Show simple item record

Sustainable urban development and determinants of urban transport energy consumption : #a #theoretical and empirical analysis

dc.contributor.advisorMolnar, Dejan
dc.contributor.otherFilipović, Milorad
dc.contributor.otherRikalović, Gojko
dc.contributor.otherStanić, Stanko
dc.contributor.otherJovanović, Miomir
dc.creatorVračarević, Bojan
dc.date.accessioned2020-03-13T23:36:18Z
dc.date.available2020-03-13T23:36:18Z
dc.date.available2020-07-03T08:32:06Z
dc.date.issued2019-10-07
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7369
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12277
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:21663/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51947535
dc.description.abstractIako je ekonomska teorija dugo bila fokusirana isključivo na stvoreni i ljudski kapital (jer se smatralo da je prirodni kapital dostupan u izobilju), danas, u doba eksponencijalno narastajućeg broja stanovnika i ubrzanog ekonomskog razvoja, tu ulogu očigledno preuzima prirodni kapital. Pri tome se kao minimalni (neophodan) uslov za postizanje održivog razvoja javlja očuvanje prirodnog kapitala. Ni u jednoj oblasti nije toliko evidentna oštra kolizija između ciljeva održivog i ekonomskog rаzvojа, kao u sferi iscrpljivаnjа neobnovljivih energetskih izvorа. Ukupna svetska potrošnja energije se u protekle četiri decenije više nego duplirala. Pored toga, ne samo da svetska potrošnja energije raste iz godine u godinu, već su posebno zabrinjavajuće nagle stope rasta i prognoze potrošnje energije u decenijama koje slede. Potrošnja energije u saobraćaju raste po najvećoj stopi - u poslednje četiri decenije se skoro utrostručila. Nafta kao energetski izvor gubi na značaju u svim sektorima osim u saobraćaju, koji se skoro u potpunosti oslanja na ovaj izvor. Uprkos nekim prognozama da tehnološki progres i globalizacija mogu obesmisliti dalji razvoj gradova, dešava se upravo suprotan proces - prostorni aspekt je bitniji nego ikad. Aglomeracijske ekonomije ne samo da ne slabe, već sve više podstiču prostornu koncentraciju. Očekuje se da će zahuktali proces urbanizacije već do sredine ovog veka dovesti do toga da će dve trećine svetske populacije živeti u gradovima. Poslednjih decenija sve se više pažnje posvećuje problematici gradskog saobraćaja. Ukupna globalna mobilnost je u konstantnom porastu pod uticajem povećanja životnog standarda i stepena motorizacije. Sprovedena teorijska analiza i pregled literature iz ove oblasti pokazuju da između brojnih determinanti potrošnje energije u gradskom saobraćaju postoji izražena međuzavisnost. Empirijsko istraživanje sprovedeno u ovoj doktorskoj disertaciji obuhvata širok spektar socio-ekonomskih, prostornih, saobraćajnih i infrastrukturnih faktora na uzorku od 27 svetskih gradova. Pomoću eksploratorne faktorske analize i analize panel podataka od 28 nezavisnih promenljivih identifikovane su četiri ključne determinante potrošnje energije u gradskom saobraćaju: 1) urbana gustina naseljenosti, 2) obim putničkih kilometara automobilom po stanovniku, 3) dužina gradskih puteva po stanovniku i 4) ukupan obim vozilo-kilometara JGS-om po stanovniku.sr
dc.description.abstractAlthough economic theory has for a long time focused exclusively on manufactured and human capital (since it was thought that natural capital was readily available), at a time of exponential growth of populations and rapid economic development, this role is being taken over by natural capital. The minimum (mandatory) prerequisite for sustainable growth nowadays is the conservation of natural capital. In no other area is the sharp clash between the goals of sustainable and economic development more evident than in the sphere of the depletion of non-renewable energy sources. The entire global expenditure of energy in the last four decades has more than doubled. Besides this, not only is global energy consumption growing from year to year, but, most alarmingly, rapid increases in energy consumption are predicted in the decades to come. Energy consumption in transport is experiencing the most growth and has almost trebled in the past forty years. Crude oil, as an energy source, is losing its primacy in all sectors except transport, which almost exclusively depends on this energy source. Despite some prognoses that technological progress and globalization can render meaningless the further development of cities, we are experiencing precisely the opposite process, the spatial aspect of this phenomenon being the most important. The agglomeration economies are not diminishing, but, on the contrary, encouraging spatial concentration. It is expected that the rapid process of urbanization will by the mid-21st century lead to two-thirds of the world’s population living in cities. In recent decades, more and more attention is being paid to urban transport. Total global mobility has been steadily rising as a result of the increase in living standards and level of motorization. The conducted theoretical analysis and literature review in this field show that there is a pronounced interdependence between the numerous determinants of energy consumption in urban transport.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Економски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/176017/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectodrživi urbani razvojsr
dc.subjectsustainable urban developmenten
dc.subjecturban transporten
dc.subjectenergy consumptionen
dc.subjectcarbon dioxide emissionen
dc.subjectenvironmental protectionen
dc.subjecturban planningen
dc.subjecttransport policy measuresen
dc.subjectpanel analysisen
dc.subjectworld metropolisesen
dc.subjectBelgradeen
dc.subjectgradski saobraćajsr
dc.subjectpotrošnja energijesr
dc.subjectemisija ugljen-dioksidasr
dc.subjectzaštita životne sredinesr
dc.subjecturbano planiranjesr
dc.subjectmere saobraćajne politikesr
dc.subjectanaliza panel podatakasr
dc.subjectsvetske metropolesr
dc.subjectBeogradsr
dc.titleOdrživi urbani razvoj i determinante potrošnje energije u saobraćaju gradova: teorijsko-empirijska analizasr
dc.title.alternativeSustainable urban development and determinants of urban transport energy consumption : #a #theoretical and empirical analysisen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4885/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4886/IzvestajKomisije22432.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record