Show simple item record

Stocktype and provenence effect on quality and reforestation success of austrian pine (Pinus nigra Arnold) seedlings : doctoral dissertation

dc.contributor.advisorIvetić, Vladan
dc.contributor.otherŠijačić-Nikolić, Mirjana
dc.contributor.otherVilotić, Dragica
dc.contributor.otherStajić, Branko
dc.contributor.otherKolevska, Dana Dina
dc.creatorŠkorić, Mirko R.
dc.date.accessioned2020-03-13T23:34:27Z
dc.date.available2020-03-13T23:34:27Z
dc.date.available2020-07-03T10:19:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7379
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12238
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:21676/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513349276
dc.description.abstractУ раду је испитан утицај начина производње на квалитет двогодишњих садница црног бора из три провенијенције и њихов успех дванест година након пошумљавања. Поређене су саднице произведене у контејнерима са ћелијама кружног попречног пресека од тврде пластике (Плантаграх 2) и квадратног попречног пресека од меке пластике (Гочко), као и саднице са голим кореном произведене у модификованим лејама. Семенски материјал потиче из три провенијенције: Гоч, Студеница и Шарган. Саднице су произведене у расаднику ННБ Шумарског факултета на Гочу. Том приликом су након обе године гајења у расаднику мерени морфолошки параметри квалитета садница. Двогодишње саднице су коришћене за оснивање два огледна поља, на локалитету Запаци, на граници газдинских јединица Гоч Гвоздац Б и Столови, испод врха Чукар, у пределу Равнине, изнад атара села Брезна и Шошаница. После прве три године након садње на терену утврђен је степен преживљавања и мерени су следећи морфолошки параметри квалитета: висина садница, дубина распростирања корена, пречник кореновог врата, број грана, број латералног корења првог реда, маса изданка у сувом стању, маса корена у сувом стању, најмањи и највећи пречник хоризонталне пројекције корена. Поред мерених параметара, израчунати су и изведени параметри: коефицијент једрине, однос надземног и подземног дела, пречник хоризонталне пројекције корена, индекс запремине распростирања корена, однос запремине земљишта и масе корена и индекс квалитета. На крају дванесте године након садње извршен је премер свих преосталих стабала на обе огледне површине, при чему су измерени висина и пречници стабала на прсној висини и на висини од 10 cm изнад површине земље. Провенијенција, начин производње и њихова интеракција имају утицаја на квалитет садница и успех након пошумљавања. Јачина овог утицаја се разликује пре и после садње и између станишта. Тако, провенијенција, као и интеракција два фактора има минималан утицај на варијабилност посматраних особина двогодишњих садница црног бора, док је утицај начина производње од највећег значаја. Утицај провенијенције, као и утицај начина производње на успех након садње је израженији на тежем станишту. Са друге стране, утицај интеракције ова два фактора је израженији на бољем станишту у првим годинама након садње. Јачи утицај испитиваних фактора на тежем станишту указује на значај правилног избора порекла репродуктивног материјала и типа садног материјала на стаништима. Параметри квалитета садница испитивани у овом истраживању (генетички и морфолошки) имају одлучујући утицај на успех пошумљавања у неповољнијим условима станишта. На основу резултата овог истраживања и искуства стеченог у току четрнестогодишњег трајања овог огледа, при пошумљавању црним бором на еродираним скелетним земљиштима на топлим експозицијама, предност треба дати контејнерским садницама произведеним у контејнеру типа Гочко и сличним контејнерима са већим запреминама ћелија.sr
dc.description.abstractThe paper investigates the effect of stocktype on the quality of two-year old seedlings of Austrian pine from three provenances and their succsess twelve years after planting. Comparison was made between seedlings produced in the container with circular cross-section of the cells made of the hard plastic (Plantagrah 2) and seedlings produced in the container with square cross-section made of a soft plastic (Gočko), as well as plants with bare roots produced the modified seedbeds. Seeds were originated from three provenances: Goč, Studenica and Šargan. Seedlings were produced in the nursery of NNB of Faculty of Forestry at Goč Mt. During nursery production, after each of two growing season morphological attributes of seedlings quality were measured. Two-year old seedlings were used for the establishment of two sample plots at the border between management units Goč Gvozdac B and Stolovi, under the hill top Čukar, in the region of Ravnine, above the villages of Brezna and Šošanica. In the first three years after field planting a survival rate was determinated and following morphological attributes of seedling were measured: seedling height, roots depth, root collar diameter, number of branches, number of the first order lateral roots, shoot dry weight, root dry weight, the minimum and maximum diameter of the horizontal projection of the root. In addition to the measured attributes derived attributes were calculated: coefficient of sturdiness, the shoot:root ratio, the diameter of the horizontal root projection, spreading root volume index, the ratio of the soil volume and root mass and Dickson quality index. At the end of twelvth growing season after planting all remaining trees on both sample plots were measured for height and diameter at breast height and at a height of 10 cm above ground level. Provenance, stocktype and their interactions had a effect on the seedlings quality in the nursery and on their success after planting on the field. The strength of this effect is different before and after planting, and between the sites. Thus, provenance, and the interaction of the two factors have a minimal effect on the variability of the attributes of two-year old seedlings of Austrian pine, while the effect of the stocktype was prevalent. Effect of the provenance and stocktype after planting was stronger at harsh site. On the other hand, the effect of the interaction of these two factors is more pronounced in a favorable site in the first years after planting. Stronger influence of tested factors on harsh site indicates the importance of correct choice of the origin of reproductive material and the type of plant material on the sites with unfavorable conditions. Seedling quality attributes examined in this study (genetic and morphological) have a decisive impact on the success of reforestation in less favorable site conditions. Based on the results of this research and the experience gained during fourhteen years duration of the study, in the afforestation with Austrian pine on the eroded skeletal soils on warm exposures, priority should be given to containerized seedlings produced in containers of type Gočko and similar containers with larger cells volumes.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Шумарски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЦрни борsr
dc.subjectAustrian pineen
dc.subjectPinus nigraen
dc.subjectstocktypeen
dc.subjectprovenancesen
dc.subjectseedlingsen
dc.subjectcontainersen
dc.subjectseedlings qualityen
dc.subjectseedling survivalen
dc.subjectthe reforestation successen
dc.subjectPinus nigrasr
dc.subjectтип садног материјалаsr
dc.subjectпровенијенцијаsr
dc.subjectсадницеsr
dc.subjectконтејнериsr
dc.subjectквалитет садницаsr
dc.subjectпреживљавање садницаsr
dc.subjectуспех пошумљавањаsr
dc.titleУтицај технологије производње и провенијенције на квалитет и успех пошумљавања садницама црног бора (Pinus nigra Arnold)sr
dc.title.alternativeStocktype and provenence effect on quality and reforestation success of austrian pine (Pinus nigra Arnold) seedlings : doctoral dissertationen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARR
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30905/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record