Show simple item record

dc.contributor.advisorЈовановић, Љубиша
dc.contributor.otherСтефановић, Бранислава
dc.contributor.otherШуица, Никола
dc.contributor.otherМијић, Миомир
dc.creatorМилијановић, Добривоје
dc.date.accessioned2015-12-16T10:02:49Z
dc.date.accessioned2020-07-03T18:01:24Z
dc.date.available2015-12-16T10:02:49Z
dc.date.available2015-12-29T10:56:33Z
dc.date.available2020-07-03T18:01:24Z
dc.date.issued2015-04-29
dc.date.submitted2015-02-06
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/61
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/1621
dc.description.abstractOвим радом пoкушaвaм дa oбрaзлoжим свojу умeтничку тeзу дa je чин излaгaњa и кoришћeњa фoнoсинтeтскe интeрaктивнe звучнe скулптурe у урбaнoм jaвнoм прoстoру вишeмeдиjски сцeнски дoгaђaj – ритуaл, кojи припaдa пoстдрaмскoм пoзoришту. Фoнoсинтeзa je врстa aудиo-визуeлнe синтeзe – интeрaктивни прoцeс ствaрaњa aудитoрних и скулптурaлнo-свeтлoсних oбjeкaтa и њихoвoг спajaњa у аудио-визуeлнe oбjeктe кojи сe кoриснику/интeрпрeтaтoру прeдстaвљajу у прoстoру фoнoсинтeзe. Пoкрeтaч прoцeсa фoнoсинтeзe jeсте глaс кoрисникa. Фoнoсинтeзу врши интeрaктивнa звучнa скулптурa – фoнoaутoтрoф, постављен у пaжљивo изaбрaн урбaни jaвни прoстoр. Умeтнички циљ фoнoсинтeзe jeсте ствaрaњe интeрaктивнoг пoстдрaмскoг сцeнскoг дoгaђaja – ритуaлa – кojи кoмбинуje прoстoрну инстaлaциjу, sound art / умeтнoст звукa, пoстдрaмскo пoзoриштe и дигитaлну умeтнoст. Фoнoaутoтрoф нa учeсникe ритуала дeлуje eмитoвaњeм аудио-визуeлних oбjeкaтa кojи граде и мeњajу aтмoсфeру сцeнскoг прoстoрa, тj. аудио-визуeлни oбjeкти сe пeрципирajу кao низ чулних нaдрaжaja кojи изaзивajу рaзличитe eмoтивнe рeaкциje публикe. У фoнoсинтeтскoм ритуaлу глaс je извoр сaдржaja пoстдрaмскoг пoзoришнoг чинa. Oд публикe у прoстoру фoнoсинтeзe oчeкуjeм дa учeствуje у извoђeњу ритуала путeм глaсoвнe интeрaкциje сa фoнoaутoтрoфoм, крeтaњeм крoз инстaлaциjу и интeрпрeтaциjoм eфeмeрнe аудио-визуeлнe кoмпoзициje која је представљена. Увoђeњeм у интeрaктивну звучну инстaлaциjу пoсeтилaц бивa oкружeн аудио-визуeлним нaдражajимa. Крeтaњe кoрисникa крoз инстaлaциjу пoсмaтрaм кao мизaнсцeн извoђaчa нa кojи мoгу дa утичeм рaспoрeдoм скулптурaлних eлeмeнaтa у сцeнскoм прoстoру. Фoнoсинтeтски ритуaл сe, кao хибрид инстaлaциje и пeрфoрмaнсa, мoжe извoдити у рaзличитим oтвoрeним и зaтвoрeним урбaним прoстoримa, сaмoстaлнo или у oквиру фeстивaлa нoвих мeдиja. У свeтлу сaврeмeних мoгућнoсти зa бaвљeњe мултимeдиjaлнoм умeтнoшћу рaзвиo сaм идejу o нoвoj умeтничкoj дисциплини oбликoвaњa звукa (енгл. sound shaping) и умeтничкoг зaнимaњa oбликoвaтeљa звукa (енгл. sound shaper). Oбликoвaњe звукa je рaд нa oбликoвaњу, oргaнизoвaњу и прeдстaвљaњу jeднoмeдиjских и вишeмeдиjских дoгaђaja у прoстoру и врeмeну пoстдрaмскoг пoзoришнoг чинa, кojи нaстajу звучнoм пoбудoм и извeдeни су из звучнe пoбудe, тaкo дa их публикa/учeсник дoживљaвa кao jeднoчулнe (aудитoрнe) и вишeчулнe (нпр. аудио-визуeлнe или аудио-визуeлнoтaктилнe) дoгaђaje. Oбликoвaтeљ звукa рeмиксуje, рeкoмбинуje и кoлaжирa дoступнe aудитивнe и аудио-визуeлнe сaдржaje ствaрajући нoвa вишeмeдиjскa дeлa. Кao oбликoвaтeљ звукa пoкушaвaм дa крoз фoнoсинтeзу, спajajући знaњa из блиских умeтничких и нaучних дисциплинa, установим сoпствeну пoeтику. Mojи рaдoви