Show simple item record

Regeneration of sessile oak forests with the undergrowth of accompanying tree species in northeastern Serbia : doctoral dissertation

dc.contributor.advisorKrstić, Milun
dc.contributor.otherBabić, Violeta
dc.contributor.otherGovedar, Zoran
dc.contributor.otherKnežević, Milan
dc.contributor.otherCvjetićanin, Rade
dc.creatorKanjevac, Branko
dc.date.accessioned2020-08-06T11:05:39Z
dc.date.available2020-08-06T11:05:39Z
dc.date.issued2020-01-13
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7488
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:22365/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514086044
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17297
dc.description.abstractИстраживања у овом раду су извршена у шумама храста китњака (Quercetum montanum Cer. et Jov. 1953) на подручју Северног Кучаја у североисточној Србији. Предмет истраживања су биле састојине храста китњака са подстојним спратом у коме су као пратеће врсте доминантно заступљене: граб (Carpinus betulus), бела липа (Tilia tomentosa), црни јасен (Fraxinus ornus), бели јасен (Fraxinus excelsior) и др. Издвајање огледних површина је извршено на три локалитета: ГЈ „Равна река I“ и ГЈ „Ујевац“ које се налазе у склопу шумског газдинства „Северни Кучај“ Кучево у оквиру ЈП „Србијашуме“ и ГЈ „Црна река“ у оквиру Наставне базе „Мајданпечка домена“ Шумарског факултета Универзитета у Београду. Проучаване састојине се налазе на веома купираном терену, на надморским висинама између 290 и 550 m, нагибима до 30° и јужним, југоисточним, југозападним и западним експозицијама. Истраживане састојине су груписане у 2 вегетацијско - еколошка типа: шума храста китњака са шумским вијуком (Festuco drymeiae - Quercetum petraeae Janković 1974) на дистричном смеђем земљишту на гнајсу и шума храста китњака са длакавим шашем (Carici pilosae - Quercetum petraeae B. Jov. 1989) на дистричном и еутричном смеђем земљишту на гнајсу и на неутралним и базичним еруптивним стенама. Климатске карактеристике проучаваног подручја су истраживане за надморске висине од 300 до 600 m, односно за висински појас у ком се налазе китњакове шуме које су биле предмет истраживања. У периоду од 1981. до 2010. године проучавано подручје карактерише семихумидна клима, при чему просечна температура на доњој граници проучаваног висинског појаса (300 m н.в.) износи 10,3°С, а просечна годишња количина падавина 679 mm, док је на горњој граници проучаваног појаса (600 m н.в.) просечна температура 8,8°С, а просечна годишња количина падавина 715 mm. У поређењу са референтним периодом (од 1981 - 2010. године) у свим годинама када су вршена истраживања (од 2015. до 2018. године) и на свим проучаваним надморским висинама просечне годишње температуре су значајно веће. У 2015. и 2017. години на проучаваном подручју пала је значајно мања количина падавина, док је насупрот томе у 2016. и 2018. години било значајно више падавина у поређењу са референтним периодом...sr
dc.description.abstractThe research in this paper was performed in the forests of sessile oak (Quercetum montanum Cer. et Jov. 1953) in the area of north Kučaj in northeastern Serbia. The subject of the study were stands of sessile oak with the undergrowth of accompanying tree species: hornbeam (Carpinus betulus), silver linden (Tilia tomentosa), manna ash (Fraxinus ornus), European ash (Fraxinus excelsior), etc. Experimental plots were placed in three localities: FMU „Ravna reka I“ and FMU „Ujevac“ which are part of the Forestry Management Unit „North Kučaj“ Kučevo in PE „Srbijašume“ and FMU „Crna reka“ in the Educational base of the University of Belgrade, Faculty of Forestry, „Majdanpečka domena“. The investigated stands are located on highly sloped terrain, at altitudes between 290 m and 550 m, slopes up to 30° and southern, southeastern, southwestern and western exposures. The investigated stands are grouped into two vegetation - ecological types: forest of sessile oak with forest fescue (Festuco drymeiae - Quercetum petraeae Janković 1974) on a dystric brown soil on gneiss and forest of sessile oak with hairy sedge (Carici pilosae - Quercetum petraeae B. Jov. 1989) on dystric and eutric brown soil on gneiss and on neutral and basic eruptive rocks. Climate characteristics of the studied area were investigated for altitudes from 300 m to 600 m, or for the altitudinal belt where sessile oak forest which are subject of reserach are located. In the period 1981-2010 the studied area is characterized by semihumid climate with average temperature 10.3°C and average annual rainfall 679 mm at the lower boundary of the studied altitude belt (300 m a.s.l.), as well as with the average temperature 8.8°C and average annual rainfall 715 mm at the upper boundary of the studied altitude belt (600 m a.s.l.). Compared to the reference period (1981-2010) the average annual temperatures are significantly higher in all survey years (2015 to 2018) and at all altitutdes. In 2015 and 2017 significantly less precipitation fell in the study area, while in 2016 and 2018 there was significantly more precipitation compared to the reference period...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Шумарски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectобнављање шумаsr
dc.subjectforest regenerationen
dc.subjectхраст китњакsr
dc.subjectпратеће врсте дрвећаsr
dc.subjectсастојинско стањеsr
dc.subjectкарактеристике подмлађивањаsr
dc.subjectметод обновеsr
dc.subjectсевероисточна Србијаsr
dc.subjectsessile oaken
dc.subjectaccompanying tree speciesen
dc.subjectstand stateen
dc.subjectrejuvenation characteristicsen
dc.subjectregeneration methoden
dc.subjectnortheastern Serbiaen
dc.titleОбнављање шума храста китњака са подстојним спратом пратећих врста дрвећа на подручју североисточне Србијеsr
dc.title.alternativeRegeneration of sessile oak forests with the undergrowth of accompanying tree species in northeastern Serbia : doctoral dissertationen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/64388/IzvestajKomisije22929.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/64387/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record