Show simple item record

Geoecological determinants of tourist valorization viticultural areas in Serbia

dc.contributor.advisorPecelj, Milovan
dc.creatorJovanović, Radmila
dc.date.accessioned2020-10-16T12:35:41Z
dc.date.available2020-10-16T12:35:41Z
dc.date.issued2020-07-20
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7644
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:22742/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=21198089
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17503
dc.description.abstractУ докторском раду извршена је туристичка валоризација винородне Србије и одређених виноградарских подручја Србије. За оцену туристичких потенцијала коришћен је интегрисан модел методе геоеколошке евалуације – аналитичко хијерархијски процес (АХП) и географски информациони систем (ГИС), као кључан алат код просторне анализе и приказа просторних карактеристика. Туристичка валоризација урађена је кроз поређење критеријума у неколико фаза: вредновање, стандардизација и класификација, одређивање тежинских коефицијената (под)критеријума, добијање укупног рејтинга и мапирање стандардизоване мере тежине помоћу ГИС технике. Оцена туристичких потенцијала укључивала је анализирање геоеклошких детерминанти винородне Србије, на основу којих је одређено неколико критеријума (рељеф, клима, хидрографске и педолошке особине). Поред ових, у другом делу докторског рада, издвојени су друштвено-економски критеријуми (приступачност, атрактивност и препознатљивост, естетска вредност, општа и туристичка инфраструктура). Ови критеријуми, примењени су код оцене 40 виногорја одређених виноградарских подручја Србије, у којима се производи грожђе и вино, што упућује да имају услове за развој винског туризма. Анкетним истраживањем указано је на постојање/непостојање туристичких садржаја и супраструктуре у винаријама одређених виноградарских подручја. Резултати истраживања су показали да већина винарија нуди дегустацију и продају вина, док смештај и исхрана недостају. Добијени резултати, указују на постојање неколико виногорја одређених виноградарских подручја Србије са могућим потенцијалом за формирање винског туристичког производа. Геоеколошки елементи у знатној мери утичу на развој туризма, док друштвено-економски, у одређеним виноградарским подручјима Србије, указују на постојање туристичких атракција, опште инфраструктуре која је одговарајућа, док туристичка инфраструктура постоји у мањој мери, што условљава и неадекватан туристички доживљај. Међутим, туристичке атракције у одређеним виноградарским подручјима су углавном недовољно туристички препознатљиве на ширем, националном или међународном туристичком тржишту. Разматране су могућности формирања винског туристичког производа и констатовано који елементи недостају како би био комплетан. За сада, вински туризам је комплементаран другим облицима туризма, као што су рурални, културни и излетнички.sr
dc.description.abstractIt has been accomplished tourist evaluation of viticultural regions and specified viticultural areas of Serbia in this doctoral dissertation. It was used integrated models of geoecological evaluation – Analytic Hierarchy Process (AHP) and Geographical Information System (GIS) for valorization of tourist's potentials, as important tool in spatial analysis and its characteristics. Tourist valorization has been carried out through comparison criteria in several phases: evaluation, standardization and classification, determination of weight consistency sub-criteria and obtaining the overall rating and mapping a standardized measure of weight using the GIS technique. The evaluation included analising geoecological determinants of viticultural regions of Serbia. Based on that, has been determinated several criteria (relief, climate, hydrological, pedological elements). In addition to these, on second part of thesis, it has been segregated socio-economic criteria (accessibility, attractiveness and recognition, aesthetic value, general and tourist infrastructure). These criteria, were applied on rating 40 vineyards in specified viticultural areas of Serbia, where are produced grapes and wines. It indicates that they have the conditions for the development of wine tourism. Survey research was pointed to existence/non-existence tourist facilities and suprastructure in wineries in specified viticultural areas of Serbia. The research results have shown that most wineries have possibilities for testing and salling wines, but accommodation and nutrition are lacking. The obtained results indicate the existence of several vineyards in certain wine-growing areas of Serbia with a potential for the formation of a wine tourism product. Geo-ecological elements significantly influence the development of tourism, while socio-economic, in certain winegrowing areas of Serbia, indicate the existence of tourist attractions, general infrastructure that is appropriate. Tourism infrastructure exists to a lesser extent, which also leads to an inadequate tourist experience. However, tourist attractions in certain winegrowing areas are generally insufficiently identifiable in the wider, national or international tourism market. The possibilities of forming a wine tourist product were considered and what elements were missing in order to be complete. For now, wine tourism is complementary to other forms of tourism, such as rural, cultural and excursion tourism.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Географски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectвиноградарска подручјаsr
dc.subjectviticultural areasen
dc.subjectгеоеколошке детерминантеsr
dc.subjectпросторна анализаsr
dc.subjectГИСsr
dc.subjectАХП методsr
dc.subjectевалуацијаsr
dc.subjectвински туризамsr
dc.subjectСрбијasr
dc.subjectgeoecological determinantsen
dc.subjectspatial analysisen
dc.subjectGISen
dc.subjectAHP methoden
dc.subjectevaluationen
dc.subject(wine) tourismen
dc.subjectSerbiaen
dc.titleГеоеколошке детерминанте туристичке валоризације виноградарских подручја Србијеsr
dc.title.alternativeGeoecological determinants of tourist valorization viticultural areas in Serbiaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/66008/IzvestajKomisije23313.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/66007/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17503


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record