Show simple item record

Comparison of clinical and angiographic characteristics of patients with acute coronary syndrome in Kuwait and Serbia

dc.contributor.advisorVasiljević, Zorana
dc.contributor.otherMarković-Denić, Ljiljana
dc.contributor.otherStanković, Goran
dc.contributor.otherStefanović, Branislav
dc.contributor.otherDinčić, Dragan
dc.creatorAl Saddah, Jadan Jebara
dc.date.accessioned2020-02-27T11:23:40Z
dc.date.available2020-02-27T11:23:40Z
dc.date.available2020-07-03T08:54:46Z
dc.date.issued2019-09-19
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12138
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7277
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:21022/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51891727
dc.description.abstractAkutni koronarni sindrom (AKS) je manifestacija aterosklerotskog procesa kojem obično prethodi akutna tromboza koronarne arterije izazvana rupturom ili erozijom aterosklerotskog plaka sa pratećom vazokonstrikcijom ili bez nje i koja uzrokuje iznenadno i kritično smanjenje krvnog protoka. U nastanku AKS ulogu imaju brojni etiopatogenetski faktori. Cilj. Cilj istrazivanja je poređenje kliničkih i demografskih karakteristika, sagledavanje i poređenje faktora rizika kao i koronarno-angiografskih nalaza kod pacijenata sa AKS u Kuvajtu i Srbiji. Materijal i metode. Prospektivnom opservacionom studijom je obuhvaćeno 280 pacijenata koji su tokom jednogodišnjeg praćenja hospitalizovani zbog akutnog koronarnog sindroma u Bolnici za kardiovaskularne bolesti “Kuwait” (Chest Diseases Hospital “Kuwait”) kao i 399 pacijenata koji su zbog istog patološkog stanja tokom jednogodišnjeg praćenja hospitalizovani i lečeni u Koronarnoj jedinici Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije (KCS). Rezultati. Pacijenti iz tretirane grupe u Srbiji bili su stariji od pacijenata iz Kuvajta za prosečno četiri godine, dominantno muškog pola i sa većim bojem pušača, dok su pacijenti iz kuvajtske populacije su bili gojazniji uz veću zastupljenost šećerne bolesti. Pacijenti iz srpske populacije imali su statistički značajano veći procenat STEMI infarkta kao i viši nivo kreatinina i markera miokardne nekroze (kreatin kinaze i troponina I). Sa druge strane pacijenti iz kuvajtske poplulacije su češće imali nestabilnu anginu pectoris i NSTEMI od srpskih pacijenata uz nižu klasu srčane insuficijencije (Killip klas). Pacijenti u srpskoj populaciji su češće imali dvosudovnu bolest i češće su tretirani primarnom perkutanom koronarnom intervencijom za razliku od kuvajtske koja je češće imala jednosudovnu i trosudovnu bolest te su stoga češće imali i hiruršku revaskularizaciju miokarda. Zaključak. Navedena studija je pokazala da postoje razlike u kliničkim i demografskim karakteristikama osoba, učestalosti pojedinih faktora rizika, kao i zahvaćenoćšu kornarnih arterija i prezntaciji AKS u Kuvajtu i Srbiji.sr
dc.description.abstractAcute coronary syndrome (ACS) is a manifestation of the atherosclerotic process and he is caused by acute thrombosis of the coronary artery by rupture or erosion of the atherosclerotic plaque, with or without accompanying vasoconstriction, which causes a sudden and critical reduction in blood flow. Several etiopathogenetic factors play a role in the occurence of ACS. Aim. The aim of the study is to compare clinical and demographic characteristics, observation and comparison of risk factors and coronary angiographic findings in patients with ACS in Kuwait and Serbia. Materials and methods. The prospective observation study included 280 patients who during the one-year follow-up hospitalized due to acute coronary syndrome at the Kuwait Hospital for Cardiovascular Disease and 399 patients who were hospitalized and treated for the same pathological condition in Clinic for Cardiology, Clinical Center of Serbia. Results. Patients from the treated group in Serbia were older than patients from Kuwait for an average of four years, dominant male sex and a larger smoker. Patients from the Kuwait were obese with a higher prevalence of diabetes. Patients from the Serbia had a statistically significant higher percentage of STEMI and higher levels of creatinine and markers of myocardial necrosis (creatine kinase and troponin I). Also, patients from Kuwait, often had an unstable angina pectoris and NSTEMI than serbian patients with a lower class of heart failure (Killip class). Patients in the Serbian population were more likely to have a two-vessel disease and often treated with primary percutaneous coronary intervention than Kuwait. Kuwait patients often had one-vessel and three-vessel disease, and therefore more often had surgical myocardial revascularization. Conclusion. The study showed more differences in the clinical and demographic characteristics, the frequency of individual risk factors, the affected coronary vessels and suppression of AKS in Kuwait and Serbia.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectakutni koronarni sindrom, klinički i demografski parametri, faktori rizikasr
dc.subjectacute coronary syndrome, clinical and demographic parameters, risk factorsen
dc.titlePoređenje kliničkih i angiografskih karakteristika bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom u Kuvajtu i Srbijisr
dc.title.alternativeComparison of clinical and angiographic characteristics of patients with acute coronary syndrome in Kuwait and Serbiaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/11290/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/11291/IzvestajKomisije22193.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record