Show simple item record

Prirodne vrednosti kao osnova unapređenja turističke ponude severozapadne Crne Gore

dc.contributor.advisorPavić, Dragoslav
dc.contributor.otherPlavša, Jovan
dc.contributor.otherPavić, Dragoslav
dc.contributor.otherDolinaj, Dragan
dc.contributor.otherGarača, Vuk
dc.contributor.otherMilanović, Miško
dc.creatorSrdanović, Mićo
dc.date.accessioned2015-12-29T11:16:17Z
dc.date.available2015-12-29T11:16:17Z
dc.date.available2020-07-03T13:41:59Z
dc.date.issued2015-10-15
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija144707854589318.pdf?controlNumber=(BISIS)95358&fileName=144707854589318.pdf&id=4563&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/1657
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=95358&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije143583115827360.pdf?controlNumber=(BISIS)95358&fileName=143583115827360.pdf&id=3896&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractУ овој дисертацији су студиозно сагледане могућности унапређења туристичке понуде северозападне  Црне  Горе(општине  Жабљак,  Пљевља,  Плужине,  Шавник)  на  бази недовољно  искоришћених  природних  туристичких  вредности.  Управо  разноврстан, хоризонтално  и  вертикално  рашчлањен  рељеф  и  веома  сложен  геолошки  састав, специфичне климатске  карактеристике, потом реке и бројна планинска језера, те богат биљни и животињски свет, представљају оне природне вредности које потенцијално чине основу унапређења туристичке понуде овог дела Црне Горе базираног и на заштићеним природним добрима(Национални парк„Дурмитор“, Регионални парк„Пива“). Посебан акценат је дат у сагледавању и оцени нивоа искоришћености природних туристичких вредности,  као  примарних  туристичких  мотива  у  границама  истраживаног  простора. Истовремено су уз процену и вредновање ових ресурса предложене поједине активности за  њихово  квалитетније  уклапање  у  туристичку  понуду  северозападне  Црне  Горе. Реализација таквих активности би требала утицати на унапређење туристичке понуде које се може постићи, генерално само развојем туризма који је у сагласности са еколошким нормама, нарочито ако се имају у виду постојећа заштићена природна добра на територији подручја. Такође је у разматрању наведене проблематике презентовано актуелно стање постојеће укупне туристичке понуде истраживаног подручја која укључује или би требала укључивато поједине антропогене вредности. Оне практично нису укључене у понуду локалних  туристичких  агенција,  с  обзиром  на  то  да  су  агенције  готово  искључиво   усмерене на програме валоризације природних вредности(рафтинг, планинарење и др.). Ове вредности јесу основа унапређења туристичке понуде подручја, али су антропогене вредности  њена  потенцијално  адекватна  допуна  која  уз  одговарајуће  активности надлежних  субјеката  може  утицати  једним  делом  на  садржајну  диверзификацију туристичке понуде подручја. SWOT анализом се кроз њене саставне факторе указало на  значајне претпоставке у формирању туристичке понуде истраживаног подручја, као што се указало и на прагове ограничења, али и на могућности које могу послужити за умањење или  превазилажење  неких  од  њих.  За  реализацију  тих  могућности  је  потребна  свест локалне заједнице о томе да се резултати појединих негативних процеса на делу подручја (изразити пример НП„Дурмитор“) који су мотивисани краткорочним потребама морају са аспекта квалитета природних вредности, одразити на исте кроз дугорочне импликације. Осим  овом  анализом,  значајна  сазнања  су  добијена  и  из  анкетног  истраживања спроведеног  на  узорку  од200 случајно  изабраних  туриста  на  више  локација  унутар подручја.  Резултати  овог  истраживања  су  послужили  као  веома  валидан  индикатор предности  и  недостатака  актуелне  туристичке  понуде,  али  и  нивоа  задовољства анкетираних туриста чиме је такође указано на смернице унапређења појединих сегмената туристичке понуде. Наглашеним апликативним карактером овај део истраживања пружа одговарајући  информативни  допринос  надлежним  туристичким  субјектима  којим  се указује  на  анкетним  истраживањем  утврђен  степен  афирмативности  места,  односно подручја  у  целини.  Истовремено,  резултати  поменутог  истраживања  пружају,  између осталог, и значајне информације које се односе на остварен квалитет, као и на израженије преферирање неких сегмената туристичке понуде при чему исто може послужити делом и као полазна основа у прилагођавању појединих сегмената понуде потребама туриста. Истраживањем  у  оквиру  израде  дисертације  је  констатоватована  присутност  одређене дискоординације услед различитости у нивоима надлежности и неуједначености у погледу централизације/децентрализације управљања над појединим организационим субјектима. У вези са тим, а на основу резултата проистеклих из целокупно спроведеног истраживања кроз интердисциплинарни приступ дошло се до сагледавања потребе реализације више конкретних мера међу којима је једна од њих потреба формирања Регионалне туристичке организације  што  је  једна  од  предиспозиција  које  су  од  значаја  у  просецу  бољег позиционирања истраживаног подручја као туристичке дестинације.sr
