Show simple item record

Immigration policy in European Union - between the liberal and restrictive concept

dc.contributor.advisorĐorđević, Snežana
dc.contributor.otherJovanović, Milan
dc.contributor.otherMitrović, Dragana
dc.contributor.otherStanković, Vladan
dc.creatorMilosavljević, Zoran T.
dc.date.accessioned2020-10-05T15:02:45Z
dc.date.available2020-10-05T15:02:45Z
dc.date.issued2020-07-17
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7617
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:22579/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=21278217
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17466
dc.description.abstractТема докторске дисертације су имиграционе политике у Европској унији. Предмет истраживања настоји да истражи имиграционе политике у Европској унији између либералног и рестриктивног концепта. Полазна хипотеза у истраживању је да у Европској унији има онолико имиграционих политика колико има држава чланица (уз имиграциону политику бриселске администрације), те да се све имиграционе политике протежу на идеално-типски постављеној скали између либералног и рестриктивног концепта. Дисертација је читав теоријско-методолошки оквир поставила у пет великих посебних хипотеза које треба да верификују полазни хипотетички оквир: демографија, култура/идентитет, економија, социјална политика и сигурност (безбедност). У методолошком смислу биће обављена трострука верификација општег хипотетичког оквира: теоријско-сазнајна, емпиријска и студија случаја (за Европску унију као целину или ентитет-по-себи, и за СР Немачку и Мађарску). У дисертацији ће бити коришћен читав сплет научних метода: из друштвених наука (посматрање, анализа садржаја, метод идеалних типова, развојни метод, упоредни...), политиколошки приступи (институционални, реал-политички), правне технике (догматско-нормативистички приступ, циљно тумачење, статичко тумачење), логичка закључивања (индукција, дедукција, дијалектички приступ). У просторном смислу истраживање захвата 28 држава чланица Европске уније, као и Европску унију као целину (политику бриселске администрације). У временском оквиру истраживање се усредсређује на период од настанка велике мигрантске кризе 2011. године до данас, са значајном анализом развоја миграцијских феномена у европским земљама од Другог светског рата до данас. Актуелност теме, последице које масовне миграције изазивају у усељеничким друштвима, сложеност новонасталих политичких односа унутар саме Европске уније (између Брисела и држава чланица, као и између самих чланица) указују на оправданост теме и њен друштвени значај. Научни домашај истраживања огледао би се у: анализи дејства миграцијског феномена на политичке односе у Европи; истраживању последица које ово дејство изазива; доношењу закључака, предвидивости токова и нуђењу предлога мера како би се пружио одговор на ово проблемско питање. Циљ истраживања је: да докаже постојање различитих имиграционих политика у Европској унији; да ове политике прикаже и изанализира; да утврди ефекте деловања миграција на државе чланице, Европску унију као целину и државе-кандидате; да утврди параметре утицаја на имиграциону политику; да изнесе закључке, предвиђања и понуди решења овог проблемаsr
dc.description.abstractThe topic of the doctoral dissertation is immigration policies in the European Union. The subject of the research seeks to explore immigration policies in the European Union between a liberal and a restrictive concept. The starting hypothesis of the study is that there are as many immigration policies in the European Union as there are Member States (+ Brussels administration immigration policy), and that all immigration policies extend on an ideally-typed scale between liberal and restrictive concepts. The dissertation has set the completely theoretical and methodological framework into five big specific hypotheses that should verify the starting hypothetical framework: demography, culture / identity, economy, social policy and security (safeness). In a methodological sense, a threefold verification of the General Hypothetical Framework will be carried out: Theoretical - Cognitive, Empirical and Case Study (for the European Union as a whole or entity-by-itself and for the Federal Republic of Germany and Hungary). The dissertation will use the whole set of scientific methods: from social sciences (observation, content analysis, ideal types method, development method, comparative...), political science approaches (institutional, real political), legal techniques (dogmatic - normativistic approach, goal interpretation, static interpretation), logical reasoning (induction, deduction, dialectical approach). In spatial terms, the survey covers 28 Member States of the European Union, as well as the European Union as a whole (Brussels administration policy). Within the timeframe, the research focuses on the period from the onset of the Great Migrant Crisis in 2011 to the present, with a significant analysis of the evolution of migration phenomena in European countries from World War II to the present. Actuality of the topic, the consequences of mass migration in immigrant societies, the complexity of emerging political relations within the European Union itself (between Brussels and the Member States, and between the Member States) indicate the justification of the topic and its social importance. The scientific reach of the research would be reflected in an analysis of the impact of the migration phenomenon on political relations in Europe; investigating the consequences of this action; making conclusions, predictability of flows and proposing measures to answer the problematic question. The aim of the research is to prove the existence of different immigration policies in the European Union; to present and analyze these policies; to determine the effects of migration on Member States, the European Union as a whole and candidate countries; to determine the parameters of the impact on immigration policy; to draw conclusions, predictions and offer solutions to solve the problemen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectимиграционе политикеsr
dc.subjectimmigration policiesen
dc.subjectЕвропска унијаsr
dc.subjectМигрантска кризаsr
dc.subjectимигрантsr
dc.subjectинтеграцијаsr
dc.subjectполитика азила.sr
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectmigrant crisisen
dc.subjectimmigranten
dc.subjectintegrationen
dc.subjectasylum policyen
dc.titleИмиграционе политике у Европској унији - између либералног и рестриктивног концептаsr
dc.title.alternativeImmigration policy in European Union - between the liberal and restrictive concepten
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARR
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/65705/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/65706/IzvestajKomisije23286.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17466


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record