Show simple item record

dc.contributor.advisorMaksić, Đoko
dc.contributor.otherPetrović, Dejan
dc.contributor.otherVojinović, Radiša
dc.contributor.otherMitić, Branka
dc.creatorPilčević, Dejan
dc.date.accessioned2020-10-24T12:35:06Z
dc.date.available2020-10-24T12:35:06Z
dc.date.issued2020-07-29
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7553
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:1266/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17548
dc.descriptionUvod: Kontrastna nefropatija (KN)je česta komplikacija primene kontrastnih snimanja koja se razvija kod 6-35% pacijenata kojima se sprovodi ova dijagnostička procedura. Postojeće strukovne preporuke za dijagnozu i profilaksu su nedovoljno definisane, često se radikalno menjaju,te postoje brojne nedoumice i kontroverze oko njihove primene.Cilj rada: uporediti efekat različitih ranih dijagnostičkih i profilaktičkih protokola prilikom koronarografskih procedura kod pacijenata sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom (HBI) nakon čega bi definisali sopstvene koji bi se u daljem toku standardno primenjivali u našoj ustanovi.135 Metod:prospektivna, opservaciona studija tipa serije slučajevakojaje uključila 90 pacijenata sa HBI 1-3. stadijumakojima je urađena selektivna koronarna angiografija sa nejonskim izoosmolarnim (IOKS) ili niskoosmolarnim kontrastnim sredstvom (IOKS) u Institutu za radiologiju VMA. Svim pacijentima su pre kontrastnog snimanja, kao i 24 sata nakon istoga uzimani uzorci jutarnjeg urina i seruma koji su analizirani i na kreatinin, cistatin C iKIM-1. Pacijenti su inicijalno bili podeljeni u tri grupeod po 30 ispitanika prema stepenu HBI pri čemu su tretirani (metodom slučajnog izbora) sa jednim od tri različita profilaktička protokola- parenteralna hidracija izotonim fiziološkim rastvorom (FR),parenteralna hidracija izotonim FR uz peroralnu primenu N-Acetyl cystein-a (NAC), odnosno parenteralna hidracija izotonim FRkombinovanim sa hipotonim natrijum bikarbonatom. Nakon kontrastne procedure, pacijenti su formirali dve nove grupe zavisno od razvoja kontrastne nefropatije. Rezultati:kontrastna nefropatija serazvila kod30pacijenata(33.33%). Komparirajući dijagnostičke markere, kod 28 od 30 pacijenata sa KN je zabeležen porast sCiC, dok je porast s-kreatinina zabeležen kod 7 od 30 pacijenata sa KN. Starija životna dob, pripadnost muškom polu, viši stadijum HBI, prisustvo šećerne bolesti, te primena NOKS nisu se izdvojili kao dodatni faktori rizika za razvoj ove komplikacije. Profilaktički protokol sa kombinacijom FR i hipotonog natrijum bikarbonata pokazao se kao najefikasniji u profilaksi KN, ali bez statističke značajnosti, dok je onaj sa NAC bio najmanje efikasan. Zaključak: određivanje serumskog CiC se preporučuje kao senzitivan i specifičan test u ranoj dijagnostici KN dok određivanje serumskog kreatinina može biti prihvatljivo u nedostatku navedenog reagensa. Određivanje urinarnog KIM-1ne preporučujemo u ranoj detekciji KN. Kod visokorizičnih pacijenta za razvoj KN u nedostatku IOKS, mogu se bezbedno primeniti NOKS. Iako nije pokazana statistička značajna razlika, u cilju profilakse KN u ovoj populaciji pacijenata se preporučuje primena kombinovanog protokola FR i hipotonog natrijum bikarbonata, dok se primena NAC ne preporučuje.sr
dc.descriptionIntroduction: Contrast induced nephropathy (CIN) is a common complication of contrast imaging which develops in 6-35% of patients undergoing this diagnostic procedure. Current recommendations for diagnosis and prophylaxis are often insufficiently defined and confusing with many controversies which surrounding their implementation.Objective:to compare the effect of different early diagnostic and prophylactic protocols during coronary angiography in patients with chronic renal failure (CRF) and then define own recommendations which would be applied in our institution.Method: a prospective, observational case series type study which involved 90 patients with CRF 1-3. grade undergoing selective coronary angiography with non-ionic iso-osmolar (IOCM) or low-osmolar contrast media (LOCM) at the Institute of Radiology of the MMA. All patients were sampled morning urine and serum prior to contrast imaging and 24 hours afterwards, which were analyzed for KIM-1, cystatin C (CyC) and creatinine.137 Patients initially formed three groups of 30 patients depending on the grade of CRF and prophylactically have been treated (by random selection) with one of three different protocols - saline, saline with oral administration of N - acetyl cysteine and saline with hypotonic bicarbonates.Following the contrast procedure, patients formed two new groups depending on the development of CIN. Results: CIN was diagnosed in total of 30 subjects (33.33%). Comparing the diagnostic markers, an increase in serum CyC was observed in 28 of 30 patients with CIN, while an increase in serum creatinine was observed in 7 of 30 patients with CIN. Older age, male gender, advanced grade of CRF, diabetes and application of LOCM were not singled out as additional risk factors for the development of this complication in our cohort. A prophylactic protocol based on the combination of saline and hypotonic sodium bicarbonate proved to be most effective in CIN prophylaxis, but without statistical significance, while that based on NAC was the least effective. Conclusion:The determination of serum CyC is recommended as a sensitive and specific test in the early diagnosis of CIN, whereas the determination of serum creatinine may be acceptable in the absence of said reagent. Urinary KIM-1 is not recommended for early CIN detection. LOCM can be safely administered in high risk population patients for development of CIN in the absence of IOCM. Although no statistically significant difference was shown, the use of protocol based on combination of saline with hypotonic sodium bicarbonate is recommended for CIN prophylaxis in this patient population, while use of NAC is not recommended.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectkontrastna nefropatijasr
dc.subjectcontrast-induced acute kidney injuryen
dc.subjecthronična bubrežna insuficijencijasr
dc.subjectkoronarna angiografijasr
dc.subjectprofilaksasr
dc.subjectchronic renal failureen
dc.subjectcoronary angiographyen
dc.subjectprophylaxisen
dc.titleUporedna analiza efikasnosti tri različita terapijska protokola za prevenciju razvoja kontrastne nefropatije nakon angiografskih procedurasr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/66182/Izvestaj_Dejan_Pilcevic_Medicina.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/66181/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record