Show simple item record

Analitika društvenih mreža kao faktor promocije hotela u Srbiji

dc.contributor.advisorStankov, Uglješa
dc.contributor.otherBlešić, Ivana
dc.contributor.otherStankov, Uglješa
dc.contributor.otherJovanović, Tamara
dc.contributor.otherČikić, Jovana
dc.creatorКалинић, Часлав
dc.date.accessioned2020-06-23T13:28:36Z
dc.date.available2020-06-23T13:28:36Z
dc.date.available2020-07-03T13:44:45Z
dc.date.issued2019-03-13
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija154530032698599.pdf?controlNumber=(BISIS)110016&fileName=154530032698599.pdf&id=12433&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12338
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=110016&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije154530035396375.pdf?controlNumber=(BISIS)110016&fileName=154530035396375.pdf&id=12434&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractУ  докторској  дисертацији  су  кроз  девет  поглавља  представљене  могућности  које доноси  аналитика  друштвених  мрежа.  Конкретно  представљене  су  могућности  које доносе друштвене мреже  у склопу промотивних активности хотела.  Истраживањем је обухваћено  утврђивање  значаја  интернет  маркетинга,  и  у  склопу  тога  маркетинга  на друштвеним  мрежама  за  туристички  и  хотелски  сектор,  приказан  је  концепт друштвених  мрежа  као  и  карактеристике  најактуелнијих  друштвених  мрежа  на глобалном нивоу. Дат је и преглед техника аналитике друштвених мрежа и области и начини  примене,  са  освртом  на  велике  количине  података.  Такође,  истраживањем  јеобухваћено и утврђивање фактора који утичу на ангажовање корисника на друштвеним мрежама,  као  и  карактеристике  налога  и  метаподатака  објава  прикупљених  на анализираним  налозима.  Под  основном  јединицом  посматрања  сматрани  су  сви категорисани  угоститељски  објекти  врсте  хотел  који  се  налазе  у  Републици  Србији. Прикупљање података обухватало је комбинацију мануелних и аутоматских метода, уз помоћ којих су прибављени подаци о налозима хотела на најактуелнијим друштвеним мрежама. Истраживање је  потврдило  прву хипотезу да су хотели у Србији препознали значај  друштвених  мрежа  за  промоцију,  на  нивоу  присуства  на  тренутно  водећим платформама на тржишту. У раду је делимично потврђена друга хипотеза која сматра аналитику  друштвених  мрежа  вредним  каналом  за  прибављање  информација  о потрошачима, а која  се могу користити као основа за промотивне активности хотела. Истраживањем је потврђена и трећа хипотеза  да различите карактеристике објава које креирају  корисници  и  хотели  на  друштвеним  мрежама,  различито  утичу  на ангажованост корисника, а самим тим и на значај за промоцију. На основу теоретских сазнања о промотивним активностима на друштвеним мрежама и практичних потреба отела  у  Србији,  дат  је  предлог  модела  за  вршење  промотивних  активности  на друштвеним  мрежама.  Поред  тога,  у  раду  су  представљене  и  могућности  за  будућа истраживања у овој области.sr
dc.description.abstractU  doktorskoj  disertaciji  su  kroz  devet  poglavlja  predstavljene  mogućnosti  koje donosi  analitika  društvenih  mreža.  Konkretno  predstavljene  su  mogućnosti  koje donose društvene mreže  u sklopu promotivnih aktivnosti hotela.  Istraživanjem je obuhvaćeno  utvrđivanje  značaja  internet  marketinga,  i  u  sklopu  toga  marketinga  na društvenim  mrežama  za  turistički  i  hotelski  sektor,  prikazan  je  koncept društvenih  mreža  kao  i  karakteristike  najaktuelnijih  društvenih  mreža  na globalnom nivou. Dat je i pregled tehnika analitike društvenih mreža i oblasti i načini  primene,  sa  osvrtom  na  velike  količine  podataka.  Takođe,  istraživanjem  jeobuhvaćeno i utvrđivanje faktora koji utiču na angažovanje korisnika na društvenim mrežama,  kao  i  karakteristike  naloga  i  metapodataka  objava  prikupljenih  na analiziranim  nalozima.  