Show simple item record

Funcionalni i stilsko-estetski elementi u srpskoj duhovnoj horskoj muzici prve polovine dvadesetog veka

dc.contributor.advisorPetrović, Danica
dc.contributor.otherTomašević, Katarina
dc.contributor.otherPetrović, Danica
dc.contributor.otherProdanov-Krajišnik, Ira
dc.creatorЂаковић, Богдан
dc.date.accessioned2015-12-29T11:08:39Z
dc.date.available2015-12-29T11:08:39Z
dc.date.available2020-07-03T13:18:13Z
dc.date.issued2013-06-17
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija142969649941082.pdf?controlNumber=(BISIS)94803&fileName=142969649941082.pdf&id=3588&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/1633
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=94803&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije142969646406814.pdf?controlNumber=(BISIS)94803&fileName=142969646406814.pdf&id=3587&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractУводно поглавље садржи образложење наслова и предмета студије, као и критичку анализу досадашњих музиколошких радова о српској црквеној хорској музици између два светска рата. Следеће поглавље посвећено је Традиционалној црквеној уметности, њеним основним појмовима и тумачењима у 20. веку. У њему су теоријски разрађени теолошки аспекти аутентичног црквеног уметничког стваралаштва, са посебним освртом на проблем уметничког символа и његовог функционисања у литургијској перспективи, те месту музике у богослужењу као сложеној синтези више уметничких врста. Поглавље Црквено- уметничко стваралаштво и црквена хорска музика у српској култури између два светска рата доноси контекстуално сагледавање црквене хорске музике са црквеним сликарством и црквеном архитектуром тога времена, тумачећи достигнућа српских композитора као део укупног процеса развоја православне уметности под дејством традиционалних и модерних елемената. У четвртом поглављу Историја жанра кроз сагледавање богослужбених и концертних елемената – стилско-аналитички наратив као централном делу студије извршена је подела посматраних композиција према стваралачким принципима од наједноставнијих обрада и хармонизација напева до сложених и веома оригиналних поступака са и без сличности са црквеним мелодијама. Примарна анализа допуњена је сагледавањем жанровско-извођачких карактеристика (доминантно богослужбена или концертна пракса) које значајно доприносе одређивању односа између функционалних и уметничких елемената осматраних остварења. У последњем поглављу Закључак поред сумирања најзначајнијих релевантних чињеница из претходног тока студије, уз помоћ одређивања опште хијерархије односа између композиционих поступака (превласт западног или православног елемента), као и кроз препознавање типологије начина усвајања конвенција (спровођење композиционих решења) објективно се дефинишу достигнућа српских аутора црквене хорске музике међуратног периода. Успостављени критеријум третира оба својства ове музике: традиционалну вредност у домену литургијско-функционалне употребе, као и уметнички квалитет по себи, у оквирима укупног развоја српске музике током прве половине 20. века.sr
dc.description.abstractUvodno poglavlje sadrži obrazloženje naslova i predmeta studije, kao i kritičku analizu dosadašnjih muzikoloških radova o srpskoj crkvenoj horskoj muzici između dva svetska rata. Sledeće poglavlje posvećeno je Tradicionalnoj crkvenoj umetnosti, njenim osnovnim pojmovima i tumačenjima u 20. veku. U njemu su teorijski razrađeni teološki aspekti autentičnog crkvenog umetničkog stvaralaštva, sa posebnim osvrtom na problem umetničkog simvola i njegovog funkcionisanja u liturgijskoj perspektivi, te mestu muzike u bogosluženju kao složenoj sintezi više umetničkih vrsta. Poglavlje Crkveno- umetničko stvaralaštvo i crkvena horska muzika u srpskoj kulturi između dva svetska rata donosi kontekstualno sagledavanje crkvene horske muzike sa crkvenim slikarstvom i crkvenom arhitekturom toga vremena, tumačeći dostignuća srpskih kompozitora kao deo ukupnog procesa razvoja pravoslavne umetnosti pod dejstvom tradicionalnih i modernih elemenata. U četvrtom poglavlju Istorija žanra kroz sagledavanje bogoslužbenih i koncertnih elemenata – stilsko-analitički narativ kao centralnom delu studije izvršena je podela posmatranih kompozicija prema stvaralačkim principima od najednostavnijih obrada i harmonizacija napeva do složenih i veoma originalnih postupaka sa i bez sličnosti sa crkvenim melodijama. Primarna analiza dopunjena je sagledavanjem žanrovsko-izvođačkih karakteristika (dominantno bogoslužbena ili koncertna praksa) koje značajno doprinose određivanju odnosa između funkcionalnih i umetničkih elemenata osmatranih ostvarenja. U poslednjem poglavlju Zaključak pored sumiranja najznačajnijih relevantnih činjenica iz prethodnog toka studije, uz pomoć određivanja opšte hijerarhije odnosa između kompozicionih postupaka (prevlast zapadnog ili pravoslavnog elementa), kao i kroz prepoznavanje tipologije načina usvajanja konvencija (sprovođenje kompozicionih rešenja) objektivno se definišu dostignuća srpskih autora crkvene horske muzike međuratnog perioda. Uspostavljeni kriterijum tretira oba svojstva ove muzike: tradicionalnu vrednost u domenu liturgijsko-funkcionalne upotrebe, kao i umetnički kvalitet po sebi, u okvirima ukupnog razvoja srpske muzike tokom prve polovine 20. veka.sr
