Show simple item record

Influence of insulin resistance in dairy cows in dry period and early lactation on metabolic adaptation after calving

dc.contributor.advisorBelić, Branislava
dc.contributor.otherĐoković, Radojica
dc.contributor.otherCincović, Marko R.
dc.creatorDošenović, Maja
dc.date.accessioned2020-03-13T13:40:28Z
dc.date.available2020-03-13T13:40:28Z
dc.date.available2020-07-03T13:34:15Z
dc.date.issued2019-05-31
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12199
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija155126148264870.pdf?controlNumber=(BISIS)110265&fileName=155126148264870.pdf&id=12654&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=110265&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije155126149054724.pdf?controlNumber=(BISIS)110265&fileName=155126149054724.pdf&id=12655&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractCilj ovog istraživanja je da se ispitaju razlike u insulinskoj rezistenciji kod krava u zasušenju i ranoj laktaciji i ispita veza između pokazatelja insulinske rezistencije i parametara metaboličkog profila u ranoj laktaciji. Krave u ranoj laktaciji su imale nižu vrednost RQUICKI indeksa, odnosno pokazivale su veći stepen insulinske rezistencije u periodu posle teljenja u odnosu na period zasušenja. Rezultati istraživanja pokazuju da postoji negativna korelacija između RQUICKI indeksa insulinske rezistencije u zasušenju i periodu posle teljenja. To znači da što su krave bile osetljivije na insulin u periodu zasušenja-pre teljenja, te im je bila jače izražena rezistencija na insulin posle teljenja. U periodu zasušenja postoji pozitivna korelacija između vrednosti isnulina i RQUICKI indeksa, dok je ova korelacija negativna u ranoj laktaciji. Kod vrednosti glukoze i NEFA, RQUICKI korelira negativno sa vrednostima glukoze, ali je ova korelacija približna nuli tokom zasušenja, dok je u ranoj laktaciji ona statistički značajna. To znači da će stepen insulinske rezistencije rasti ako je glikemija niža, ali značajno većim intenzitetom u ranoj laktaciji. Kod relacije sa vrednostima NEFA, postoji sličnost, pa je i u periodu zasušenja i u periodu laktacije RQUICKI indeks negativno korelairao sa vrednostima NEFA.Viša vrednost RQUICKI indeksa u periodu zasušenja znači veći pad njegove vrednosti i veću rezistenciju posle teljenja. Što je veća koncentracija insulina u periodu pre teljenja to je niža njegova vrednost u periodu posle teljenja. Kod krava sa višom glikemijom u zasušenju postoji intenzivniji pad vrednosti glukoze u periodu posle teljenja. Viša vrednost NEFA u zasušenju znači nižu vrednost u periodu posle teljenja, kao i manji intenzitet porasta vrednosti ovog metabolita u krvi. Utvrđeno je takođe, da što su krave senzitivnije na insulin u periodu zasušenja (veća RQUICKI vrednost) imaće veći porast NEFA u periodu rane laktacije. PP vrednosti nekog faktora insulinske rezistencije mogu biti determinisani pomoću višestruke (multiple) regresije u čiji sastav ulaze ostali faktori insulinske rezistencije. Tako je dobijeno da PP vrednost jednog od faktora signifikantno zavisi od PP i „delta“ vrednosti ostala tri faktora insulinske rezistencije. Uticaj AP vrednosti nije imao statistički značaj u determinaciji PP vrednosti faktora insulinske rezistencije. Kada se krave klasifikuju na osnovu vrednosti RQUICKI indeksa na one sa najvećim padom vrednosti ovog indeksa (iznad 75 percentila) i na ostale manje rezistentne krave ne bismo dobili statistički značajnu razliku u vrednosti metaboličkih parametara. Međutim, ukoliko bi se klasifikacija napravila na osnovu vrednosti glukoze, NEFA i insulina tako da su najrezistentnije krave one sa najizraženijim padom insulina i glukoze i najvećim porastom NEFA dobili bi značajne razlike u metaboličkoj adaptaciji krava koje se karakterišu: povećanom koncentracijom BHB, bilirubina, AST, ALP, GGT i P i smanjenom koncentracijom holesterola, triglicerida, ukupnih proteina i albumina. Insulinska rezistencija kod krava u ranoj laktaciji može nastati kao kompenzatorni odgovor na povećanu insulinsku senzitivnost tokom perioda zasušenja, što može imati uticaja na metabolički status krava u periodu posle teljenja.sr
dc.description.abstractAB  The aim of this study is to investigate the differences in insulin resistance in cows in drying and early lactation and examined the relationship between the indicators of insulin resistance and metabolic profile parameters in early lactation. Cows in early lactation had a lower value of the RQUICI index, ie they showed a higher degree of insulin resistance in the period after calving compared to the drying period. The results of the study show that there is a negative correlation between the RQUICKI index of 8 insulin resistance in rheumatism and after calving. This means that, as the cows were more sensitive to insulin during the period of drying-before calving, this was more pronounced resistance to insulin after calving. During the period of drying there is a positive correlation between the values of the isnuline and RQUICKI ideks, while this correlation is negative in the early lactation. When it comes to glucose and NEFA values. RQUICKI correlates negatively with glucose values, but this correlation is approximately zero during drying, while in early lactation it is statistically significant. This means that the degree of insulin resistance will increase as the glycemic level is lower, but significantly higher intensity in early lactation. When it comes to relation with the NEFA values, there is a similarity, so in the period of dried and in the lactation period the RQUICKI index correlated negatively with the NEFA values. The higher value of the RQUICKI index in the period of driedness means a greater decrease in its value and greater resistance to the weight of the body. The higher the concentration of insulin in the period before calving, the lower its value in the period after calving. In cows with higher glycemia in riches, there is a more intense decline in glucose levels in the period after calving. A higher NEFA value in rinsing means lower value in the period after calving, as well as a lower intensity of the rise in blood metabolites. It has also been established that the cows more sensitive to insulin in the period of dried (higher RQUIC value) will have a higher NEFA increase in the period of early lactation. The PP values of an insulin resistance factor can be determined by multiple regression, the composition of which includes other factors of insulin resistance. Thus, the PP value of one of the factors significantly depends on the PP and "delta" values of the remaining three factors of insulin resistance. The effect of AP values was not statistically significant in the determination of PP values of the factor of insulin resistance. When cows are classified on the basis of the RQUICKI index value, those with the highest value decline of this index (above 75 percentiles) and other less resistant cows will not receive a statistically significant difference in the value of metabolic parameters. However, if the classification was based on the glucose, NEFA, and insulin values, the most resilient cows with those with the most pronounced drop in insulin and glucose and the greatest increase in NEFA would receive significant differences in the metabolic adaptation of cows characterized by increased levels of BHB, bilirubin, AST , ALP, GGT and P, and reduced cholesterol, triglyceride, total protein and albumin levels. Insulin resistance in cows in early lactation may result in a compensatory response to increased insulin sensitivity during the period of drying, which may affect the metabolic status of cows in the period after calving. Accepteden
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectKravesr
dc.subjectCowen
dc.subjectinsulinska rezistencijasr
dc.subjectmetabolički profilsr
dc.subjectmetabolic profileen
dc.subjectinsulin resistanceen
dc.titleInsulinska rezistencija krava u zasušenju i ranoj laktaciji i uticaj na metaboličku adaptaciju posle teljenjasr
dc.title.alternativeInfluence of insulin resistance in dairy cows in dry period and early lactation on metabolic adaptation after calvingen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36379/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36380/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_12199


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record