Pod  osnovnom  jedinicom  posmatranja  smatrani  su  svi kategorisani  ugostiteljski  objekti  vrste  hotel  koji  se  nalaze  u  Republici  Srbiji. Prikupljanje podataka obuhvatalo je kombinaciju manuelnih i automatskih metoda, uz pomoć kojih su pribavljeni podaci o nalozima hotela na najaktuelnijim društvenim mrežama. Istraživanje je  potvrdilo  prvu hipotezu da su hoteli u Srbiji prepoznali značaj  društvenih  mreža  za  promociju,  na  nivou  prisustva  na  trenutno  vodećim platformama na tržištu. U radu je delimično potvrđena druga hipoteza koja smatra analitiku  društvenih  mreža  vrednim  kanalom  za  pribavljanje  informacija  o potrošačima, a koja  se mogu koristiti kao osnova za promotivne aktivnosti hotela. Istraživanjem je potvrđena i treća hipoteza  da različite karakteristike objava koje kreiraju  korisnici  i  hoteli  na  društvenim  mrežama,  različito  utiču  na angažovanost korisnika, a samim tim i na značaj za promociju. Na osnovu teoretskih saznanja o promotivnim aktivnostima na društvenim mrežama i praktičnih potreba otela  u  Srbiji,  dat  je  predlog  modela  za  vršenje  promotivnih  aktivnosti  na društvenim  mrežama.  Pored  toga,  u  radu  su  predstavljene  i  mogućnosti  za  buduća istraživanja u ovoj oblasti.sr
dc.description.abstractThroughout  nine  chapters,  this  PhD  dissertation  presents  possibilities  of  social  network  analytics.Precisely,  this  dissertation  presents  possibilities  of  carrying  out  promotional  activities  on  social network sites. The research study included determining of internet marketing importance, and within that importance of marketing on social network sites  tourism and hospitality. Also, the concept of social network sites is presented as well as characteristics of the most current global ones.  Within the scope of the reseatch is also a review of the techniques of social network analysis and areas and application modes, with reference to large amounts of data. The survey included determining factors that influence the user engagement on social networks, as well as the characteristics of accounts as well  as  characteristics  of  posts'  metadata  collected  on  analyzed  accounts.  All  categorized  hotel facilities  located  in  the  Republic  of  Serbia  were  considered  the  basic  unit  of  observation.  Data collection  encompassed  a  combination  of  manual  and  automatic  methods,  through  which information  about  the  hotel's  accounts  in  the  most  current  social  networks  was  obtained.  The research confirmed the first hypothesis that the hotels in Serbia recognized the importance of  social network sites for promotion, at the level of presence at the current leading platforms in the market. The second hypothesis is partially confirmed that considers the analytics of social network sites a valuable channel for obtaining consumer information, which can be used as the basis for the hotel's promotional  activities.  The  study  also  confirmed  the  third  hypothesis  that  the  different characteristics of the posts created by users and hotels on social network sites have different effect on  user  engagement,  and  therefore  the  importance  of  promotion.  Based  on  theoretical  knowledge about  promotional  activities  on  social  network  sites  and  practical  needs  of  hotels  in  Serbia,  this study proposed  the model for performing promotional activities on social network  sites. In addition, the paper presents possibilities for future research in this area.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectДруштвене мреже, маркетинг, информационе технологије, хотели, Србијаsr
dc.subjectDruštvene mreže, marketing, informacione tehnologije, hoteli, Srbijasr
dc.subjectsocial networks, marketing, information technologies hotels, Serbiaen
dc.titleАналитика друштвених мрежа као фактор промоције хотела у Србијиsr
dc.title.alternativeAnalitika društvenih mreža kao faktor promocije hotela u Srbijisr
dc.title.alternativeSocial network analytics as a factor of promotion of hotels in Serbiaen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-SA


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record