dc.description.abstractThe introductory chapter contains an explanation of titles and subjects of the paper, critical analysis of previous musicological works on Serbian Church Choral Music of the period between two World Wars. The following chapter is devoted to the Traditional Church Art, its basic elements and interpretations from 20th century. This part of the study brings the crucial theological aspects of the authentic Church аrt, with the special attention to the problem of artistic symbol and its function in the liturgical perspective, as well as the position of music in the liturgical service as synthesis of several disciplines of art. The chapter named Church-artistic practice and Church Choral Music in the Serbian culture between the two World Wars brings contextual view over the Church Choral Music together with the Church visual art and Church architecture of the period understanding the composers efforts as part of the whole artistic evolution of the Orthodox art under traditional and modern influences. The fourth chapter The history of the genre through the balance of the liturgical and concert elements as a central part of the study offers segmentation of the composed music on the basis of compositional approach from the simple harmonisations to the original and complex attitudes with or without the usage of the chant. This kind of basic analyse is followed by the division of the performing characteristics (the dominant liturgical or concert practice) which can help in understanding the relation between functional and artistic elements of this choral genre. The final chapter Conclusion beside summaries of the most important facts from the previous parts of the study, through the definition of hierarchy of the relations between compositional approaches (the domination of Western or Orthodox elements) and recognition the typology of the usage of conventions (the guidance of compositional solutions) brings objective evaluation of the Church Choral Music composed by the Serbian authors of this period. The final reached criteria offers the evaluation of both meanings of this music: its traditional level of liturgical and functional role and its artistic value as part of the general development of the Serbian music of first part of 20th century.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Академија уметностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectИсторија српске музике 20. векаsr
dc.subjectIstorija srpske muzike 20. vekasr
dc.subjectHistory of Serbian Music of 20th centuryen
dc.subjectцрквенахорска музикаsr
dc.subjectоднос између функционалнихи стилско- естетских елемената црквеногхорског жанраsr
dc.subjectcrkvenahorska muzikasr
dc.subjectodnos između funkcionalnihi stilsko- estetskih elemenata crkvenoghorskog žanrasr
dc.subjectChurch Choral Musicen
dc.subjectthe relation between thefunctional and stylistic-aesthetic elements of thechoral genreen
dc.titleФунционални и стилско-естетски елементи у српској духовној хорској музици прве половине двадесетог векаsr
dc.titleFuncionalni i stilsko-estetski elementi u srpskoj duhovnoj horskoj muzici prve polovine dvadesetog vekasr
dc.titleThe functional and stylistic-aesthetic elements inthe Serbian Church Choral Music from the firsthalf of the 20th centuryen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractПетровић Даница; Томашевић Катарина; Петровић Даница; Проданов-Крајишник Ира; Đaković Bogdan; Фунционални и стилско-естетски елементи у српској духовној хорској музици прве половине двадесетог века; Фунционални и стилско-естетски елементи у српској духовној хорској музици прве половине двадесетог века; Funcionalni i stilsko-estetski elementi u srpskoj duhovnoj horskoj muzici prve polovine dvadesetog veka;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/33383/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/33384/IzvestajKomisije.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record