Show simple item record

Zaštita žrtava zločina protiv čovečnosti

dc.contributor.advisorPavlović, Zoran
dc.contributor.otherBošković, Aleksandar
dc.contributor.otherPavlović, Zoran
dc.contributor.otherStevanović, Zoran
dc.creatorКатић, Миро
dc.date.accessioned2020-02-27T13:57:21Z
dc.date.available2020-02-27T13:57:21Z
dc.date.available2020-07-03T18:18:06Z
dc.date.issued2015-11-30
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12143
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija144467366145246.pdf?controlNumber=(BISIS)95778&fileName=144467366145246.pdf&id=4430&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=95778&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije144467445884972.pdf?controlNumber=(BISIS)95778&fileName=144467445884972.pdf&id=4431&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractАутор у дисертацији говори о томе  да постојећа помоћ и заштита жртава ратних злочина у Босни и Херцеговини није свеобухватна, а у намери допуне или измене одређених законских решења за која сматра да су непотпуна и неадекватна, али и у циљу формирања одговарајућих државних, регионалних, па и међународних тела која би као основни задатак имала заштиту жртава и сведока кривичних дела „Злочина против човечности“. Дакле, говори да је помоћ и заштита наведеним категоријама само површна, недовољна и није свеобухватна. У складу с тим, аутор је рад објединио у девет поглавља, те у десетом поглављу изнео закључак у којем даје резиме резултата своје анализе, дајући при том и одређене предлоге de lege ferenda. У првом поглављу аутор је дао уводна разматрања говорећи о рату, страхотама које носи са собом, али и „правилима понашања“ у рату кроз епохе, док у другом поглављу говори о историјском аспекту заштите учесника ратних сукоба и цивилног становништва, кренувши од периода старог века, па надаље преко средњег и новог, и о периоду прошлог века. Након тога, у трећем поглављу, аутор говори о историјском, а нарочито о кривичноправном аспекту кривичних дела геноцид, злочин против човечности и ратни злочин, узимајући у обзир статуте међународних кривичних судова, међународне конвенције, националне прописе итд. Надаље, у четвртој глави/поглављу рада говори о појму жртве, како са криминалистичког и кривичноправног аспекта, тако и са језичког, а потом,  у петој глави о последицама, односно материјалној штети, физичким повредама, психолошким реакцијама, те социјалним и практичним последицама. Аутор у глави шест говори о правима жртава и сведока у кривичном поступку, где поред појмовних одређења указује на одређене међународне стандарде и искуства (међународна и национална) на плану подршке и заштите жртава и сведока у кривичном поступку, да би након тога, у глави седам, посебну пажњу посветио извештајима, препорукама и проценама стања заштите жртава и сведока у домаћем кривичноправном законодавству. Разрада теме кулминира у глави девет где аутор указује на одређене недостатке у поступку заштите жртава и сведока. Наиме, говори о расположивим мерама заштите, о проблему неспровођења детаљне истраге о наводним претњама жртвама и сведоцима, непримењивању мера заштите или њиховом неодговарајућем примењивању, непостојању подршке сведоцима у току главног претреса, кршењу права жртава и сведока због вишеструког давања исказа, те о пропуштању да се пружи адекватна надокнада и интегрална репарација жртвама насиља током рата.sr
dc.description.abstractAutor u disertaciji govori o tome  da postojeća pomoć i zaštita žrtava ratnih zločina u Bosni i Hercegovini nije sveobuhvatna, a u nameri dopune ili izmene određenih zakonskih rešenja za koja smatra da su nepotpuna i neadekvatna, ali i u cilju formiranja odgovarajućih državnih, regionalnih, pa i međunarodnih tela koja bi kao osnovni zadatak imala zaštitu žrtava i svedoka krivičnih dela „Zločina protiv čovečnosti“. Dakle, govori da je pomoć i zaštita navedenim kategorijama samo površna, nedovoljna i nije sveobuhvatna. U skladu s tim, autor je rad objedinio u devet poglavlja, te u desetom poglavlju izneo zaključak u kojem daje rezime rezultata svoje analize, dajući pri tom i određene predloge de lege ferenda. U prvom poglavlju autor je dao uvodna razmatranja govoreći o ratu, strahotama koje nosi sa sobom, ali i „pravilima ponašanja“ u ratu kroz epohe, dok u drugom poglavlju govori o istorijskom aspektu zaštite učesnika ratnih sukoba i civilnog stanovništva, krenuvši od perioda starog veka, pa nadalje preko srednjeg i novog, i o periodu prošlog veka. Nakon toga, u trećem poglavlju, autor govori o istorijskom, a naročito o krivičnopravnom aspektu krivičnih dela genocid, zločin protiv čovečnosti i ratni zločin, uzimajući u obzir statute međunarodnih krivičnih sudova, međunarodne konvencije, nacionalne propise itd. Nadalje, u četvrtoj glavi/poglavlju rada govori o pojmu žrtve, kako sa kriminalističkog i krivičnopravnog aspekta, tako i sa jezičkog, a potom,  u petoj glavi o posledicama, odnosno materijalnoj