dc.description.abstractU ovoj disertaciji su studiozno sagledane mogućnosti unapređenja turističke ponude severozapadne  Crne  Gore(opštine  Žabljak,  Pljevlja,  Plužine,  Šavnik)  na  bazi nedovoljno  iskorišćenih  prirodnih  turističkih  vrednosti.  Upravo  raznovrstan, horizontalno  i  vertikalno  raščlanjen  reljef  i  veoma  složen  geološki  sastav, specifične klimatske  karakteristike, potom reke i brojna planinska jezera, te bogat biljni i životinjski svet, predstavljaju one prirodne vrednosti koje potencijalno čine osnovu unapređenja turističke ponude ovog dela Crne Gore baziranog i na zaštićenim prirodnim dobrima(Nacionalni park„Durmitor“, Regionalni park„Piva“). Poseban akcenat je dat u sagledavanju i oceni nivoa iskorišćenosti prirodnih turističkih vrednosti,  kao  primarnih  turističkih  motiva  u  granicama  istraživanog  prostora. Istovremeno su uz procenu i vrednovanje ovih resursa predložene pojedine aktivnosti za  njihovo  kvalitetnije  uklapanje  u  turističku  ponudu  severozapadne  Crne  Gore. Realizacija takvih aktivnosti bi trebala uticati na unapređenje turističke ponude koje se može postići, generalno samo razvojem turizma koji je u saglasnosti sa ekološkim normama, naročito ako se imaju u vidu postojeća zaštićena prirodna dobra na teritoriji područja. Takođe je u razmatranju navedene problematike prezentovano aktuelno stanje postojeće ukupne turističke ponude istraživanog područja koja uključuje ili bi trebala uključivato pojedine antropogene vrednosti. One praktično nisu uključene u ponudu lokalnih  turističkih  agencija,  s  obzirom  na  to  da  su  agencije  gotovo  isključivo   usmerene na programe valorizacije prirodnih vrednosti(rafting, planinarenje i dr.). Ove vrednosti jesu osnova unapređenja turističke ponude područja, ali su antropogene vrednosti  njena  potencijalno  adekvatna  dopuna  koja  uz  odgovarajuće  aktivnosti nadležnih  subjekata  može  uticati  jednim  delom  na  sadržajnu  diverzifikaciju turističke ponude područja. SWOT analizom se kroz njene sastavne faktore ukazalo na  značajne pretpostavke u formiranju turističke ponude istraživanog područja, kao što se ukazalo i na pragove ograničenja, ali i na mogućnosti koje mogu poslužiti za umanjenje ili  prevazilaženje  nekih  od  njih.  Za  realizaciju  tih  mogućnosti  je  potrebna  svest lokalne zajednice o tome da se rezultati pojedinih negativnih procesa na delu područja (izraziti primer NP„Durmitor“) koji su motivisani kratkoročnim potrebama moraju sa aspekta kvaliteta prirodnih vrednosti, odraziti na iste kroz dugoročne implikacije. Osim  ovom  analizom,  značajna  saznanja  su  dobijena  i  iz  anketnog  istraživanja sprovedenog  na  uzorku  od200 slučajno  izabranih  turista  na  više  lokacija  unutar područja.  Rezultati  ovog  istraživanja  su  poslužili  kao  veoma  validan  indikator prednosti  i  nedostataka  aktuelne  turističke  ponude,  ali  i  nivoa  zadovoljstva anketiranih turista čime je takođe ukazano na smernice unapređenja pojedinih segmenata turističke ponude. Naglašenim aplikativnim karakterom ovaj deo istraživanja pruža odgovarajući  informativni  doprinos  nadležnim  turističkim  subjektima  kojim  se ukazuje  na  anketnim  istraživanjem  utvrđen  stepen  afirmativnosti  mesta,  odnosno područja  u  celini.  Istovremeno,  rezultati  pomenutog  istraživanja  pružaju,  između ostalog, i značajne informacije koje se odnose na ostvaren kvalitet, kao i na izraženije preferiranje nekih segmenata turističke ponude pri čemu isto može poslužiti delom i kao polazna osnova u prilagođavanju pojedinih segmenata ponude potrebama turista. Istraživanjem  u  okviru  izrade  disertacije  je  konstatovatovana  prisutnost  određene diskoordinacije usled različitosti u nivoima nadležnosti i neujednačenosti u pogledu centralizacije/decentralizacije upravljanja nad pojedinim organizacionim subjektima. U vezi sa tim, a na osnovu rezultata proisteklih iz celokupno sprovedenog istraživanja kroz interdisciplinarni pristup došlo se do sagledavanja potrebe realizacije više konkretnih mera među kojima je jedna od njih potreba formiranja Regionalne turističke organizacije  što  je  jedna  od  predispozicija  koje  su  od  značaja  u  prosecu  boljeg pozicioniranja istraživanog područja kao turističke destinacije.sr
