Show simple item record

Institutional causes of the euro crisis

dc.contributor.advisorPavlović, Dušan
dc.creatorStanojević, Ivan N.
dc.date.accessioned2020-03-13T23:34:39Z
dc.date.available2020-03-13T23:34:39Z
dc.date.available2020-07-03T09:40:11Z
dc.date.issued2019-12-27
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12243
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7376
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:21672/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=518579031
dc.description.abstractРад се бави истраживањем узрока кризе евра настале 2009. године, ослањајући се на институционално објашњење у друштвеним наукама и теорију игара. Дисертација садржи расправе о улози фискалне и монетарне политике за стабилизацију привреде, кратку историју монетарних унија пре Европске економске и монетарне уније (ЕМУ), као и сажету историју европске монетарне интеграције. Кључни налази дисертације су тичу се стратешких ситуација које су довеле до настанка јединствене европске валуте и касније до њене кризе, које је могуће анализирати уз помоћ теорије игара. Институционални аранжман Европских заједница након распада Бретонвудског система ставио је државе чланице у стратешку ситуацију затвореникове дилеме, што је чинило координацију монетарних политике и девизног курса неодрживим. Како би се превазишао тај проблем, формирана је ЕМУ којом је уведен евро, а монетарна политика пренесена на са националног европски ниво власти. Међутим дизајн ЕМУ створио специфичан спој међузависности и подстицаја из кога је настао нов проблем колективног делања за државе чланице монетарне уније. Тај проблем се огледа у стратешкој ситуацији игре кукавице у којој учесници немају подстицај да се понашају на истоветан, кооперативан начин. На крају дисертације анализирани су подстицаји настали спроведених институционалних реформи. Закључак је ће реформе највероватније спречити да настанак сличне кризе у будућности, али и да се могу отворити нова питања у вези са променом равнотеже моћи унутар органа ЕУ.sr
dc.description.abstractThe dissertation explores the causes of the Euro crisis of 2009, using the institutional explanation in social sciences and the game theory. It includes discussions on the role of fiscal and monetary policies for stabilization of the economy, a brief history of monetary unions, as well as a summary of the European monetary integration process. Key findings of the dissertation are considering strategic situations in which the Member States have been involved before and after the creation of the European Economic and Monetary Union and the euro, which can be analysed using the game theory. The institutional design of the European Communities, after the breakup of the Breton Woods system, has put the Members States in the strategic situation of prisoner’s dilemma, which in turn made coordination of monetary policies and exchange rates unfeasible. The creation of the Economic and Monetary Union (EMU) made possible for the Member States to overcome the dilemma by transferring the monetary policy from national to the European level of governance. Unfortunately, the institutional design of the EMU created a specific set of the interdependence of the Member States and the institutional incentives which created a new collective action problem. The new problem can be observed as a strategic situation of the chicken game in which the Member States again does not have the incentive to act in the accordance with the rules in the same, cooperative manner. Finally, the dissertation analyses the institutional consequences of the crisis and the incentives emerged after the post-crisis reforms. The conclusion is that the reforms should prevent similar euro crisis. On the other hand, questions could be raised regarding the power shift among the main bodies of the European Union.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179076/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЕвропска економска и монетарна унијаsr
dc.subjectEuropean Economic and Monetary Unionen
dc.subjectкриза евраsr
dc.subjectоптимална валутна областsr
dc.subjectинституционализамsr
dc.subjectПакт стабилности и растаsr
dc.subjectУговор о финансијској стабилностиsr
dc.subjectтеорија игараsr
dc.subjectзатвореникова дилемаsr
dc.subjectигра кукавице.sr
dc.subjectEuro crisisen
dc.subjectOptimal Currency Areaen
dc.subjectInstitutionalismen
dc.subjectStability and Growth Pacten
dc.subjectFiscal Compacten
dc.subjectGame Theoryen
dc.subjectPrisoner’s Dilemmaen
dc.subjectGame of Chicken.en
dc.titleInstitucionalni uzroci krize evrasr
dc.title.alternativeInstitutional causes of the euro crisisen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22436/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22437/IzvestajKomisije22439.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22437/IzvestajKomisije22439.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22436/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_12243


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record