављеног циља утврђено је у којој мери су војвођански ресторани иновативни, измерен је  квалитет производа, услуге, атмосфере и посебних елемената, а затим се испитала  и лојалност гостију. Сагледан је и утицај образовне и квалификационе структуре запослених на степен иновативности и квалитет ресторатерских производа и услуга. На основу кабинетског и теренског истраживања, уз примену утврђене научне методологије и коришћењем домаће и иностране литературе дошло се до закључака који су потврдили основну, полазну хипотезу да постоји позитивна корелација између иновативности ресторатера, опаженог квалитета и лојалности гостију. Резултати су потврдили да је зависност између квалификационе и образовне структуре запослених и степена иновативности ресторатера врло значајна, да је веома важно запошљавати квалификовану радну снагу јер се то позитивно одражава на иновационо понашање, али и на квалитет истраживаних елемената.sr
dc.description.abstractDa bi se obezbedio željeni kvalitet neophodno je konstantno raditi na unapređenju i identifikaciji faktora koji ga determinišu.  Veoma je važno utvrditi šta predstavlja vrednost za goste i sprovesti potrebne mere kako bi se postigli željeni poslovni rezultati. Kako bi se došlo do pravog  odgovora neophodno je imati saznanje o tome šta gost očekuje, koje su njegove potrebe, kakva ponuda je u skladu sa savremenim prehrambenim trendovima, koji je poželjan nivo usluge i na koji način uspostaviti komunikaciju sa sadašnjim i potencijalnim gostima. Osnovni cilj disertacije je bio da se  identifikuju povezanosti i uzročni odnosi između inovativnog ponašanja restoratera, opaženog kvaliteta i lojalnosti gostiju.  Da bi se došlo do postavljenog cilja utvrđeno je u kojoj meri su vojvođanski restorani inovativni, izmeren je  kvalitet proizvoda, usluge, atmosfere i posebnih elemenata, a zatim se ispitala  i lojalnost gostiju. Sagledan je i uticaj obrazovne i kvalifikacione strukture zaposlenih na stepen inovativnosti i kvalitet restoraterskih proizvoda i usluga. Na osnovu kabinetskog i terenskog istraživanja, uz primenu utvrđene naučne metodologije i korišćenjem domaće i inostrane literature došlo se do zaključaka koji su potvrdili osnovnu, polaznu hipotezu da postoji pozitivna korelacija između inovativnosti restoratera, opaženog kvaliteta i lojalnosti gostiju. Rezultati su potvrdili da je zavisnost između kvalifikacione i obrazovne strukture zaposlenih i stepena inovativnosti restoratera vrlo značajna, da je veoma važno zapošljavati kvalifikovanu radnu snagu jer se to pozitivno odražava na inovaciono ponašanje, ali i na kvalitet istraživanih elemenata.sr
dc.description.abstractIn order to ensure desired quality, it is necessary to constantly work on the i improvement and identification of the factors which determine it. It is very important to identify what represents a value for guests and implement necessary measures in order  to achieve the desired business results. To find the right solution it is necessary to have insights into what a guest expects, what their needs are, what kind of offer is in accordance with modern food trends, what the desired level of service is and how to establish communication  with current and potential guests. The basic aim of the thesis was to identify relationships and causal relations between innovative behaviour of restaurateurs, observed quality and guest loyalty. The sample consisted of 600 guests from thirty restaurants  selected in 19 towns in Vojvodina. The innovation level was defined on the basis of the designed instrument for  measuring innovation in the field of products and services, marketing, processes, and socially responsible behavior. For the purpose of achieving the set goal, with the use of selected statistical methods, it was established to what extent restaurants in Vojvodina were innovative, the quality of products, services, atmosphere, and special elements was measured, and guest loyalty was examined. The  influence of education and qualification structure of employees on the level of innovation and quality of restaurant products and services was also taken into account. On the basis of theoretical and field research, with the use of the defined scientific methodology and local and foreign literature, the conclusions were drawn, which confirmed the basic initial hypothesis that there is a positive correlation between the innovativeness of restaurateurs, observed quality and guest loyalty. The results confirmed that the dependence of qualification and educational structure of employees and the innovation level of restaurateurs is very significant. It is very important to hire qualified work force, because this has positive effects on innovative behaviour as well as on the quality of the examined elements.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectРесторатерствоsr
dc.subjectRestoraterstvosr
dc.subjectRestaurant industryen
dc.subjectиновацијеsr
dc.subjectквалитетsr
dc.subjectлојалностsr
dc.subjectinovacijesr
dc.subjectkvalitetsr
dc.subjectlojalnostsr
dc.subjectinnovativenessen
dc.subjectqualityen
dc.subjectloyaltyen
dc.titleЕвалуација ефеката иновативности у функцији унапређења квалитета и лојалности гостију у ресторатерству Војводинеsr
dc.titleEvaluacija efekata inovativnosti u funkciji unapređenja kvaliteta i lojalnosti gostiju u restoraterstvu Vojvodinesr
dc.titleEvaluation of innovation effects aimed at the improvement of quality and guest loyalty in restaurant industry in Vojvodinaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseCC0
dcterms.abstractТешановић Драган; Тешановић Драган; Јанићевић Сава; Кнежевић Марија; Блешић Ивана; Gagić Snježana; Евалуација ефеката иновативности у функцији унапређења квалитета и лојалности гостију у ресторатерству Војводине; Евалуација ефеката иновативности у функцији унапређења квалитета и лојалности гостију у ресторатерству Војводине; Evaluacija efekata inovativnosti u funkciji unapređenja kvaliteta i lojalnosti gostiju u restoraterstvu Vojvodine;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38507/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38506/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_1777


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record