Show simple item record

The stereotype of a woman in linguistic image of the world in Slovaks and Serbs Стереотип женщины в языковой картине мира словаков и сербов

dc.contributor.advisorPopovič, Ljudmila
dc.creatorPaunović-Rodić, Stefana
dc.date.accessioned2020-06-23T12:16:20Z
dc.date.available2020-06-23T12:16:20Z
dc.date.available2020-07-03T13:06:13Z
dc.date.issued2019-10-29
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12313
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7424
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:21908/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51949583
dc.description.abstractОсновно питање на које смо желели да дамо одговор овим истраживањем јесте: која је улога и статус жене у словачком и српском друштву, како се осликава жена у словачкој и српској култури. Наше истраживање је лингвистичко – то значи да смо на основу тога како се о жени у словачком и српском језику говори, хтели да сазнамо и како се о њој и мисли. Овако постављено питање наше истраживање тематски сврстава у област гендерне лингвистике, али да бисмо на њега дали одговор служили смо се методологијом когнитивне лингвистике, која језик не посматра атомистички, већ у склопу општих сазнајних (когнитивних) способности и процеса – процеса концептуализације и процеса категоризације, те истражујући језичку слику света можемо допрети до менталних репрезентација изграђених на основу индивидуалног и колективног чулног, емотивног и когнитивног искуства ванјезичке стварности...sr
dc.description.abstractThe primary issue of our concern in this research is what the role and status of a woman in Slovak and Serbian societies is and how a woman is described in Slovak and Serbian culture. Our research is linguistic, which means that we wanted to find out how a woman is thought about by means of the way a woman is spoken about in the Slovak and Serbian languages. This formulation of the issue thematically categorises our research in the domain of gender linguistics, but in order to provide the answer we used the methodology of cognitive linguistics, which does not treat the language separately, but within general noetic (cognitive) capacity and processes – the process of conceptualisation and the process of categorisation, hence by investigating linguistic image of the world, we can reach mental presentations created by individual and collective sensual, emotional and cognitive experience of non-linguistic reality...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсловачки језикsr
dc.subjectthe Slovak languageen
dc.subjectthe Serbian languageen
dc.subjectlinguistic image of the world. Cognitive linguisticsen
dc.subjectgender linguisticsen
dc.subjectstereotypeen
dc.subjectgenderen
dc.subjectsexen
dc.subjectassociation testen
dc.subjectcontrastive analysisen
dc.subjectсрпски језикsr
dc.subjectјезичка слика светаsr
dc.subjectкогнитивна лингвистикаsr
dc.subjectгендерна лингвистикаsr
dc.subjectстереотипsr
dc.subjectродsr
dc.subjectполsr
dc.subjectасоцијативни тестsr
dc.subjectконтрастивна анализаsr
dc.titleСтереотип жене у језичкој слици света Словака и Србаsr
dc.title.alternativeThe stereotype of a woman in linguistic image of the world in Slovaks and Serbs Стереотип женщины в языковой картине мира словаков и сербовen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32919/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32920/IzvestajKomisije22523.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record