Show simple item record

Performance testing of active electronic dosimeters for the purpose of harmonization of operational dosimetric quantities measurements in the field of radiation protection

dc.contributor.advisorStanković, Koviljka
dc.contributor.otherCiraj-Bjelac, Olivera
dc.contributor.otherŽivanović, Miloš
dc.contributor.otherVujisić, Miloš
dc.contributor.otherVidenović, Ivan
dc.creatorKržanović, Nikola Lj.
dc.date.accessioned2020-07-15T10:23:34Z
dc.date.available2020-07-15T10:23:34Z
dc.date.issued2020-06-02
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7451
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:22270/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=16641033
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17177
dc.description.abstractОперативне дозиметријске величине представљају директно мерљиве физичке величине које се на основу калибрације дозиметара користе за процену физичких величина у области зашитите од зрачења, еквивалентне и ефективне дозе. Активни електронски дозиметри за индивидуални и амбијентални мониторинг јонизујућег зрачења се у све већој мери користе поред конвенционалних пасивних дозиметријских система. Стога је од значаја спровести адекватнa испитивања типа дозиметара у пољима фотонског јонизујућег зрачења различитих енергија и упадних углова. Испитивање под наведеним условима пружају адекватну процену дозиметријских карактеристика дозиметара у реалним пољима зрачења која су полиенергетска и мултидирекциона. Испитивање тачности, линеарности, енергетске и угаоне зависности одзива дозиметара је извршено на десет модела активних електронских личних дозиметара различитих механизама детекције јонизујућег зрачења (гасних, полупроводничких и сцинтилационих детектора, различитих произвођача), као и амбијенталног дозиметра који садржи гасни детектор под високим радним напоном. Испитивање је извршено за некомпензовану цилиндричну Гајгер-Милерову цев, као и за варијанте енергетске компензације инхерентних својстава бројачког детектора, при чему је целокупна активна запремина прекривена компензационим материјалом различите дебљине, или је у компензациони материјал уведен ваздушни процеп варијабилне ширине. Вредности апсолутног и релативног одзива дозиметара су упоређене са међународним стандардима за испитивање активних електронских дозиметара за лични мониторинг и за амбијентални мониторинг. Коришћен је широк опсег утицајних величина енергије фотона (од 33 keV до 1,33 MeV), угла инциденције фотона (од 0° до 80° за личне дозиметре позициониране на водени блок-фантом који верно представља људски торзо, и од 0° до 90° уз вредности од -45° и 180° ради испитивања изотропности одзива амбијенталних дозиметара). Испитивањем активних електронских дозиметара је утврђено да велики број дозиметара за индивидуални мониторинг има вредности дозиметријских карактеристика у складу са међународним стандардом у области личне дозиметрије, док је за амбијентални дозиметар на бази Гајгер-Милерове цеви одређена оптимална енергетска компензација која резултира задовољавајућим вредностима дозиметријских карактеристика при широком опсегу вредности утицајних величина. У сврху амбијенталног мониторинга животне средине је извршена карактеризација кдамијум-цинк телуридног спектрометра тако да се може користити као спектро-дозиметар, односно за одређивање јачине амбијенталног дозног еквивалента конверзијом из снимљених спектара висине импулса.sr
dc.description.abstractOperational dosimetric quantities represent directly measurable physical quantities that can be used for conservative estimation of radiation protection quantities, equivalent and effective dose. Active electronic dosimeters for individual and ambient monitoring of ionising radiation are being increasingly used alongside conventionally used passive dosimetric systems. It is crucial to execute appropriate type testing methods of dosemeters in various photon radiation fields of various energies and angles of incidence. Testing under mentioned conditions is a legitimate estimation of dosimetric properties in realistic ionising radiation fields, which are by nature polyenergetic and multidirectional. Testing of dosemeter accuracy, linearity, energy and angular dependence of the response has been performed on ten different personal dosemeter models (of different manufacturers and different detection mechanisms, employing gaseous, semiconductor and scintillation detectors), and on an ambient monitoring radiation dosemeter which contains a gas detector under high applied voltage. The testing has been executed for uncompensated cylindrical Geiger-Müller tube, and for different energy compensation solutions, employing complete covering of active volume of the tube with the compensation material of various thicknesses, and by introducing an air-gap of varying width in the compensation material. The values of absolute and relative response have been evaluated by comparing with the acceptability criteria set by international standards for active electronic dosemeter testing, both for dosemeters used in individual monitoring and ambient monitoring. A wide range of influence quantities’ values has been used, including photon energy (from 33 keV up to 1,33 MeV), angle of incidence of primary photon beam (from 0° to 80° for personal dosemeters which were positioned on a reference water slab phantom which approximates human torso, and from 0° up to 90° with additional values of -45° and 180° used to test response symmetry for ambient dosemeters). The conclusion derived from the testing of active electronic dosemeters is that a large number of tested personal dosemeters performs satisfactorily in accordance with personal dosimetry international standard for type testing, while for the Geiger-Müller tube based ambient dosemeter optimal energy compensation has been detected, resulting in satisfying results of tested dosimetric properties in a wide range of influence quantities’ values. For the purpose of environmental monitoring characterization of a cadmium-zinc telluride spectrometer for its use as a spectro-dosemeter has been performed, in order to determine the ambient dose equivalent rate from the recorded pulse-height spectra.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Електротехнички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectАмбијентални дозни еквивалентsr
dc.subjectAmbient dose equivalenten
dc.subjectАпсолутни одзивsr
dc.subjectГајгер-Милерова цевsr
dc.subjectДозиметријаsr
dc.subjectЕнергетска компензацијаsr
dc.subjectЗаштита од зрачењаsr
dc.subjectЈонизујуће зрачењеsr
dc.subjectЛични дозни еквивалентsr
dc.subjectМетрологијаsr
dc.subjectРелативни одзивsr
dc.subjectAbsolute responseen
dc.subjectGeiger-Müller tubeen
dc.subjectDosimetryen
dc.subjectEnergy compensationen
dc.subjectRadiation protectionen
dc.subjectIonising radiationen
dc.subjectPersonal dose equivalenten
dc.subjectMetrologyen
dc.subjectRelative responseen
dc.titleИспитивање активних електронских дозиметара у циљу хармонизације мерења оперативних дозиметријских величина у области заштите од зрачењаsr
dc.title.alternativePerformance testing of active electronic dosimeters for the purpose of harmonization of operational dosimetric quantities measurements in the field of radiation protectionen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63950/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63951/IzvestajKomisije22789.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17177


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record