Show simple item record

Efekti primene multimedije u nastavi fizike u prvom razredu srednje stručne škole

dc.contributor.advisorObadović, Dušanka
dc.contributor.advisorStojanović, Maja
dc.contributor.otherSegedinac, Mirjana
dc.contributor.otherObadović, Dušanka
dc.contributor.otherStojanović, Maja
dc.contributor.otherLozanov-Crvenković, Zagorka
dc.contributor.otherBudić, Spomenka
dc.creatorРадловић-Чубрило, Данијела
dc.date.accessioned2015-12-29T11:17:04Z
dc.date.available2015-12-29T11:17:04Z
dc.date.available2020-07-03T13:43:02Z
dc.date.issued2015-05-22
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/1702
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14417934042250.pdf?controlNumber=(BISIS)94221&fileName=14417934042250.pdf&id=4270&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=94221&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije142590451015585.pdf?controlNumber=(BISIS)94221&fileName=142590451015585.pdf&id=3356&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractУ раду су приказани резултати истраживања спроведеног са циљем да се испитају свеукупни ефекти примене мултимедије у настави физике у првом разреду средње стручне школе. У оквиру првог дела истраживања испитан је утицај примене мултимедије у настави физике на квантум и квалитет знања ученика, као и њихову ретенцију у односу на традиционални облик извођења наставе. Други део истраживања је за циљ имао испитивање ставова ученика према мултимедијалној настави физике. Истраживање је спроведено на узорку од 140 ученика првог разреда Техничке школе у Кикинди. Први део истраживања реализован је  експерименталном методом  –  експеримент  са паралелним групама. Независна варијабла истраживања била је  мултимедијална настава, док су зависне варијабле биле  квантум  и квалитет  знања ученика.  Квалитет знања  ученика разматран је према Блумовој таксономији у три  категорије когнитивног домена:  знање (памћење), разумевање и примена.  За испитивање утицаја главних ефеката  –  групе (облика наставе) и времена, као и њихове интеракције на квантум и квалитет знања ученика  употребљена је анализа варијансе са поновљеним мерењима, док је за испитивање разлика у квантуму и квалитету знања између група у индивидуалним  временским моментима  –  иницијалном, финалном и ретенционом употребљена униваријантна анализа варијансе.  Утврђено је да је примена мултимедије у настави физике резултовала статистички значајним повећањем квантума и квалитета знања  ученика у свим категоријама, као и ретенције знања у категорији примена у односу на традиционални облик извођења наставе. Други део истраживања реализован је анкетирањем  ученика упитником о мултимедијалној настави физике у форми Ликертове петостепене скале  за мерење ставова.  Факторском анализом упитника издвојене су три димензије ставова према мултимедијалној настави физике које су назване:  Повећано интересовање  за мултимедијалну наставу,  Олакшано учење  путем мултимедијалне наставе и  Тешкоће у праћењу  мултимедијалне наставе.  Резултати анкетирања потврдили су да ученици имају генерално позитивне ставове према мултимедијалној настави физике. Истраживањем је такође утврђено да се ставови ученика који су били потвргнути различитом експерименталном третману не разликују, као и де не постоји повезаност ставова ученика према мултимедијалној настави физике са оценом из физике и општим успехом ученика. Резултати истраживања указују на оправданост примене мултимедије у  наставној пракси са циљем да се  развијају позитивни  ставови  према учењу физике  и  поспеши разумевање фундаменталних физичких концепата и закона,  те самим тим повећа ефикасност наставе физике.sr
dc.description.abstractU radu su prikazani rezultati istraživanja sprovedenog sa ciljem da se ispitaju sveukupni efekti primene multimedije u nastavi fizike u prvom razredu srednje stručne škole. U okviru prvog dela istraživanja ispitan je uticaj primene multimedije u nastavi fizike na kvantum i kvalitet znanja učenika, kao i njihovu retenciju u odnosu na tradicionalni oblik izvođenja nastave. Drugi deo istraživanja je za cilj imao ispitivanje stavova učenika prema multimedijalnoj nastavi fizike. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 140 učenika prvog razreda Tehničke škole u Kikindi. Prvi deo istraživanja realizovan je  eksperimentalnom metodom  –  eksperiment  sa paralelnim grupama. Nezavisna varijabla istraživanja bila je  multimedijalna nastava, dok su zavisne varijable bile  kvantum  i kvalitet  znanja učenika.  Kvalitet znanja  učenika razmatran je prema Blumovoj taksonomiji u tri  kategorije kognitivnog domena:  znanje (pamćenje), razumevanje i primena.  Za ispitivanje uticaja glavnih efekata  –  grupe (oblika nastave) i vremena, kao i njihove interakcije na kvantum i kvalitet znanja učenika  upotrebljena je analiza varijanse sa ponovljenim merenjima, dok je za ispitivanje razlika u kvantumu i kvalitetu znanja između grupa u individualnim  vremenskim momentima  –  inicijalnom, finalnom i retencionom upotrebljena univarijantna analiza varijanse.  Utvrđeno je da je primena multimedije u nastavi fizike rezultovala statistički značajnim povećanjem kvantuma i kvaliteta znanja  učenika u svim kategorijama, kao i retencije znanja u kategoriji primena u odnosu na tradicionalni oblik izvođenja nastave. Drugi deo istraživanja realizovan je anketiranjem  učenika upitnikom o multimedijalnoj nastavi fizike u formi Likertove petostepene skale  za merenje stavova.  