šteti, fizičkim povredama, psihološkim reakcijama, te socijalnim i praktičnim posledicama. Autor u glavi šest govori o pravima žrtava i svedoka u krivičnom postupku, gde pored pojmovnih određenja ukazuje na određene međunarodne standarde i iskustva (međunarodna i nacionalna) na planu podrške i zaštite žrtava i svedoka u krivičnom postupku, da bi nakon toga, u glavi sedam, posebnu pažnju posvetio izveštajima, preporukama i procenama stanja zaštite žrtava i svedoka u domaćem krivičnopravnom zakonodavstvu. Razrada teme kulminira u glavi devet gde autor ukazuje na određene nedostatke u postupku zaštite žrtava i svedoka. Naime, govori o raspoloživim merama zaštite, o problemu nesprovođenja detaljne istrage o navodnim pretnjama žrtvama i svedocima, neprimenjivanju mera zaštite ili njihovom neodgovarajućem primenjivanju, nepostojanju podrške svedocima u toku glavnog pretresa, kršenju prava žrtava i svedoka zbog višestrukog davanja iskaza, te o propuštanju da se pruži adekvatna nadoknada i integralna reparacija žrtvama nasilja tokom rata.sr
dc.description.abstractThe Author in dissertation discusses the fact that existing help and protection for victims of war crimes in Bosnia and Herzegovina is not comprehensive and in intention to amend and change certain legal solutions considered incomplete and inadequate but with goal to form appropriate state, regional and even international bodies that would have a basic task to protect victims and witnesses of criminal acts “Crime against humanity”. In work we see that the help and protection of above stated categories is only superficial, insufficient and not comprehensive. In accordance with this the author consolidated the work in nine chapters, and used the tenth chapter to give a resume of analysis results, giving there some suggestions de lege ferenda . In first chapter author presents introductory considerations, discussing about war, atrocities that war brings along, but also “rules of engagement” in war trough epochs, while in second chapter he writes about historical aspect of protection of war participants and civilian population, starting with ancient times period, trough middle ages and new age and about period in previous century. After that, in third chapter, author writes about historical, and especially criminal law aspect of criminal acts of genocide, crime against humanity and war crimes, considering the statutes of International criminal courts, International conventions, national regulations etc. Further on in chapter four author writes about the term victim, as from Criminalistics and criminal law aspect, also from lingual, and after that in fifth chapter about the consequences or material damage, physical injuries, psychological reaction and social and practical consequences. In chapter six writes about right of victims and witnesses in criminal procedure, where next to conceptual specifics he points to certain international standards and experiences (international and national) on plan of support and protection of victims and witnesses in criminal procedure, followed by, in chapter seven, special attention to reports, recommendations and assessments of protection of victims and witnesses state in domestic criminal judiciary legislative. Development of the theme culminates in chapter nine where author point out to certain inadequacies in procedure for protection of victims and witnesses. Namely, he writes about available measures of protection, problem caused by lack of detailed investigation on alleged treats to victims and witnesses, failing to apply measures of protection or it’s inappropriate application, non existing support to the witnesses during the main hearing, violation of victims and witnesses rights due to multiple taking of the statements, and omitting to provide adequate compensation and integral reparation to victims of violence during the war.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Привредна академија у Новом Садуsr
dc.subjectгаранцијаsr
dc.subjectgarancijasr
dc.subjectgenocidsr
dc.subjectžrtvasr
dc.subjectzadovoljštinasr
dc.subjectzakonsr
dc.subjectkompenzacijasr
dc.subjectkonvencijasr
dc.subjectpodrškasr
dc.subjectpomoćsr
dc.subjectrestitucijasr
dc.subjectrehabilitacijasr
dc.subjectstrategija.sr
dc.subjectгеноцидsr
dc.subjectжртваsr
dc.subjectзадовољштинаsr
dc.subjectзаконsr
dc.subjectкомпензацијаsr
dc.subjectконвенцијаsr
dc.subjectподршкаsr
dc.subjectпомоћsr
dc.subjectреституцијаsr
dc.subjectрехабилитацијаsr
dc.subjectстратегија.sr
dc.titleЗаштита жртава злочина против човечностиsr
dc.title.alternativeZaštita žrtava zločina protiv čovečnostisr
dc.title.alternativeProtection of victims of crimes against humanityen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/58931/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/58930/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_12143


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record