Show simple item record

The geospatial evaluation for planning photovoltaic power plants in Serbia

dc.contributor.advisorFilipović, Dejan
dc.contributor.otherLuković, Jelena
dc.contributor.otherProtić, Dragutin
dc.creatorDoljak, Dejan Lj.
dc.date.accessioned2021-02-01T14:15:59Z
dc.date.available2021-02-01T14:15:59Z
dc.date.issued2020-08-25
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7848
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23138/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=27057929
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17769
dc.description.abstractОсновни циљ докторске дисертације је да се утврди методологија за процену повољности простора за изградњу фотонапонских електрана на земљи, на примеру две јединице локалне самоуправе у Србији: Граду Врању и општини Кладово. Предложен модел заснива се на примени географског информационог система и методе вишекритеријумске анализе. За вредновање простора коришћене су три групе критеријума (климатске карактеристике, животна средина и локација) и њима припадајућих 10 фактора (ирадијација, температура ваздуха, нагиб и, експозиција терена, педолошки састав, удаљеност од површинских вода, близина путева, електроенергетске инфраструктуре и места потрошње). Уз помоћ критеријума за елиминацију из поступка вредновања изузети су терени са нагибом преко 32°, заштићена природна и културна добра, изграђене површине, површинске воде, путеви, железница, и електроенергетска инфарструктура са заштитним појасом, као и остале нетравнате површине. За потребе истраживања направљен је модел просторне расподеле ирадијације. На основу индекса просторне повољности одабране су експерименталне парцеле за које је извршена процена техничког потенцијала за фотонапонску конверзију. Резултати спроведеног вредновања представљени су у виду карата на којима су приказане класе повољности простора за изградњу фотонапонских електрана. Други део дисертације представља анкетно истраживање, које има за циљ да утврди информисаност стручњака и шире јавности у вези коришћења обновљивих извора енергије, са посебним нагласком на фотонапонске системе. Анализом досадашњих активности у Србији на пољу коришћења ових система, као и на основу примера добре праксе у Кини, Немачкој и Словенији, закључено је да би доношење различитих развојних програма и финансијских механизама, који су усмерени на конкретне локације, омогућило боље перформансе фотонапонских електрана уз минималне трошкове и утицај на животну средину.sr
dc.description.abstractThe main goal of the doctoral dissertation is to determine a methodology for the assessment of spatial suitability for the development of ground-mounted photovoltaic power plants, by the example of two local self-government units in Serbia: the City of Vranje and the municipality of Kladovo. The proposed model is based on the application of the geographical information system and the multi-criteria analysis method. Three groups of criteria (climatic characteristics, environment, and location) and 10 related factors (irradiation, air temperature, terrain slope and aspect, pedological composition, distance from surface waters, and proximity to roads, electricity infrastructure and places of consumption) were used to evaluate the spatial suitability. With the help of the criteria for elimination, the terrain with a slope exceeding 32°, protected natural and cultural assets, built-up areas, surface water, road, railway and electricity infrastructure with a protective belt, as well as other non-grassed areas were excluded from the evaluation procedure. For the purposes of the conducted research, a model of the spatial distribution of irradiation was developed. On the basis of the spatial suitability index, experimental plots were selected to estimate technical potential for photovoltaic conversion. The results of the evaluation are presented in the form of maps that shows the spatial suitability classes for the construction of photovoltaic power plants. The second part of the doctoral dissertation is survey research aimed at establishing the awareness of experts and the public regarding the use of renewable energy sources, with particular emphasis on photovoltaic systems. Based on the analysis of recent activities in Serbia in the field of using these systems, as well as on good practices in China, Germany and Slovenia concluded that adopting different development programs and site-specific financial mechanisms would enable better performance photovoltaic power plants with minimal cost and environmental impact.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Географски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47007/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсоларна енергијаsr
dc.subjectsolar energyen
dc.subjectфотонапонске електранеsr
dc.subjectгеографски информациони системsr
dc.subjectвишекритеријумска анализаsr
dc.subjectаналитички процес хијерархијеsr
dc.subjectдуштвена прихватљивостsr
dc.subjectутицај на животну срединуsr
dc.subjectГрад Врањеsr
dc.subjectопштина Кладовоsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectphotovoltaic power plantsen
dc.subjectgeographic information systemen
dc.subjectmulti-criteria analysisen
dc.subjectanalytical process of hierarchyen
dc.subjectsocial acceptabilityen
dc.subjectenvironmental impacten
dc.subjectCity of Vranjeen
dc.subjectKladovo municipalityen
dc.subjectSerbiaen
dc.titleВредновање геопростора за потребе планирања фотонапонских електрана у Србијиsr
dc.title.alternativeThe geospatial evaluation for planning photovoltaic power plants in Serbiaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractФилиповић, Дејан; Луковић, Јелена; Протић, Драгутин; Дољак, Дејан Љ.; Vrednovanje geoprostora za potrebe planiranja fotonaponskih elektrana u Srbiji;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/67831/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/67832/IzvestajKomisije23562.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17769


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record