Show simple item record

Criteria for determining degree of fame in trademark law

dc.contributor.advisorPopović, Dušan V.
dc.contributor.otherMarković, Slobodan
dc.contributor.otherRadovanović, Sanja
dc.creatorJovanović, Mina
dc.date.accessioned2020-09-25T15:01:22Z
dc.date.available2020-09-25T15:01:22Z
dc.date.issued2020-07-01
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7583
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:22508/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=20789769
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17420
dc.description.abstractПредмет овог истраживања су познате ознаке и њихова проширена заштита, с посебним фокусом на критеријуме за њихову идентификацију. Као први циљ дисертације постављено је дефинисање степена снаге обележавања која доноси статус познате ознаке. Други циљ овог истраживања је да се дефинишу конкретнији параметри за утврђивање познатости жига, односно да се приближи прецизној, општеприхватљивој методи за идентификацију познате жигом заштићене ознаке у промету. Докторска се дисертација, поред Увода и Закључка, састоји из два дела. У првом делу дисертације је предмет анализе био правни режим проширене заштите познатих ознака. Овај део је подељен на три главе. У првој глави је испитан појам познате ознаке, с освртом на позитивне прописе у Републици Србији и Европској унији, али и на решења ранијих прописа који су га одређивали. Након тога су проучавана три централна појма која одређују познате ознаке – репутација, дистинктивност и веза између ознаке и робе која је предмет обележавања. Потом су испитиване функције познате ознаке као и утицај који проширена заштита има на титуларе права и друге учеснике у промету. На тај начин је одређен појам познате ознаке у његовом нормативном и функционалном значењу. У другој глави је анализиран сам појам репутације с посебним освртом на различита тумачења његове садржине – испитане су последице прешироког и преуског тумачења овог појма што је приближило ближем одређењу проблема који је предмет истраживања. Потом су испитивани облици повреде познатог жига имајући у виду специфичне последице које су услов прописане заштите. Посебно је обрађена тема мисаоне везе која се ствара код учесника релевантне јавности при сусрету са познатом ознаком, како би се испитало да ли је управо квалитет ове везе централни елемент методе за њихову идентификацију. Напослетку, анализиране су одлуке из судске праксе те је утврђено у којој мери се овај институт тумачи уједначено од стране надлежних судских и управних органа. Трећа глава се бави проучавањем разлога проширене правне заштите познатих ознака, са циљем да се одреди узрочна веза између ових разлога и мере познатости која би требало да одређује проширену заштиту.sr
dc.description.abstractThe subject of this research are the famous marks and their broaden protection, with particular focus on criteria for their identification. The first aim of dissertation is to define a degree of distinctiveness which brings the status of famous mark. The second aim of this research is to define concrete factors for establishing the fame of a mark, and to get closer to the precise, accepted method for identification of famous marks in market. The doctoral dissertation contains two parts, beside the Introduction and the Conclusion. In the first part, the subject of analyses was legal regime of broaden protection of famous marks. This part is divided into three sections. The Section I explores the term of a famous mark, with reference to the legislation in Republic of Serbia and European Union, but also to the legislation regulating this matter in past. After that, the three central terms defining the famous marks were analysed – the reputation, distinctiveness and connection between a mark and a good which is a subject of designation. After that, the functions of famous marks were examined and also the influence that the broaden protection has to the holders and other market players. This led to establishing the term of famous marks in its normative and functional meaning. In Section II, the term of reputation was analysed, with special focus on different interpretations of its meaning: the consequences of too broad and too narrow interpretation of this term. Afterwards, the different models of famous trademark infringement were examined; having in mind the specific consequences which are requirements for broaden protection. The associative link in the minds of relevant public participants when seeing the mark was examined in details, in order to establish whether the quality of the same could be the central method for famous marks identification. At the end of this part, the decisions from court practice were analysed, in order to establish if the institute is being interpreted in the unique manner by the relevant authorities. The Part III deals with the reasons of broaden protection of famous marks, with the aim to determine the casual link between the reasons and the degree of fame which should enable the broaden protection. A special focus was made to the economical justification of broaden protection, and also the other theories which differently explain the ratio of this institute were explored.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Економски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectжигsr
dc.subjecttrademarken
dc.subjectreputationen
dc.subjectdistinctivenessen
dc.subjectfame of a marken
dc.subjectbroaden legal protectionen
dc.subjectexemption from the principle of specialityen
dc.subjectassociative linken
dc.subjectcriteria for determining of degree of fameen
dc.subjectconsumers surveysen
dc.subjectрепутацијаsr
dc.subjectдистинктивностsr
dc.subjectпознатост ознакеsr
dc.subjectпроширена правна заштитаsr
dc.subjectизузетак од начела специјалностиsr
dc.subjectмисаона везаsr
dc.subjectкритеријуми за процену степена познатости ознакеsr
dc.subjectдемоскопска испитивањаsr
dc.titleКритеријуми за утврђивање степена познатости ознаке у праву жигаsr
dc.title.alternativeCriteria for determining degree of fame in trademark lawen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/65420/IzvestajKomisije23251.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/65419/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record