Show simple item record

Ethnic identity of Roma in the process of transition in Montenegro

dc.contributor.advisorNedeljković, Saša
dc.contributor.otherBanić Grubišić, Ana
dc.contributor.otherPrelić, Mladena
dc.creatorDelić, Vesna M.
dc.date.accessioned2020-11-02T11:22:19Z
dc.date.available2020-11-02T11:22:19Z
dc.date.issued2020-09-11
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7685
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:22877/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=21762569
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17595
dc.description.abstractПредмет истраживања ове дисертације је утврђивање начина на који је преструктуирање социјалног, економског и политичког система у црногорском друштву утицало на (ре)конструкцију етничког идентитета Рома у Црној Гори. Праћењем социјалних и економских процеса кроз које су прошли припадници ромских заједница, задатак је установити колико су на њих утицале промене у црногорском макросистему од почетка транзиције, а колико пре ње. Посебан акценат је стављен на испитивање механизама и инструмената којим се служе институције како би интегрисале Роме у црногорско друштво. Тачније, циљ је утврдити колике и које су промене код ромских група за време транзиције, интезивираним ангажовањем и директним деловањем, изазвали људи од одређених моћи из „већинске“ и једног дела ромске заједнице, а колико су други фактори, односно недириговани спољни утицаји, реконструисали идентитете црногорских Рома. Као крајњи резултат, потребно је добити одговор на питање: Да ли се приликом унутрашњих модификација социокултурног система смањила етничка и социјална дистанца између Рома и осталог црногорског становништва, као и дистанца између две различите ромске групе у Црној Гори? Основни теоријски приступ је конструкционизам, а главне методе, анализа дискурса и анализа наратива. Сва грађа изнета у раду је резултат теренских истраживања која су спровођена у различитим временским размацима, у периоду од 2010. до 2019. године, у Подгорици, Никшићу, Бијелом Пољу, Беранама, Херцег Новом и Бару. На основу полуструктуираних упитника интервјуисано је 50 припадника две ромске групе у Црној Гори, од чега је са десет породица поновљен интервју, како због дужине трајања истраживања, тако и због мерења промена које су се у међувремену десиле. Поред дубинских интервјуа, вршена је опсервација са делимичним и потпуним учествовањем, као и анализа медијских садржаја, стратешких докумената и програма који се баве побољшањем социјалног и економског положаја Рома и смањењем етничке дистанце.sr
dc.description.abstractThe aim of the research in this thesis is to determine the manner in which the restructuring of social, economic and political system in Montenegrin society influenced the (rе) construction of ethnic identity of Roma in Montenegro. The goal is to determine how much the members of the Roma community were affected by the changes in the Montenegrin macro-system since the start of transition and prior to that by monitoring social and economic processes they experienced. A special emphasis is put on examination of mechanisms and instruments used by the institutions in order to integrate Roma population into Montenegrin society. More specifically, the goal is to determine the scope and type of changes in Roma groups during transition which were caused by the intense engagement and direct actions of individuals with certain authority from the “majority“ population and a part of the Roma community, and to conclude how much the other factors, i.e. the non-instructed external influences, took part in reconstructing the identity of Montenegrin Roma. The final result should provide an answer to the following question: has ethnic and social distance between Roma and other Montenegrin population and the distance between the two Roma groups in Montenegro themselves decreased due to internal modifications of sociocultural system? General theoretical approach is constructionism, and the main methods are discourse analysis and narrative analysis. All the material presented in the thesis is the result of field surveys conducted in the period between 2010 and 2019 in Podgorica, Nikšić, Bijelo Polje, Berane, Herceg Novi and Bar. Fifty members of the two Roma groups in Montenegro were interviewed by semi-structured interviews, out of which the interviews with ten families were repeated due to the length of the research and in order to measure the changes that have occurred in the meantime. Along with the in-depth interviews, observations with partial and full-time involvement were conducted, as well as the analyses of the media content, strategic documents and programmes aimed at improving social and economic status of Roma and decreasing the ethnic distance.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectРомиsr
dc.subjectRomaen
dc.subjectетнички идентитетsr
dc.subjectтранзицијаsr
dc.subjectЦрна Гораsr
dc.subjectинтеграцијаsr
dc.subjectетничка дистанцаsr
dc.subjectтрадицијаsr
dc.subjectмањинаsr
dc.subject„већинско“ становништвоsr
dc.subjectethnic identityen
dc.subjecttransitionen
dc.subjectMontenegroen
dc.subjectintegrationen
dc.subjectethnic distanceen
dc.subjecttraditionen
dc.subjectminorityen
dc.subjectmajority populationen
dc.titleЕтнички идентитет Рома у процесу транзиције у Црној Гориsr
dc.title.alternativeEthnic identity of Roma in the process of transition in Montenegroen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/66511/IzvestajKomisije23373.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/66510/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record