Faktorskom analizom upitnika izdvojene su tri dimenzije stavova prema multimedijalnoj nastavi fizike koje su nazvane:  Povećano interesovanje  za multimedijalnu nastavu,  Olakšano učenje  putem multimedijalne nastave i  Teškoće u praćenju  multimedijalne nastave.  Rezultati anketiranja potvrdili su da učenici imaju generalno pozitivne stavove prema multimedijalnoj nastavi fizike. Istraživanjem je takođe utvrđeno da se stavovi učenika koji su bili potvrgnuti različitom eksperimentalnom tretmanu ne razlikuju, kao i de ne postoji povezanost stavova učenika prema multimedijalnoj nastavi fizike sa ocenom iz fizike i opštim uspehom učenika. Rezultati istraživanja ukazuju na opravdanost primene multimedije u  nastavnoj praksi sa ciljem da se  razvijaju pozitivni  stavovi  prema učenju fizike  i  pospeši razumevanje fundamentalnih fizičkih koncepata i zakona,  te samim tim poveća efikasnost nastave fizike.sr
dc.description.abstractThe paper presents the results of research conducted in order to examine the overall effects of the multimedia application in teaching physics in the first grade of seco ndary vocational school. In the first part of the research, the impact of multimedia application in teaching physics to quantum and quality of students’ knowledge was examined, as well as their retention compared to the traditional method of teaching. The  aim of the second part of the research was to examine students’  attitudes to multimedia in teaching physics. The research was carried out on a sample of 140 students of the first grade of Technical School in Kikinda. The first  part of the research  was conducted  by the experimental method  –  the  experiment with parallel groups.  The research independent  variable was  multimedia  teaching,  while  the dependent variables were  quantum  and  quality  of students’  knowledge.  The quality  of students’  knowledge  was  tested  in accordance  with  Bloom's taxonomy in  three categories  of the  cognitive  domain:  knowledge  (memory),  comprehension and application.  Analysis  of variance  with  repeated measurements  was used to examine the influence of major  effects  – groups  (teaching methods)  and time,  as well as  their interactions  on  quantum  and quality  of students’  knowledge,  while univariate  analysis  of variance  was  used in  testing  the difference in quantum and quality of knowledge between groups in individual moments of time - initial, final and  retention.  It was found  that the use  of multimedia in  teaching physics  resulted in  a statistically  significant increase in  the quantity  and  quality of students’ knowledge  in all categories,  as well as the  retention  of knowledge  in the category of  application  compared to the traditional teaching method. In the second part of research the students were surveyed by a questionnaire about multimedia in teaching physics in the form of the Likert-Type five-point scale for measuring attitude.  Factor analysis  of the questionnaire  identified three  dimensions  of attitudes toward multimedia  teaching in physics,  called:  Increased  interest  in  multimedia  teaching,  Learning facilitated  through  multimedia  teaching and  Difficulties  in  following  multimedia presentations.  The survey results  confirmed that  students  generally had  positive attitudes toward  multimedia  in teaching physics.  The survey  also  found that the  attitudes of students who  have been subjected to  different  experimental  treatment  did not differ, and  that  there was no  correlation between  students' attitudes  toward  multimedia in  teaching physics  with the grade in physics and general achievement of students. The research results indicate the validity of multimedia application in teaching practice with the aim of  developing  positive attitudes  towards learning  physics and  enhancing understanding of fundamental physical concepts and laws, and thus increasing the efficiency of teaching physics.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectмултимедијаsr
dc.subjectmultimedijasr
dc.subjectmultimediaen
dc.subjectефикасност наставе физикеsr
dc.subjectквалитет знања ученикаsr
dc.subjectставови ученикаsr
dc.subjectefikasnost nastave fizikesr
dc.subjectkvalitet znanja učenikasr
dc.subjectstavovi učenikasr
dc.subjectefficiency of teaching physicsen
dc.subjectquality of students' knowledgeen
dc.subjectattitudes of studentsen
dc.titleЕфекти примене мултимедије у настави физике у првом разреду средње стручне школеsr
dc.titleEfekti primene multimedije u nastavi fizike u prvom razredu srednje stručne školesr
dc.titleEffects of multimedia application on teachingphysics in the first grade of secondary vocational schoolen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractСтојановић Маја; Обадовић Душанка; Будић Споменка; Стојановић Маја; Лозанов-Црвенковић Загорка; Обадовић Душанка; Сегединац Мирјана; Radlović-Čubrilo Danijela; Efekti primene multimedije u nastavi fizike u prvom razredu srednje stručne škole; Ефекти примене мултимедије у настави физике у првом разреду средње стручне школе; Ефекти примене мултимедије у настави физике у првом разреду средње стручне школе;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38110/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38111/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38110/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38111/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_1702


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record