Show simple item record

The importance of coordination between monetary and fiscal policy for macroeconomic stability

dc.contributor.advisorJakšić, Miomir
dc.contributor.otherPraščević, Aleksandra
dc.contributor.otherFabris, Nikola
dc.contributor.otherMladenović, Zorica
dc.contributor.otherVasiljević, Branko
dc.creatorJešić, Milutin M.
dc.date.accessioned2020-03-09T09:12:44Z
dc.date.available2020-03-09T09:12:44Z
dc.date.available2020-07-03T08:32:02Z
dc.date.issued2019-12-04
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12181
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7352
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:21604/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51926287
dc.description.abstractФискална и монетарна политика утичу на макроекономску стабилност на бројне начине. Ове политике мерама из свог домена стварају екстерне ефекте, па адекватан оквир анализе представља посматрање њиховог заједничког дејства на макроекономску стабилност, уважавајући природу игре између њих. Полазиште истраживања је став да макроекономске политике изоловано не могу бити довољан гарант макроекономске стабилности, нити имају ексклузивитет у макроекономској стабилизацији. Основни циљ докторске дисертације је да се истраже улога и домети координације монетарне и фискалне политике за остварење макроекономске стабилности, тј. да се установи да ли некоординисане политике доводе до инфериорних исхода. Поред тога, циљ дисертације је инкорпорација утицаја интеракција креатора економске политике у стандардни макроекономски оквир приликом теоријског и емпиријског моделирања. У истраживању су коришћене бројне квалитативне методе. Оне су имале за циљ упознавање са обимном литературом из ове и сродних области, представљање развоја концепта координације монетарне и фискалне политике у макроекономској теорији и политици, утврђивање циљева координације, приказивање досадашњих остварених резултата у истраживањима овог проблема, презентовање домета и ограничења теорије економске политике, груписање теоријских модела у зависности од типа стратегијске интеракције међу креаторима економске политике, сагледавање предности и недостатака различитих теоријских модела, класификацију механизама координације и поређење њихове делотворности, компарацију ефеката интеракција креатора економске политике при дејству шокова, компарацију закључака емпиријске анализе и доношење како општих тако и појединачних закључака релевантних за предмет истраживања. У истраживању су коришћене и бројне квантитативне методе макроекономског и економетријског моделирања. Најпре је проблем координације монетарне и фискалне политике приказан у оквирима макроекономских модела који припадају класи динамичко стохастичких модела опште равнотеже. Примењене су бројне варијације овог модела кроз увођење могућности промене режима, нелинеарних ограничења и интеракција креатора монетарне и фискалне политике.sr
dc.description.abstractFiscal and monetary policy influence macroeconomic stability on various ways. These economic policies create external effects by conducting measures in their respective areas, which implies that the adequate framework for the analysis assumes observation of their joint effect on the macroeconomic stability, respecting for the nature of the game between them. The initial point is that macroeconomic policies neither can separately be a guarantee of macroeconomic stability, nor have they exclusivity in the process of macroeconomic stabilization. The main goal of the dissertation is to research the role and the scope of coordination between monetary and fiscal policy for the macroeconomic stability, i.e. to investigate do uncoordinated policies cause inferior outcomes. In addition, the aim of the dissertation is incorporation of the influence of policymakers’ interactions into the standard macroeconomic framework during theoretical and empirical modeling. Numerous qualitative methods are used in the research. They have the goal to introduce the research and show its place in the literature in that area, present the development of concept of coordination between monetary and fiscal policy, define the goals of coordination, review the previous achieved results, present scope and limits of theory of economic policy, cluster theoretical models depending on strategic interactions type, investigate the advantages and disadvantages of various theoretical models, classify mechanisms of coordination and examine their effectiveness, compare the effects of interactions between policymakers after the shocks, compare the conclusions of empirical analysis and make the general and specific conclusions relevant for research subject. Various quantitative methods of the research are used for macroeconomic and econometric modeling. Initially, the problem of coordination between monetary and fiscal policy is presented in the framework of macroeconomic models which belong to the class of dynamic stochastic general equilibrium models. Numerous variations of these models are applied, which include the possibility of regime switching, nonlinear constraints and interactions between fiscal and monetary policymakers.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Економски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectкоординација монетарне и фискалне политикеsr
dc.subjectcoordination between monetary and fiscal policyen
dc.subjectмакроекономска стабилностsr
dc.subjectтеорија економске политикеsr
dc.subjectмеханизми координацијеsr
dc.subjectмодели промене режимаsr
dc.subjectфискална доминацијаsr
dc.subjectкоинтеграцијаsr
dc.subjectвекторски ауторегресиони моделиsr
dc.subjectнестационарни probit модел поређаног избораsr
dc.subjectмонетарно правило.sr
dc.subjectmacroeconomic stabilityen
dc.subjecttheory of economic policyen
dc.subjectcoordination mechanismsen
dc.subjectregime switching modelsen
dc.subjectfiscal dominanceen
dc.subjectcointegrationen
dc.subjectvector autoregression modelsen
dc.subjectnon-stationary ordered probit modelen
dc.subjectmonetary policy rule.en
dc.titleЗначај координације монетарне и фискалне политике за макроекономску стабилностsr
dc.title.alternativeThe importance of coordination between monetary and fiscal policy for macroeconomic stabilityen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4865/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4866/IzvestajKomisije22314.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record