Show simple item record

Reorganizacija privrednih društava u stečajnom postupku

dc.contributor.advisorBejatović, Milorad
dc.contributor.otherIlić, Dragan
dc.contributor.otherMladenov, Marijana
dc.contributor.otherBejatović, Milorad
dc.creatorПиштало, Сретен
dc.date.accessioned2020-02-27T13:57:22Z
dc.date.available2020-02-27T13:57:22Z
dc.date.available2020-07-03T18:18:09Z
dc.date.issued2019-07-10
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija155359701874362.pdf?controlNumber=(BISIS)110491&fileName=155359701874362.pdf&id=12712&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12145
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=110491&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije155359702865694.pdf?controlNumber=(BISIS)110491&fileName=155359702865694.pdf&id=12713&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractСтечај се спроводи банкротством или реорганизацијом у зависности од остварења основног циља стечаја, а то је најповољније колективно намирење стечајних поверилаца. Реорганизација подразумева поновно утврђивање међусобних односа дужника и поверилаца, а може се спровести статусним променама или на неки други начин предвиђен планом реорганизације, али увек уз услов да се врши најповољније намирење поверилаца. Реорганизација се спроводи у складу са планом реорганизације који је основни акт без чијег постојања се реорганизација не би могла спроводити. Један од начина спровођења реорганизације јесте спровођење реорганизације у складу са унапред припремљеним планом реорганизације. Увођењем нових законских решења треба онемогућити дуже застоје у поступку реорганизације чиме би њени ефекти били у потпуности у складу са очекивањима. У поступку спровођења реорганизације дециднијом регулацијом и ефикаснијом применом прописа треба спречити могућност злоупотребе и корупције. За постизање овог циља стечајни поступак треба у потпуности учинити доступним јавности и транспарентно спроводити. Где год је потребно утврђивати вредност имовине неопходно је ангажовати судске вештаке и овлашћене проценитеље чиме би се такође поступак спровођења реорганизације учинио ефикаснијим и економичнијим. Успешно и ефикасно вођење поступка, остварење циљева реорганизације, повољније намирење стечајних поверилаца, наставак пословања, задржавање обављања делатности и оптимална запосленост стечајног дужника може се обезбедити и омогућавањем лакшег начина финансирања стечајног дужника. Уз поспешивање развоја привреде, побољшавање пословног амбијента и наведене мере у регулисању спровођења поступка реорганизације умногоме би се допринело унапређењу стања у овој области. Независност, стручно знање, интерес и професионални приступ послу су карактеристике лица које би могло вршити контролу реализације плана у име стечајних поверилаца а све те особине поседују овлашћени проценитељи и они би успешно могли обавити задати им посао контроле плана. Спровођење стечаја поступком реорганизације има знатан утицај на раднике привредног друштва у стечају и реоганизацији. Радници су категорија која последице стечаја можда и највише осећа и трпи, а истовремено имају и најмање правних средстава за своју заштиту. Радници сносе најтеже последице стечаја иако веома мало могу утицати на пословање и пословну политику предузећа, немају информације а ни могућности да утичу на пословне процесе и начин пословања који су узроци због којих је дошло тешкоћа у пословању и отварања стечајног поступка. Успешном сузбијању негативних последица стечаја могу највише допринети управо радници, јер имају сопствени интерес да сачувају радна места, а и најбоље су упознати са структуром, организацијом и начином пословања субјекта реорганизације. Спровођење стечаја поступком реорганизације повољније је за стечајне повериоце у односу на спровођење стечаја банкротсвом, јер се без испуњења тог услова реорганизација не би могла ни спроводити. Реогрганизација је бољи избор и за, пре свега субјект реорганизације, јер он остаје сачуван, враћа се у правни и пословни живот и наставља са пословањем и остваривањем прихода за власнике капитала, раднике и управу субјекта реорганизације. У поступаку спровођења стечаја законским одредбама требало би увести ангажовање стручних и независних лица чији квалитетни и непристрасни налази у многоме би довели до ефикаснијег и убрзаног спровођења поступка реорганизације.sr