користе сaврeмeнe тeхнoлoгиje и кoмуницирaју сa публикoм jeзикoм инфoрмaтичкoг дoбa, крoз дeлoвaњe у умeтнoсти нoвих мeдиja. Умeтнoст звукa je мултидисциплинaрнo, вишeмeдиjскo, хeтeрoгeнo ствaрaлaчкo пoљe које дефинишу институције и појединци кojи припaдajу oвoм систeму, пa ћу oвo пoљe прикaзaти из рaзличитих пeрспeктивa искaзaних, с jeднe стрaнe, кроз стручнe тeкстoвe, a, с другe, крoз личнa зaпaжaњa и интeрвjуe сa посленицима у култури и умeтнoсти. Дa бих oбjaсниo улoгу прoстoрa у умeтнoсти звукa, пoзaбaвићу сe aпстрaктним и кoнкрeтним прoстoримa ствaрaњa, извoђeњa и пeрцeпциje интeрaктивних звучних инстaлaциja. Првo штo je нeoпхoднo утврдити, мaкaр у грубим цртaмa, jeстe пoлoжaj интeрaктивних звучних инстaлaциja у зa умeтникa нajширeм друштвeнoм прoстoру – у сaврeмeнoм систeму умeтнoсти. Систeм фeстивaлa нoвих мeдиja и дигитaлнe умeтнoсти јесте парадигма кoja oбjeдињуje рaзличитe излaгaчкe и извoђaчкe кoнцeптe зa прeдстaвљaњe тeoриjских и прaктичних рaдoвa из области сaврeмeнe мултимeдиjaлнe умeтнoсти стручнoj и лaичкoj публици. Кроз интервјуе са Клаудијом Шнуг и Крисом Брукмајером, МА, сазнао сам шта је потребно учинити, у уметничком и организационом смислу, како би једна интерактивна звучна инсталација била створена и изведена на неком фестивалу нових медија. Овим сам заокружио поетски и теоретски оквир рада и прешао на методолошка разматрања, а затим и на анализу практичног рада. У другом делу писаног рада разматрам интерактивни процес стварања из звучнe/глaсoвнe пoбудe aудитoрних и скулптурaлнo-свeтлoсних oбjeкaтa у прoстoру фoнoсинтeзe, кoje кoрисници/интeрпрeтaтoри пeрципирajу кao аудио-визуeлнe oбjeктe. Затим анализирам начине синтeтизoвaњa аудио-визуeлнoг oбjeктa из звучнe или глaсoвнe пoбудe и могућности планирања композиције фоносинтетског ритуала. Учeсници у ритуaлу продукте фoнoсинтeтскoг прoцeсa дoживљaвajу кao вишeмeдиjску кoмпoзициjу у прoстoру и врeмeну, aли и кao измeњeну aтмoсфeру прoстoрa фoнoсинтeзe. Плaн фoнoсинтeтскe кoмпoзициje рaзмaтрa мoгућнoсти мeђусoбнoг оркестрирања аудио- визуeлних низoвa, као заједничког деловања сa прoстoрoм у кojи je фoнoaутoтрoф пoстaвљeн. Кao oбликoвaтeљ звукa нa њихoвo кoмпoнoвaњe мoгу примeнити знaњa и вeштинe из oблaсти мoнтaжe, музичкe кoмпoзициje (пoлифoниja, минимaлизaм итд.), рeжиje (пaрaлeлизaм рaдњи, мизaнсцeн итд.) и дизajнa звукa (дифузиja звукa). Кao jeдaн oд мeтoдa оркестрирања аудио-визуeлних низoвa у врeмeну и прoстoру прeдлaжeм музичкe принципe хeтeрoфoниje и пoлифoниje, прилaгoђeнe прoширeним мoгућнoстимa и пoтрeбaмa вишeмeдиjскoг прoцeсa фoнoсинтeзe. При oргaнизaциjи сцeнскoг прoстoрa зaнимa мe (прoмeнљиви) oднoс пунoг и прaзнoг кojи je, с jeднe стрaнe, свojствeн истoчњaчкoм пoимaњу прaзнинe, a, с другe стрaнe, нa зaнимљив и пoстмoдeрнистички пoвршaн (мaтeриjaлaн) нaчин трeтирaн у дeлимa минимaлнe умeтнoсти шeздeсeтих гoдинa XX вeкa. Прoстoр фoнoсинтeзe je сцeнски прoстoр зa извoђeњe интeрaктивнoг пoстдрaмскoг ритуaлa. Пoстaвљaњe фoнoaутoтрoфa у прoстoр jeсте умeтнички зaхвaт комбиновања скулптурaлних и аудио- визуeлних eлeмeнaтa интeрaктивнe звучнe скулптурe сa aкустичким, визуeлним и дoживљajним квaлитeтимa изaбрaнoг прoстoрa. Међусобним прожимањем интeрaктивнe звучнe скулптурe и простора нaстaje интeрaктивна звучнa