Show simple item record

Multy - party international litigation

dc.contributor.advisorJakšić, Aleksandar
dc.contributor.otherĐurđević, Dejan B.
dc.contributor.otherStanković, Gordana
dc.contributor.otherKeča, Ranko
dc.contributor.otherBodiroga, Nikola
dc.creatorBabović, Branka
dc.date.accessioned2020-03-13T23:35:23Z
dc.date.available2020-03-13T23:35:23Z
dc.date.available2020-07-03T09:07:52Z
dc.date.issued2019-09-12
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12249
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7398
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:21717/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51955215
dc.description.abstractПредмет истраживања у овом раду су институти множине субјеката у парничном поступку српског права. Истраживање почиње анализом историјског развоја ових института и довођењем у везу са другим институтима парничног процесног права како би се извели закључци о предностима и мањкавостима позитивноправног регулисања института множине субјеката у парничном поступку српског права. Критички осврт на ове институте је потпунији онда када се анализирају разлике у односу на нама сродне правне системе немачког и аустријског права. Након такве анализе је било могуће утврдити и правце кретања нашег модерног парничног процесног права и односа нашег правног система са правним система са којима делимо традицију у овој области. Циљ истраживања је и да се утври како се позитивноправним институтима множине субјеката у парничном поступку остварује ефикасност. Упоредноправна анализа је употпуњена тек онда када се анализирају институти множине субјекта правних система common law, посебно када се анализира правни систем САД као посебно утицајан. Заједничке карактеристике, али и бројне разлике које постоје међу институтима су потпуно анализиране тек онда када се анализира примена права на правично суђење (due process of law) на институте множине субјеката у парничном поступку пред судовима САД. Резултати овог истраживања омогућавају позиционирање института множине субјеката у парничном поступку српског права у односу на друге правне системе данашњице као и свеобухватније сагледавање циљева који се постижу институтима нашег парничног процесног права. Анализа института множине субјеката у парничном поступку српског права за резултат има између осталог и детерминисање интереса који се остварују појединим институтима множине субјеката у парничном поступку и циљева које ти институти остварују у поступку. Резултати овог истраживања полазна основа за теоријско уобличавање института множине субјеката у парничном поступку у гаранције права на правично суђење. Потребно је било идентификовати и специфичности које се јављају код института множине субјеката у парничном поступку из перспективе права на правично суђење.sr
dc.description.abstractThe research subject of this thesis is multi-party litigation in the Serbian law. In order to obtain research goals, the analyses of both historical development of multi-party litigation in Serbia and the connection of the institutes of multi-party litigation to other institutes of civil procedural law were done. Critical review of these institutes is more comprehensive when analyzing differences in relation to the German and Austrian legal systems, which are similar to our own. After such an analysis, it is possible to determine the direction of our modern civil procedural law and the ways if we are moving away from the legal systems with which we share the tradition in this field. On top of that, comparative analysis is complete only when the institutes of the multi-party litigation of common law legal systems are examined (especially the United States’ legal system, due to its influence). Bearing in mind the research goal of this thesis, the application of due process of law clause to the institutes of the multi-party litigation in civil proceedings before the United States courts was examined in particular. The results of this research clarify the position of our institutes of the multi-party litigation in civil proceedings in relation to other modern legal systems. Also, a more comprehensive examination of the purpose of the institute of our civil procedural law was important to examine if the right to a fair trial is properly granted. Analysis of the institutes of the multi-party litigation serves also to determine the goals of a particular institute. Such results are significant for the theoretical shaping of the institutes of the multi-party litigation in civil proceedings into a guarantee of the right to a fair trial. Namely, it is necessary to analyze the issues that arise in the application of the right to a fair trial specifically in the institutes of the multi-party litigation in civil proceedings. Furthermore, the resolution of identified problems in the application of the institute of the International Civil Procedure Law are also based on these analyses. Having in mind that this topic was not dealt with in the Serbian theory of the International Civil Procedure Law, the analysis of the particularities of the multi-party litigation in civil proceedings required making a connection to numerous institutes in this branch of law. Finally, the specifics of determining the applicable law when the institutes of the multi-party litigation are applied are examined in order to finalize the analysis on IPL interests of the parties. In this way, this dissertation deals with the institutes of multi-party litigation in civil proceedings both from the perspective of the right to a fair trial and the perspective of IPL interests of parties.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмножина субјеката у парничном поступкуsr
dc.subjectmulti-party litigationen
dc.subjectright to a fair trialen
dc.subjectdue process of lawen
dc.subjectgerman lawen
dc.subjectaustrian lawen
dc.subjectcommon lawen
dc.subjectinternational litigationen
dc.subjectIPL interests.en
dc.subjectправо на правично суђењеsr
dc.subjectнемачко правоsr
dc.subjectаустријско правоsr
dc.subjectправо САДsr
dc.subjectпарнични поступак са елементом иностраностиsr
dc.subjectМПП интереси.sr
dc.titleМножина субјеката у парничном поступку са елементом иностраностиsr
dc.title.alternativeMulty - party international litigationen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14692/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14693/IzvestajKomisije22459.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record