dc.description.abstractStečaj se sprovodi bankrotstvom ili reorganizacijom u zavisnosti od ostvarenja osnovnog cilja stečaja, a to je najpovoljnije kolektivno namirenje stečajnih poverilaca. Reorganizacija podrazumeva ponovno utvrđivanje međusobnih odnosa dužnika i poverilaca, a može se sprovesti statusnim promenama ili na neki drugi način predviđen planom reorganizacije, ali uvek uz uslov da se vrši najpovoljnije namirenje poverilaca. Reorganizacija se sprovodi u skladu sa planom reorganizacije koji je osnovni akt bez čijeg postojanja se reorganizacija ne bi mogla sprovoditi. Jedan od načina sprovođenja reorganizacije jeste sprovođenje reorganizacije u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije. Uvođenjem novih zakonskih rešenja treba onemogućiti duže zastoje u postupku reorganizacije čime bi njeni efekti bili u potpunosti u skladu sa očekivanjima. U postupku sprovođenja reorganizacije decidnijom regulacijom i efikasnijom primenom propisa treba sprečiti mogućnost zloupotrebe i korupcije. Za postizanje ovog cilja stečajni postupak treba u potpunosti učiniti dostupnim javnosti i transparentno sprovoditi. Gde god je potrebno utvrđivati vrednost imovine neophodno je angažovati sudske veštake i ovlašćene procenitelje čime bi se takođe postupak sprovođenja reorganizacije učinio efikasnijim i ekonomičnijim. Uspešno i efikasno vođenje postupka, ostvarenje ciljeva reorganizacije, povoljnije namirenje stečajnih poverilaca, nastavak poslovanja, zadržavanje obavljanja delatnosti i optimalna zaposlenost stečajnog dužnika može se obezbediti i omogućavanjem lakšeg načina finansiranja stečajnog dužnika. Uz pospešivanje razvoja privrede, poboljšavanje poslovnog ambijenta i navedene mere u regulisanju sprovođenja postupka reorganizacije umnogome bi se doprinelo unapređenju stanja u ovoj oblasti. Nezavisnost, stručno znanje, interes i profesionalni pristup poslu su karakteristike lica koje bi moglo vršiti kontrolu realizacije plana u ime stečajnih poverilaca a sve te osobine poseduju ovlašćeni procenitelji i oni bi uspešno mogli obaviti zadati im posao kontrole plana. Sprovođenje stečaja postupkom reorganizacije ima znatan uticaj na radnike privrednog društva u stečaju i reoganizaciji. Radnici su kategorija koja posledice stečaja možda i najviše oseća i trpi, a istovremeno imaju i najmanje pravnih sredstava za svoju zaštitu. Radnici snose najteže posledice stečaja iako veoma malo mogu uticati na poslovanje i poslovnu politiku preduzeća, nemaju informacije a ni mogućnosti da utiču na poslovne procese i način poslovanja koji su uzroci zbog kojih je došlo teškoća u poslovanju i otvaranja stečajnog postupka. Uspešnom suzbijanju negativnih posledica stečaja mogu najviše doprineti upravo radnici, jer imaju sopstveni interes da sačuvaju radna mesta, a i najbolje su upoznati sa strukturom, organizacijom i načinom poslovanja subjekta reorganizacije. Sprovođenje stečaja postupkom reorganizacije povoljnije je za stečajne poverioce u odnosu na sprovođenje stečaja bankrotsvom, jer se bez ispunjenja tog uslova reorganizacija ne bi mogla ni sprovoditi. Reogrganizacija je bolji izbor i za, pre svega subjekt reorganizacije, jer on ostaje sačuvan, vraća se u pravni i poslovni život i nastavlja sa poslovanjem i ostvarivanjem prihoda za vlasnike kapitala, radnike i upravu subjekta reorganizacije. U postupaku sprovođenja stečaja zakonskim odredbama trebalo bi uvesti angažovanje stručnih i nezavisnih lica čiji kvalitetni i nepristrasni nalazi u mnogome bi doveli do efikasnijeg i ubrzanog sprovođenja postupka reorganizacije.sr