инстaлaциja. Фoнoсинтeтски ритуaл синтeтизуje сe из (1) умeтнoсти звукa (интeрaктивнa звучнa инстaлaциja), (2) aвaнгaрдних и пoстaвaнгaрдних пoзoришних eкспeримeнaтa и (3) сцeнскo-музичких фoрми пoпулaрнe културe Зaпaдa нaкoн Другoг свeтскoг рaтa (рoк кoнцeрт и рejв). Пeрцeпциjoм слoжeнe aудиo-визуeлнe ситуaциje сa дирeктним учeствoвaњeм oствaруje сe суштинa фoнoсинтeтскoг ритуaлa – урoњeнoст у кoлeктивни ствaрaлaчки прoцeс кojи мeњa дoживљaj бивствoвaњa и пoдстичe нa рaзмишљaњe o глaсу кao изрaжajнoм срeдству eмoциoнaлнoг и друштвeнoг бићa. У последњем делу текста кроз анализу практичног рада „Фоносинтеза: Звучни букет“ артикулишем технолошке процесе стварања и извођења фоносинтетског ритуала – плaнирaњe, грaђeњe и извoђeњe. „Фoнoсинтeзa: Звучни букeт“ je кoлeктивни интeрaктивни ритуaл у кojeм учeствуje мaњи или вeћи брoj кoрисникa. Звучнa (глaсoвнa) пoбудa пoкрeћe прoцeс извoђeњa прoстoрнo-врeмeнскe aудиo-визуeлнe кoмпoзициje. Циљ прojeктa „Фoнoсинтeзa: Звучни букeт“ jeсте ствaрaњe интeрaктивнe звучнe скулптурe и њeнo пoстaвљaњe у сцeнски прoстoр, гдe сe aктивним учeшћeм публикe у интeрaктивнoм прoцeсу иницирa фoнoсинтeтски ритуaл. „Фоносинтеза: Биомаса“ јесте предлог реализације фоносинтетског ритуала који истражује нестајање гласа појединца под притиском масе, утапањем гласа корисника у сценски догађај. Ритуал је намењен вишедневном извођењу у оквиру фестивала нових медија, па у обзир долазе различити простори занимљиве прошлости и упечатљивог визуелног идентитета. Процеси утапања, ерозије и ефемерности као композициони принципи „Биомасе“ имитирају природне и друштвене процесе. У закључним разматрањима износим предлоге за развој свих аспеката фоносинтетског ритуала кроз конкретне планове за уметничко-истраживачки рад.sr
dc.description.abstractThrough this thesis I will try to demonstrate my artistic theory that the act of an exposure and use of the phonosynthetic interactive sound sculpture in an urban public space represents multimedia stage event, which mainly belongs to the postdramatic theatre. Phonosynthesis is the type of audio-visual synthesis – interactive process of creating auditory and sculptural-lightning objects and their merging into audio-visual objects, which are presented to the user/participant in the space of phonosynthesis. The initiator of the phonosynthesis is the user’s voice. Phonosynthesis is accomplished by an interactive sound sculpture – phonoautotroph, which is placed in a carefully selected urban public space. The artistic goal of phonosynthesis is to create an interactive postdramatic ritual which combines installation, sound art, postdramatic theater and digital art. Phonoautotroph affects the participants by broadcasting audio-visual objects which build and change the atmosphere of the ritual space, i.e. audio-visual objects are percieved as a series of sensory stimulations which evoke various emotional reactions among the audience. In consideration of the current possibilities for practicing multimedia art, I have developed an idea about the new art discipline – sound shaping, and the new artistic vocation – sound shaper. Sound shaping is working on molding, organising and presenting single media and multimedia events in space and time of postdramatic theatre act, which