Show simple item record

The role of secoiridoid glucosides and beta-glucosidase in common centaury (Centaurium erythraea Rafn) defense response to wounding

dc.contributor.advisorŽivković, Suzana
dc.contributor.otherSabovljević, Aneta
dc.contributor.otherSkorić, Marijana
dc.contributor.otherMišić, Danijela
dc.contributor.otherVujičić, Milorad
dc.creatorBožunović, Jelena
dc.date.accessioned2020-11-16T15:12:01Z
dc.date.available2020-11-16T15:12:01Z
dc.date.issued2020-09-14
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7720
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:22936/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=21772297
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17633
dc.description.abstractCentaurium erythraea Rafn (кичица) је богат извор фармаколошки значајних специјализованих метаболита, укључујући фенолне киселине, флавоноиде и, у највећој мери секоиридоиде. Секоиридоидни глукозиди су монотерпеноидни молекули чији се скелет заснива на циклопентан-C-пирану за који је, на позицији C1 везан молекул β-D глукозе. Ова једињења подлежу ензиматској хидролизи у реакцији са ензимом β-глукозидазом, при чему се ослобађају одговарајући агликони који се даље укључују у метаболичке процесе биљке. Биосинтеза и разградња секоиридоида код кичице су координисани процеси који обезбеђују конститутивно присуство ових горких материја у ткивима биљке, а чија је примарна улога одбранa од патогена и хербивора. Као одговор на стрес повређивањем у листовима кичице долази до интензивније акумулације секоиридоида, што је резултат како појачане експресије већине биосинтетских гена, тако и снижене експресије -глукозидазе која катализује први корак њихове разградње. Координисана експресија биосинтетских гена укључених у метаболизам секоиридоида регулисана је на транскрипционом нивоу и налази се под утицајем сигналног пута јасмонске киселине. Идентификоване су две варијанте ензима -глукозидаза (CeBGLU1 и CeBGLU2) код кичице које показују високу специфичност ка секоиридоидним глукозидима као супстрату. Хидролитичка функција ензима потврђена је њиховом хетерологом експресијом у организму домаћину (Escherichia coli), пречишћавањем рекомбинантних протеина и ензиматским тестовима изведеним у условима in vitro. Резултати докторске дисертације пружају основу за примену метаболичког инжењеринга у циљу комерцијалне и одрживе производње секоиридоида из обновљивих извора.sr
dc.description.abstractCentaurium erythraea Rafn (centaury) is a rich source of pharmaceutically active specialized metabolites including phenolic acids, flavonoids and especially secoiridoids. Secoiridoid glucosides are monoterpenoids based on a cyclopentan-C-pyran skeleton with the β-D glucose linked at C1 position. These compounds are subjected to hydrolysis catalyzed by enzymes β-glucosidases, and resulting aglycones could be subsequently directed towards different metabolic pathways in plants. Coordinated metabolic processes, such as biosynthesis and catabolism of secoiridoid glucosides, ensure constitutive presence of these bitter taste compounds in plant tissue, which play a decisive role in the defense against pathogens and herbivores. Pronounced accumulation of secoiridoids in centaury leaves observed during the response of plants to mechanical wounding was preceeded by the strong induction of the majority of biosynthetic genes as well as by the down-regulation of β-glucosidase, which catalyses the first step of secoiridoid glucosides catabolism. The expression of secoiridoids biosynthetic genes during response to wounding appears to be coordinately up-regulated and controlled at the transcriptional level, through the jasmonate signalling pathway. Two centaury β-glucosidases (CeBGLU1 and CeBGLU2), showing high substrate specificity for secoiridoid glucosides, were identified. Hydrolytic function of the two enzymes was confirmed by heterologous expression of candidate genes in the host organism (Escherichia coli), purification of recombinant proteins, and in vitro enzymatic assays. The results of the doctoral dissertation provide the basis for the further application of metabolic engineering for commercial and sustainable production of secoiridoids from renewable sourcesen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Биолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/173024/RS//
dc.rightsAutorstvo 3.0 Srbija (CC BY 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectCentaurium erythraeasr
dc.subjectCentaurium erythraeaen
dc.subjectсекоиридоидни глукозидиsr
dc.subjectβ-глукозидазаsr
dc.subjectмеханичка повредаsr
dc.subjectекспресија генаsr
dc.subjectфункционална карактеризација генаsr
dc.subjectsecoiridoid glucosidesen
dc.subjectβ-glucosidaseen
dc.subjectmechanical woundingen
dc.subjectgene expressionen
dc.subjectfunctional characterization of genesen
dc.titleУлога секоиридоидних глукозида и бета-глукозидазе у одбрамбеном одговору кичице (Centaurium erythraea Rafn) на стрес повређивањемsr
dc.title.alternativeThe role of secoiridoid glucosides and beta-glucosidase in common centaury (Centaurium erythraea Rafn) defense response to woundingen
dc.typedoctoralThesisen
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/66899/IzvestajKomisije23438.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/66898/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record