Show simple item record

Javno-privatno partnerstvo u turizmu Zlatiborskog regiona

dc.contributor.advisorBlagojević, Slobodan
dc.contributor.otherPlavša, Jovan
dc.contributor.otherLeković, Božidar
dc.contributor.otherHadžić, Olga
dc.contributor.otherStanković, Stevan
dc.contributor.otherBlagojević, Slobodan
dc.creatorРатковић, Кристина
dc.date.accessioned2020-07-15T10:45:50Z
dc.date.available2020-07-15T10:45:50Z
dc.date.issued2012-09-28
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacijadisertacija.pdf?controlNumber=(BISIS)77558&fileName=disertacija.pdf&id=316&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=77558&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije159109128449527.pdf?controlNumber=(BISIS)77558&fileName=159109128449527.pdf&id=15551&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije159109128449527.pdf?controlNumber=(BISIS)77558&fileName=159109128449527.pdf&id=15551
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17202
dc.description.abstractПартнерство јавног и приватног сектора, иако у неким подручјима има дугу традицију, тек у новије време прераста у широко применљив облик и метод друштвеног развоја. Због различитих модела сарадње није могуће дати једну свеобухватну и дефинитивну, прецизну дефиницију партнерства, али је јасно да се ради о учешћу приватног сектора у укупном развоју, финансирању, изградњи, текућем раду и власништву на одређеној туристичкој дестинацији. Формирање партнерства у туристичком сектору дошло је са извесним закашњењем, јер се сматрало да је овај сектор сувише испарчан. Савремена пракса, међутим, показује примере успешног партнерства, и то не само унутар туристичког сектора, него и у сфери партнерства туристичких предузећа са партнерима ван основне туристичке делатности. Проблем јавно-приватног партнерства у Златиборском региону је веома мало истражен, а у међувремену је постао веома актуелан и посебно значајан за садашњи и будући развој Републике Србије и конкретне туристичке дестинације Златиборског региона. Имајући у виду природну и друштвену атракциску основу чутавог региона, као и увид у стратегије развоја како појединачних општина тако и читаве области, као сфере које је неопходно и могуће унапредити кроз партнерсто јавног и приватног сектора издвојила бих: област маркетинга и промоције, област образовања и стручне обуке, развој инфраструктуре и туристичког производа, сектор инвестиција и извора финансирања и у домену заштите животне средине.sr
dc.description.abstractPartnerstvo javnog i privatnog sektora, iako u nekim područjima ima dugu tradiciju, tek u novije vreme prerasta u široko primenljiv oblik i metod društvenog razvoja. Zbog različitih modela saradnje nije moguće dati jednu sveobuhvatnu i definitivnu, preciznu definiciju partnerstva, ali je jasno da se radi o učešću privatnog sektora u ukupnom razvoju, finansiranju, izgradnji, tekućem radu i vlasništvu na određenoj turističkoj destinaciji. Formiranje partnerstva u turističkom sektoru došlo je sa izvesnim zakašnjenjem, jer se smatralo da je ovaj sektor suviše isparčan. Savremena praksa, međutim, pokazuje primere uspešnog partnerstva, i to ne samo unutar turističkog sektora, nego i u sferi partnerstva turističkih preduzeća sa partnerima van osnovne turističke delatnosti. Problem javno-privatnog partnerstva u Zlatiborskom regionu je veoma malo istražen, a u međuvremenu je postao veoma aktuelan i posebno značajan za sadašnji i budući razvoj Republike Srbije i konkretne turističke destinacije Zlatiborskog regiona. Imajući u vidu prirodnu i društvenu atrakcisku osnovu čutavog regiona, kao i uvid u strategije razvoja kako pojedinačnih opština tako i čitave oblasti, kao sfere koje je neophodno i moguće unaprediti kroz partnersto javnog i privatnog sektora izdvojila bih: oblast marketinga i promocije, oblast obrazovanja i stručne obuke, razvoj infrastrukture i turističkog proizvoda, sektor investicija i izvora finansiranja i u domenu zaštite životne sredine.sr
dc.description.abstractAlthough а partnership of public and private sectors has a long tradition in some areas, it has јust recently become a widely applicable form and method of social development.It is not possible to give an overall, definitive and precise definition of partnership because of the different models of cooperation, but it is clear that it is a private sector participation in entire development, financing, construction, current work and ownership in a specific tourist destination. Forming of partnerships in the tourism sector came with some delay, because it was believed that this sector is too segmented. The modern practice, however, shows examples of successful partnerships, not only within the tourism sector, but also in the sphere of partnership between tourist companies аnd partners out of main tourism аctivity. The problem of public-private partnership in the Zlatibor region has been poorly studied, but in the meantime, it has become very current and especially important for present and future development of the Republic of Serbia and the specific tourist destination of the Zlatibor region. Bearing in mind the natural and social attraction base of the entire region, as well as access to development strategy of individual municipalities and entire area, I would single out spheres that are necessary and possible to improve through partnership of public and private sectors: the area of marketing and promotion, the area of education and professional training, the development of infrastructure and tourism product, investments sector and sources of funding and in the domain of environmental protection.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectјавно приватно партнерствоsr
dc.subjectjavno privatno partnerstvosr
dc.subjectPubliс Private partnership,tourismen
dc.subjectturizamsr
dc.subjectтуризамsr
dc.titleЈавно-приватно партнерство у туризму Златиборског регионаsr
dc.title.alternativeJavno-privatno partnerstvo u turizmu Zlatiborskog regionasr
dc.title.alternativeA partnership of public and privat sectors in tourism Zlatibor regionen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/64024/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/64025/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17202


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record