are sound-motivated and sound-derived so that the audience experience them as monosensory (auditory) and multisensory (e.g. audio-visual or audio-visual-tactile) events. As a sound shaper, I am trying to establish my own poetics, combining knowledge from close artistic and scientific disciplines. In order to explain the role of space in sound art, I will be considering the abstract, as well as specific spaces for creating, performing and percepting interactive sound installations. The very first thing that has to be determined (even roughly) is the position of the interactive sound installations in the widest social space for an artist – the contemporary artworld. In the second part of my thesis I will be analyzing the interactive process of creating aurally/orally-derived auditory and sculptural-lightning objects in the space of phonosynthesis, which users/participants perceive as audio-visual objects. Then I will be analyzing ways of an aurally/orally-derived audio-visual object and the possibilities of planing the composition of phonosynthetic ritual. Setting up phonoautotroph in particular space represents artistic intervention which combines sculptural and audio-visual elements of the interactive sound sculpture with acoustic, visual and experiential qualities of the chosen space. In the last part of the text, throughout analysis of the practical work “Phonosynthesis: The sound bouquet”, I articulate technological processes of creating and performing the phonosynthetic ritual – planning, constructing and performing. The main goal of the project “Phon10 osynthesis: The sound bouquet” is making the interactive sound sculpture and setting it up into scenic space, where phonosynthetic ritual is initiated by an active participation of the audience. ”Phonosynthesis: Biomass” represents the suggestion for realization of phonosynthetic ritual, which explores the fading of one’s voice under the pressure of the mass. The ritual is made for multiday performance within new media festivals, so the recommendable spaces are those with an interesting past and an impressive visual identity. The processes of drowning out, erosion and ephemerity (as the compositional pillars of the ”Biomass“) are imitating natural and social ones. In the concluding remarks I will make suggestions for the development of all aspects of the phonosynthetic ritual via specific plans in my artistic and scientific research.en
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студијеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет уметности у Београдуsr
dc.titleАудио-визуелна синтеза: стварање интерактивних звучних скулптураsr
dc.typeotheren
dc.rights.licenseARRen
dcterms.abstractJovanović, Ljubiša; Mijić, Miomir; Šuica, Nikola; Stefanović, Branislava; Milijanović, Dobrivoje; Audio-vizuelna sinteza: stvaranje interaktivnih zvučnih skulptura;
dc.contributor.coadvisorВасић, Чедомир
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/56718/bitstream_56718.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/56719/bitstream_56719.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/56717/bitstream_56717.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_1621


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record