dc.description.abstractThe dissertation deals with the advancement possibilities of tourist offer in north western part of Montenegro (municipalities of Žabljak, Pljevlja, Plužine, Šavnik) based  on insufficiently utilised natural tourism values. Natural tourism values such as diverse, horizontally and vertically segmented relief, extremely complex geological formation, specific climate features, rivers and numerous mountain lakes, bio-diversity  of flora and fauna form the prospective ground for tourism offer advancement in this part of Montenegro jointly with protected natural assets (National Park Durmitor and Regional Park Piva). There is special emphasis on comprehension and evaluation of utilization level of natural tourism assets, as primary tourist motives within the boundaries of the researched area. Simultaneous to estimation and evaluation of the resources, certain activities have been proposed for their qualitative integration into the tourist offer of north western part of Montenegro. Realisation of the activities should impact the tourist offer advancement that can be achieved only by means of tourism development that is in concordance with ecology principles, especially related  to existing natural assets of this area. Moreover, the study of the issues describes the current condition of the total tourist offer which implies or should imply certain anthropogenic values of the researched area. In practice anthropogenic values were not included into the offer of the local travel agents. Instead, there was exclusive orientation towards the valorisation programmes of natural values (rafting, mountaineering, etc.). Natural values do create the basis for tourist offer advancement in the area, but anthropogenic values create prospective adequate complement to the  tourist offer which together with appropriateactivities of the subjects in charge may in return partly impact the content diversification of the tourist offer in the area. SWOT analysis by means of its constituent factors specifies the presuppositions in tourist offer creation of the researched area, identifies restriction factors and also the possibilities that may help to alleviate or surpass some of them. Furthermore, the realisation of the possibilities demands higher awareness of the local community on the issue that the results of certain negative processes in the part of the researched area (prominent example National Park Durmitor) motivated by short-termed needs must have long-termed impact on natural values in terms of quality. Apart from this analysis, important findings have been obtained by the questionnaire conducted on the sample of 200 randomly selected tourists on several locations within the area. The  results of the research serve as a valid indicator of strengths and weaknesses of the current tourist offer and the level of satisfaction of the respondents, which also indicates the directions for future improvement of certain segments within the tourist offer. This part of the research offers appropriate informative contribution to the tourism subjects by means of its highlighted applicative potential and defined level of affirmative features of the total area. At the same time the results of the research offer significant information on the achieved quality level and preferred segments of tourist  offer that may partly serve as the basisfor adaptation of certain segments within the offer to tourist needs. The research conducted for doctoral thesis highlighted certain discoordination due to differences  between the levels of responsibility and unevenly  entralised/decentralised management of organisational subjects. Related to this and based on the results of the research based on interdisciplinary approach several measures have been highlighted, among which the need to form Regional tourist organisation as one of the predispositions for the process of better positioning of the researched area as a tourist destination.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectсеверозападна Црна Гораsr
dc.subjectseverozapadna Crna Gorasr
dc.subjectnorthwestern Montenegroen
dc.subjectприродне вредностиsr
dc.subjectтуристичка понудаsr
dc.subjectprirodne vrednostisr
dc.subjectturistička ponudasr
dc.subjectnatural valuesen
dc.subjecttourist offeren
dc.titleПриродне вредности као основа унапређења туристичке понуде северозападне Црне Гореsr
dc.titlePrirodne vrednosti kao osnova unapređenja turističke ponude severozapadne Crne Goresr
dc.titleNatural values as the basis of tourism in north western Montenegroen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПавић Драгослав; Плавша Јован; Гарача Вук; Павић Драгослав; Милановић Мишко; Долинај Драган; Срдановић Мићо; Природне вредности као основа унапређења туристичке понуде северозападне Црне Горе; Природне вредности као основа унапређења туристичке понуде северозападне Црне Горе; Prirodne vrednosti kao osnova unapređenja turističke ponude severozapadne Crne Gore;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/37808/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/37809/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/37808/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/37809/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_1657


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record