dc.description.abstractBankruptcy proceeding is carried out by bankruptcy or reorganization, depending on the main objective of bankruptcy, and this is the most effective settlement for the creditors. The reorganization means re-determination of the relations between the debtor and creditor, and it can be implemented by status changes, but always in favor of creditors satisfaction. The reorganization is carried out in accordance with the reorganization plan, which is the basic act without which the reorganization can not be implemented. One of the ways to carry out the reorganization is the implementation of the reorganization in accordance with previously prepared plan. Implementing new legal solutions, delays in the reorganization process are avoided, and its effects would be fully in line with expectations. In the process of implementing the reorganization with decisive regulation and its effective execution, the possibility of abuse and corruption is prevented. In order to achieve this goal, bankruptcy proceedings should be made fully available to the public. Wherever it is necessary to make an assessment of the property, it is necessary to engage court experts and authorized appraisers, which makes the reorganization process efficient and economical. Successful and efficient conduct of the proceeding, reach of the main goals of the reorganization, favorable settlement of the creditor, continuation of business, and optimal employment of the debtor can be provided by finding an easier way of financing the debtor. Economy growth, the improvement of the business environment and previously mentioned regulations, the implementation of the reorganization process would greatly improve the situation in this area. Independence, professional knowledge, interest and professional approach to business are the characteristics of a person capable to control the plan execution on creditors behalf. These are the qualities of certified appraisers and they should successfully be able to control the plan. Bankruptcy proceeding carried out by the reorganization process has a significant impact on the business companies  employees. Employees are a category that suffer the most in bankruptcy proceedings, and at the same time have they have the least legal protection. Workers bear the most severe consequences of bankruptcy, they poorly influence the business and business policies of the company, the lack of information and minimum influence to the business processes, are the reasons for bankruptcy proceedings and difficulties in business operations. Suppression of the negative consequences of bankruptcy can be influenced most efficiently by workers, because they have their own interest in preserving jobs, and they are also best acquainted with the structure and organization. The conduct of bankruptcy by the reorganization procedure is more favorable for the bankruptcy creditors than the bankruptcy proceeding, because without the fulfillment of this condition, the reorganization could not be implemented. Reorganization is a better choice for the subject of reorganization, because it remains preserved, returns to legal and business life and continues with business and capital growth for the owners, workers and business administration. In bankruptcy proceedings by legal provisions, the engagement of professional and independent persons is crucial. Their qualities and findings would lead to more efficient implementation of the reorganization process.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Привредна академија у Новом Садуsr
dc.subjectСтечајsr
dc.subjectStečajsr
dc.subjectBankruptcyen
dc.subjectреорганизацијаsr
dc.subjectплан реорганизацијеsr
dc.subjectпривредно друштвоsr
dc.subjectстечајни дужникsr
dc.subjectстечајни поверилацsr
dc.subjectreorganizationen
dc.subjectreorganization planen
dc.subjectbusiness societyen
dc.subjectbankruptcy debtoren
dc.subjectbankruptcy creditoren
dc.subjectreorganizacijasr
dc.subjectplan reorganizacijesr
dc.subjectprivredno društvosr
dc.subjectstečajni dužniksr
dc.subjectstečajni poverilacsr
dc.titleРеорганизација привредних друштава у стечајном поступкуsr
dc.title.alternativeReorganizacija privrednih društava u stečajnom postupkusr
dc.title.alternativeReorganization Of Economic Society In The Bankruptcy Proceedingsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/58944/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/58945/IzvestajKomisije.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record