Show simple item record

Social spaces and practices : the study of everyday practices through dwelling spaces in Zemun doctoral dissertation

dc.contributor.advisorPetrović, Mina
dc.contributor.otherSpasić, Ivana
dc.contributor.otherProdanović, Srđan
dc.creatorJanković, Stefan
dc.date.accessioned2020-03-09T09:13:10Z
dc.date.available2020-03-09T09:13:10Z
dc.date.available2020-07-03T10:06:24Z
dc.date.issued2019-12-10
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12193
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7348
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:21595/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=531139223
dc.description.abstractPredmet ove disertacije čini razmatranje svakodnevnih praksi kroz prostore stanovanja u Zemunu. Namesto prihvatanja holističkih okvira, samo istraživanje je izgrađeno na temeljima osobene ontološke matrice koja akcentuje lokalne kontingencije gde se praktični život odvija relaciono i procesualno, prvenstveno kroz formiranje ključnih odlika društvenog života kroz prostore stanovanja i njegovo odigravanje koje se zbiva kroz svakodnevne prakse. Počev od pretpostavke da se formiranjem prostora stanovanja u konkretnom slučaju Zemuna suštinski formiraju i zasebne stvarnosti i progresivno odvajaju kolektivi kroz rezidencijalne zone, ovo istraživanje stremi ka tome da rašlani vezu između društvenog života i prostora. Stanovanje je stoga preuzeto kao alternativni pristup urbanim prostorima. Promišljajući ih kao komplikovane i heterogene konfiguracije ono podvlači kako su kolektivi upućeni na različite stvarnosti i forme života, posebno kroz bitno drugačije oblike oblike prostornosti i prakse koje se mogu pratiti direktno kroz vezu sa stanovanjem. U tom smislu, primenom kombinovanog metoda koji uključuje statističku analizu, zatim analizu istoriografske građe i drugih sekundarnih izvora podataka poput propisa i urbanih planova, utvrđuju se bitne socijalne razlike između rezidencijalnih zona u Zemunu kakve su Staro jezgro, masovno izgrađena naselja, kao i izbeglička naselja. Uočavanje ovih razlika je uzeto kao osnov za izbor ukupno 15 domaćinstava gde su uočene socio-prostorne putanje izrazite. Drugi segment ovog istraživanja upravo korišćenjem etnografije pristupa komparativnom ispitivanju svakodnevice i prakse u datim slučajevima. Osim razmatranja celokupnog aranžmana u kom se obrazuje svakodnevica domaćinstava u datim slučajevima, nastoji se najpre prići bliže prostornosti u vidu smeštanja praksi, formiranja distinktivnih prostornih modusa i povrh svega, značenja koja akteri pridaju prostoru. Ono što je takođe ispitivano jeste izgled svakodnevice koji se zbiva putem tela i realizuje praksama poput čišćenja, kuvanja, nabavke, ali i postupaka koji direktno zahvataju telo poput odevanja. Utoliko, ova ispitivanja odvode ka, premda zbilja uslovnom zaključku, o postojanju dubokih socijalnih rascepa u formi života koja prate ona izražena kroz stanovanjesr
dc.description.abstractSubject of this dissertation consists of considering the everyday practices through the dwelling spaces of Zemun. Instead of adopting holistic framework, research itself is based upon unique ontological matrix that accentuates the local contingencies where practical life takes place relationally and processually, primarily through the formation of the principal features of social life through dwelling spaces and their enactment through everyday practices. Starting from an assumption that the formation of a dwelling space in the particular case of Zemun essentially forms distinct realities and progressive separation between the collectives through residential zones, aim of this research is to discern the connection between social life and space. Dwelling is thus taken as an alternative approach to urban spaces. Conceiving them as complicated and heterogeneous configurations that direct collectives to different realities and life forms, it underlines how the collectives are directed to different realities and forms of life, particularly through different forms of spatialities and practices that might be detected directly through link with dwelling. In this sense, using a combined method that includes statistical analysis, analysis of historiographic material and other secondary sources of data such as regulations and urban plans, significant social differences between residential zones in Zemun such as the Old Core, mass-built settlements, and refugee settlements are determined. Registering these differences was taken as the basis for selecting a total of 15 households where the observed socio-spatial trajectories are pronounced. Second segment of this research precisely revolves around employing the ethnography in order to access to the comparative examination of everyday life and practice in given cases. In addition to considering the overall arrangement that forms an everyday life of households in these cases, it seeks first to come closer to space in the form of placement of practices, the formation of distinctive spatial modes and, above all, the meanings that actors attach to space. What has also been examined is the appearance of everyday life that occurs through the body and is carried out by practices such as cleaning, cooking, shopping, as well as procedures that directly engulf the body like dressing. Overall, these examinations lead to, although a tentative conclusion, about the existence of profound social ruptures in life-forms that accompany those expressed through dwellingen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179035/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectdruštveni prostorisr
dc.subjectsocial spaceen
dc.subjectpraksesr
dc.subjectstanovanjesr
dc.subjecturbani prostorisr
dc.subjectsvakodnevicasr
dc.subjectZemunsr
dc.subjectpracticesen
dc.subjectdwellingen
dc.subjecturban spacesen
dc.subjecteverydayen
dc.subjectZemunen
dc.titleDruštveni prostori i prakse: studija svakodnevnih praksi kroz prostore stanovanja u Zemunusr
dc.title.alternativeSocial spaces and practices : the study of everyday practices through dwelling spaces in Zemun doctoral dissertationen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28064/IzvestajKomisije22310.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28063/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_12193


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess