Show simple item record

Komparativni efekti muzičkih festivala na lokalnu zajednicu i turizam EXIT versus SZIGET

dc.contributor.advisorDragićević, Vanja
dc.contributor.otherPivac, Tatjana
dc.contributor.otherBlešić, Ivana
dc.contributor.otherJovičić, Dobrica
dc.contributor.otherStamenković, Igor
dc.contributor.otherDragićević, Vanja
dc.creatorProdanović Stamenović, Aleksandra
dc.date.accessioned2015-12-29T11:16:18Z
dc.date.available2015-12-29T11:16:18Z
dc.date.available2020-07-03T13:42:06Z
dc.date.issued2015-09-29
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija144620918795481.pdf?controlNumber=(BISIS)95004&fileName=144620918795481.pdf&id=4516&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/1658
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=95004&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije143324787391020.pdf?controlNumber=(BISIS)95004&fileName=143324787391020.pdf&id=3786&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractПо истраживању Туристичке организације Србије (ТОС) догађаји  су први  на листи туристичких мотива за долазак страних туриста у нашу земљу. Манифестациони туризам  је због тога истакнут у „Стратегији развоја туризма Србије“  као веома значајан сегмент развоја туризма у Србији, али и као компаративна предност домаћег туризма.  Према подацима Туристичке организације Војводине, у Војводини се годишње одржи 1382 манифестације. Једна од најважнијих манифестација је  EXIT фестивал који се већ 15 година одржава у Новом Саду.  Овај фестивал је уврштен у 10 најбољих европских фестивала. Маркетинг стратегија Војводине предлаже да се у развоју туризма следи пример Мађарске. У Мађарској се у току године одржи  више од 3000 фестивала који привлаче 18-20 милиона посетилаца из Мађарске  и иностранства,  што говори о значају који туризам догађаја има на туризам Мађарске. Будимпешта је главни град Републике Мађарске. Налази се на 300  km  од Новог Сада и изузетно је посећена туристичка дестинација. Један од значајнијих туристичких догађаја у  Будимпешти је музички фестивал  SZIGET,  који окупља велики број извођача и посетиоце из преко 70 различитих земаља, чиме доприноси позитивном имиџу Будимпеште на туристичкој мапи Европе. Локално становништво  је битан стејкхолдер у развоју туристиче дестинације. У  вези са одређеним подручјем и животном средином, има много бољи осећај за то шт а су реалне потребе тог подручја, као и јаснију визију будућег развоја, него централна управа.  Због наведеног је потребно укључити визије, жеље и потребе, потенцијале и ентузијазам локалне заједнице у планове за будући развој   С обзиром да  је врло мало  истраживања о ефектима музичких фестивала на локалну заједницу  наших простора, анкетирани су становници Новог Сада и Будимпеште, о ефектима које  EXIT  и  SZIGET  фестивали  остварују, применом модификоване  FSIAS скале.  Сакупљено је укупно  505  валидних  упитника  који  су даље  коришћени  у статистичким анализама.  Применом експлоративне факторске анализе утврђена је  двофакторска структура модификоване  FSIAS  скале, а фактори су именовани на следећи начин: Ф1  позитивни  ефекти  -  друштвене користи  и  Ф2  негативни ефекти  -друштвени трошкови фестивала. Истраживањем се дошло до сазнања да локално становништво  Новог Сада и Будимпеште више перципира позитивне него негативне ефекте фестивала на локалну заједницу, при чему испитаници из Новог Сада обе групе ефеката оцењују вишим просечним оценама у односу на испитанике из Будимпеште. Такође, истраживањем је потврђено да  фестивали доприносе развоју туризма, промоцији и имиџу дестинације. Утврђено  је које су  и  јаке тачке оба фестивала, а на које ставке би менаџмет требао више утицати како би се позитивни ефекти мултипликовали, као и који  ефекти  могу бити занемарени  по мишљењу локалног становништва, а да фестивал не губи на квалитету. Социјални утицаји на локалну заједницу нису универзални, оно што има важан утицај у једној заједници може имати занемарљив утицај у другој заједници.sr
dc.description.abstractPo istraživanju Turističke organizacije Srbije (TOS) događaji  su prvi  na listi turističkih motiva za dolazak stranih turista u našu zemlju. Manifestacioni turizam  je zbog toga istaknut u „Strategiji razvoja turizma Srbije“  kao veoma značajan segment razvoja turizma u Srbiji, ali i kao komparativna prednost domaćeg turizma.  Prema podacima Turističke organizacije Vojvodine, u Vojvodini se godišnje održi 1382 manifestacije. Jedna od najvažnijih manifestacija je  EXIT festival koji se već 15 godina održava u Novom Sadu.  Ovaj festival je uvršten u 10 najboljih evropskih festivala. Marketing strategija Vojvodine predlaže da se u razvoju turizma sledi primer Mađarske. U Mađarskoj se u toku godine održi  više od 3000 festivala koji privlače 18-20 miliona posetilaca iz Mađarske  i inostranstva,  što govori o značaju koji turizam događaja ima na turizam Mađarske. Budimpešta je glavni grad Republike Mađarske. Nalazi se na 300  km  od Novog Sada i izuzetno je posećena turistička destinacija. Jedan od značajnijih turističkih događaja u  Budimpešti je muzički festival  SZIGET,  koji okuplja veliki broj izvođača i posetioce iz preko 70 različitih zemalja, čime doprinosi pozitivnom imidžu Budimpešte na turističkoj mapi Evrope. Lokalno stanovništvo  je bitan stejkholder u razvoju turističe destinacije. U  vezi sa određenim područjem i životnom sredinom, ima mnogo bolji osećaj za to št a su realne potrebe tog područja, kao i jasniju viziju budućeg razvoja, nego centralna uprava.  