Show simple item record

Distribution of different pollutants in tissues of five commercial fish species from the Danube river near Belgrade

dc.contributor.advisorJarić, Ivan
dc.contributor.otherKrpo-Ćetković, Jasmina
dc.contributor.otherHegediš, Aleksandar
dc.contributor.otherRašković, Božidar
dc.contributor.otherJanković, Saša
dc.creatorJovičić, Katarina
dc.date.accessioned2020-06-23T12:15:38Z
dc.date.available2020-06-23T12:15:38Z
dc.date.available2020-07-03T08:09:52Z
dc.date.issued2019-12-06
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12284
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7429
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:21942/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51948047
dc.description.abstractАкватични екосистеми су данас угрожени на глобалном нивоу, стога је у циљу одрживог управљања воденим ресурсима неопходно успоставити континуирани мониторинг њиховог квалитета. Положај риба на врху ланца исхране и употреба у исхрани људи чини их важним за процену контаминације акватичних екосистема токсичним супстанцама. У оквиру ове дисертације вршена је процена дистрибуције различитих полутаната на три локације на Дунаву: Батајница, Велико ратно острво и Гроцка, у периоду од новембра 2012. године до марта 2014. године. На основу анализе релативне заступљености (абунданције) и масеног удела присутних врста риба у укупном улову, као и биолошких и еколошких карактеристика самих врста, на испитиваним локалитетима најпре јеодређенокоје врсте би могле бити оптималне индикаторске врсте, тако да су у даљим истраживањима коришћени штука, деверика, крупатица,соми смуђ. На узорцима сома,применом масене спектрометрије са индуктивно спрегнутом плазмом (ICP-MS),испитана је дистрибуција 11 елемената у ткивима, као и њихове концентрацијеу различитим сегментима мишића, шкрга, јетре и цревакако би се утврдио потенцијал коришћења ових ткива у мониторингу популација риба. Потенцијална корелација између концентрације метала и елемената у траговима у мишићу са концентрацијама у крљуштима и аналном перају испитана је на јединкама штуке, деверике, крупатице, сома и смуђа, у циљу развоја неинвазивних метода мониторинга квалитета рибљег меса. Такође, испитано је и присуство акумулације органохлорних загађивача (полихлорованих бифенила и пестицида) код јединки деверике и смуђа применом гасне хроматографије са детектором електронског захвата(GC-ECD). Хистопатолошке промене праћене су на шкргама и јетри деверике и смуђа, како би се утврдио потенцијал коришћења хистолошких анализа у развоју метода мониторинга популација риба...sr
dc.description.abstractAquatic ecosystems are today globally endangered;thus, in order to ensure sustainable water resources management, it is necessary to establish continuous monitoring of their quality. Considering that fish are situated at the top of the food chain and used for human nutrition, it makes them important for the assessment of contamination of aquatic ecosystems with toxic substances. In scope of this dissertation,the estimation of the distribution of different pollutants was carried out at three localities on the Danube: Batajnica, Veliko Ratno Ostrvo, and Grocka, in the period from November 2012 to March 2014. Based on the analysis of abundance and mass fraction of individual species in the total catch, as well as their biological and ecological characteristics, the optimal indicator species for this study were determined, and accordingly the following species were used northern pike, freshwater bream, white bream, wels catfish, and pike-perch. The distribution of 11 elements wasassessed in the wels catfish tissue samples by inductively coupled plasma mass spectrometry(ICP-MS), as well as their concentrations in different segments of muscles, gills, liver, and intestine, in order to determine the potential for the use of these tissues in monitoring fish populations. The potential relationship of metal and trace element concentrations in the muscle and their concentrations in scales and anal fins was assessed in northern pike, freshwater bream, white bream, wels catfish and pike-perch in order to develop non-invasive methods for monitoring the quality of fish meat. Using the gas chromatography with electron capture detector(GC-ECD), concentrations of organochlorine pollutants (polychlorinated biphenyls and pesticides) in freshwater bream and pike-perch were determined. Histopathological changes were assessed in gills and liver of freshwater bream and pike-perch in order to determine the potential for using histological analyses in the development of methods for monitoring fish populations...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Биолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/37009/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/173045/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectДунавsr
dc.subjectDanubeen
dc.subjectmetals and trace elementsen
dc.subjectorganic pollutionen
dc.subjecthistopathologyen
dc.subjectSilurus glanisen
dc.subjectSander luciopercaen
dc.subjectEsox luciusen
dc.subjectAbramis bramaen
dc.subjectBlicca bjoerknaen
dc.subjectметали и елементи у траговимаsr
dc.subjectорганско загађењеsr
dc.subjectхистопатологијаsr
dc.subjectSilurus glanissr
dc.subjectSander luciopercasr
dc.subjectEsox luciussr
dc.subjectAbramis bramasr
dc.subjectBlicca bjoerknasr
dc.titleДистрибуција различитих полутаната у ткивима пет комерцијалних врста риба из Дунава код Београдаsr
dc.title.alternativeDistribution of different pollutants in tissues of five commercial fish species from the Danube river near Belgradeen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/2190/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/2191/IzvestajKomisije22528.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record