Show simple item record

The concept of frangmentation of international law and its legal and political meanings

dc.contributor.advisorMilisavljević, Bojan
dc.creatorNikolić, Milena M.
dc.date.accessioned2020-09-25T15:01:50Z
dc.date.available2020-09-25T15:01:50Z
dc.date.issued2020-07-09
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7584
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:22510/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=20805897
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17427
dc.description.abstractЦентрални предмет истраживања предложене докторске дисертације је проучавање феномена фрагментације у међународном праву, у најширем смислу, њеног утицаја на различите гране општег међународног права, као и проучавање ефеката и значења која фрагментација достиже у правно-политичком контексту. Овако дефинисан предмет спада у област међународног јавног права, а мањим сегментима задире и у области међународних људских права, као и међународног кривичног права. Проблем фрагментисаног међународног система је актуелно питање, о чему сведочи и рад Комисије УН за међународно право и њен извештај о фрагментацији. Истраживање у овом раду се базира на две основне хипотезе. Иако се фрагментација у литератури најчешће посматра као негативна појава, у првој хипотези ћемо показати да она није сама по себи, суштински, позитивна или негативна, већ да се њене одлике могу посматрати само у корелацији са конкретним случајем, као и са другим процесима и појавама. Међународно право се састоји од различитих парцијалних система како универзалних, тако регионалних и билатералних, где су сви различитих нивоа правне интеграције. Овакве карактеристике доводе до извесних контрадикторности. Недостатак јасних правних упутстава за решавање сукоба норми који је један од узрока фрагментације није својствен само систему међународног права, већ се може препознати и у унутрашњем праву држава, али и у оквиру рада једног судског органа. Међународни систем права је фрагментисан, међутим фрагментација сама по себи није искључиво нуспојава која нарушава јединство међународног система.sr
dc.description.abstractThe central research subject of the proposed doctoral dissertation is the study of the phenomenon of international law fragmentation, in the broadest sense, its impact on various branches of general international law, as well as the study of effects and meanings of fragmentation in the legal and political context. The subject thus defined belongs to the field of public international law, and its smaller segments fall within the field of international human rights and international criminal law. The problem of fragmented international system is becoming increasingly topical, as evidenced by the work of the UN International Law Commission and its fragmentation report. The research presented in this paper is based on two basic hypotheses. Although the fragmentation in the literature is most often seen as a negative phenomenon, in the first hypothesis we will demonstrate that, in its essence, the fragmentation is not inherently positive or inherently negative, but that its features can only be seen in correlation with a particular case, as well as with other processes and phenomena. International law consists of different partial systems, universal as well as regional and bilateral, each having a different level of legal integration. Such characteristics lead to some contradictions. The lack of clear legal guidance on resolving conflicts of norms, which is one of the causes of fragmentation, is not only inherent to the system of international law, but can also be recognized in the internal law of states and within the work of a judicial body. International law system is fragmented, however, the fragmentation itself is not only a side effect that undermines the unity of the international system. Fragmentation, as a phenomenon exclusively discussed within the international legal system, also manifests its basic characteristics in completely closed systems of law. It has never been denied that, even within a single judicial body, different chambers in the same situations may apply different rules of international law, contributing quantitatively to case law. The author will make special efforts to prove that such quantity is often accompanied by quality, when it comes to diversification of case law. We will demonstrate that the proliferation of international courts and tribunals leads to legal inequality and uncertainty, which is why the international legal system cannot avoid normative conflicts and incoherence.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectфрагментација међународног праваsr
dc.subjectfragmentation of international lawen
dc.subjectproliferation of international courts and tribunalsen
dc.subjectcoherenceen
dc.subjectdiversificationen
dc.subjectself-contained regimesen
dc.subjectUN International Law Commissionen
dc.subjecthierarchy of international lawen
dc.subjectInternational Court of Justice.en
dc.subjectпролиферација међународних судова и трибуналаsr
dc.subjectкохерентностsr
dc.subjectдиверзификацијаsr
dc.subjectсамостални правни режимиsr
dc.subjectКомисија УН за међународно правоsr
dc.subjectхијерархија међународног праваsr
dc.subjectМеђународни суд правде.sr
dc.titleПојам фрагментације међународног права и њена правно-политичка значењаsr
dc.title.alternativeThe concept of frangmentation of international law and its legal and political meaningsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/65441/IzvestajKomisije23252.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/65440/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17427


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record