Zbog navedenog je potrebno uključiti vizije, želje i potrebe, potencijale i entuzijazam lokalne zajednice u planove za budući razvoj   S obzirom da  je vrlo malo  istraživanja o efektima muzičkih festivala na lokalnu zajednicu  naših prostora, anketirani su stanovnici Novog Sada i Budimpešte, o efektima koje  EXIT  i  SZIGET  festivali  ostvaruju, primenom modifikovane  FSIAS skale.  Sakupljeno je ukupno  505  validnih  upitnika  koji  su dalje  korišćeni  u statističkim analizama.  Primenom eksplorativne faktorske analize utvrđena je  dvofaktorska struktura modifikovane  FSIAS  skale, a faktori su imenovani na sledeći način: F1  pozitivni  efekti  -  društvene koristi  i  F2  negativni efekti  -društveni troškovi festivala. Istraživanjem se došlo do saznanja da lokalno stanovništvo  Novog Sada i Budimpešte više percipira pozitivne nego negativne efekte festivala na lokalnu zajednicu, pri čemu ispitanici iz Novog Sada obe grupe efekata ocenjuju višim prosečnim ocenama u odnosu na ispitanike iz Budimpešte. Takođe, istraživanjem je potvrđeno da  festivali doprinose razvoju turizma, promociji i imidžu destinacije. Utvrđeno  je koje su  i  jake tačke oba festivala, a na koje stavke bi menadžmet trebao više uticati kako bi se pozitivni efekti multiplikovali, kao i koji  efekti  mogu biti zanemareni  po mišljenju lokalnog stanovništva, a da festival ne gubi na kvalitetu. Socijalni uticaji na lokalnu zajednicu nisu univerzalni, ono što ima važan uticaj u jednoj zajednici može imati zanemarljiv uticaj u drugoj zajednici.sr
dc.description.abstractAccording to Tourist Organization of Serbia (TOS) research events are the first motive for arrival of foreign tourists in our country. Event  tourism is therefore one of the pillars in „Tourism Development Strategy of Serbia" as a very important segment, as a comparative advantage of domestic tourism. According to Tourist Organization of Vojvodina, 1382  events are annually held in Vojvodina. One  of the most important manifestations is the EXIT festival, held in Novi Sad for 15 years. This festival has been listed as one of the top 10 European festivals. In development of tourism Marketing Strategy of Vojvodina suggests following the example of Hungary. In period of one year more than 3000 festivals are held in Hungary which are attracting 18-20 million of visitors from Hungary and abroad, that fact indicates importance of events in Hungarian tourism. Budapest is the capital of Republic of Hungary.  It is 300 km away from Novi Sad and it is highly visited tourist destination. One of the most important tourism events in Budapest is Sziget music festival, which gathers a large number of performers and visitors from more than 70 different countries. Therefore Sziget festival is contributing to the positive image of Budapest on European tourist map. Local population is an important stakeholder in development of tourist destinations. In relation to specific area and environment local population can have better sense of what are real needs, what is more sustainable and can gain more benefit in future development, than the central government. As result it is necessary to include vision, desires and needs, potentials and enthusiasm of local community in plans for future development. As there are no studies on effects of music festivals on local community in our area, this scientific research investigated local population perception on effects of music festivals. The survey about effects of Exit and Sziget festival sampled residents from Novi Sad and Budapest. Appropriate sampling collected total of 505 valid surveys that are used in statistical analysis. Modified FSIAS scale showed positive and negative effects of festival and what significance these effects have on local community. The  results of the  study  show  that local population from Novi Sad and Budapest  perceives more positive effects from festivals than negative effects. Respondents from Novi Sad  gave higher average grades for both groups of effects. Also, the results confirmed that festivals contibute to tourism development, promotion and image of destination. Strong points  or strengths  of both festivals were determined as well as areas that should be more influenced by management so positive effects could be multiplied. Also low priority or possible overkill  points  are defined  and  can be ignored, as they are not  influencing quality of festival. Social impacts on local community are not universal, those that have important impact on one community may have a negligible effect on the other.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectМузички фестивалsr
dc.subjectMuzički festivalsr
dc.subjectmusic festivalsen
dc.subjectлокална заједницаsr
dc.subjectEXITsr
dc.subjectSZIGETsr
dc.subjectНови Садsr
dc.subjectБудимпештаsr
dc.subjectFSIASsr
dc.subjectlokalna zajednicasr
dc.subjectEXITsr
dc.subjectSZIGETsr
dc.subjectNovi Sadsr
dc.subjectBudimpeštasr
dc.subjectFSIASsr
dc.subjectlocal communityen
dc.subjectEXITen
dc.subjectSZIGETen
dc.subjectNovi Saden
dc.subjectBudapesten
dc.subjectFSIASen
dc.titleКомпаративни ефекти музичких фестивала на локалну заједницу и туризам EXIT versus SZIGETsr
dc.titleKomparativni efekti muzičkih festivala na lokalnu zajednicu i turizam EXIT versus SZIGETsr
dc.titleComparative impacts of music festivals on local communities and tourism - EXIT versus SZIGETen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractДрагићевић Вања; Пивац Татјана; Блешић Ивана; Јовичић Добрица; Стаменковић Игор; Драгићевић Вања; Продановић Стаменовић Aлександра; Komparativni efekti muzičkih festivala na lokalnu zajednicu i turizam EXIT versus SZIGET;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/37831/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/37830/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record