Show simple item record

Analysis of morphological changes, expression and distribution of viral antigen in the brain of foxes naturally infected with canine distemper virus

dc.contributor.advisorMarinković, Darko
dc.contributor.otherAleksić-Kovačević, Sanja
dc.contributor.otherRadojičić, Sonja
dc.contributor.otherNešić, Slađan
dc.contributor.otherVasković, Nikola
dc.creatorAničić, Milan
dc.date.accessioned2020-02-27T11:22:00Z
dc.date.available2020-02-27T11:22:00Z
dc.date.available2020-07-03T09:30:00Z
dc.date.issued2019-10-25
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12115
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7288
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:21056/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51824399
dc.description.abstractУ овој докторској дисертацији испитивани су узорци мозга црвених лисица (Vulpes vulpes) природно инфицираних вирусом штенећака. Након искључивања животиња позитивних на беснило методом директне имунофлуоресценције, вршена су испитивања узорака серума црвених лисица имуноензимском методом у циљу утврђивања присуства антитела против вируса штенећака. Рађена су макроскопска и микроскопска испитивања узорака мозга серолошки позитивних јединки. Експресија и дистрибуција вирусног антигена у мозгу инфицираних лисица утврђена је имунохистохемијски, као и испитивање природе инфламаторног ћелијског инфилтрата. Хистохемијским бојењем LFB методом одређен је степен демијелинизације беле мождане масе. Молекуларно-генетичка испитивања коришћена су за доказивање вирусне РНК. Извршена је статистичка обрада резултата утврђених патоморфолошких промена. Није утврђено присуство јединки позитивних на беснило. Присуство антитела утврђено је код 36,8% животиња и није утврђен утицај висине титра антитела на израженост патоморфолошких промена. Иако нису утврђене макроскопске промене, микроскопски су се уочавале бројне промене у типу негнојног паненцефалитиса и демијелинизујућег леукоенцефалитиса. Имунохистохемијски, утврђена је позитивна реакција умереног до јаког интензитета против вирусног нуклеопротеина (CDV-NP), као и присуство Т ћелија у периваскуларном инфилтрату. Демијелинизација је била најизраженија у белој маси малог мозга. Употребом молекуларно-генетичке методе (RT-PCR) није утврђено присуство вирусне РНК. Поређењем средњих вредности хистопатолошких промена статистичком обрадом података утврђена је сигнификантна разлика између појединих сегмената мозга.sr
dc.description.abstractIn this doctoral dissertation brain samples of red foxes (Vulpes vulpes) naturally infected with canine distemper virus (CDV) were examined. After exclusion of animals positive for rabies using direct immunofluorescence test, red foxes' blood serum samples were examined using enzyme-linked immunosorbent assay to detect CDV antibodies. Gross and microscopic examinations of samples of serologically positive animals were performed. The viral antigen expression and distribution in the brain of affected animals were revealed immunohistochemically, as well as the nature of perivascular inflammatory infiltrate. The degree of demyelination was visualized using luxol fast blue staining. Molecular studies were performed to detect the presence of viral RNA. Patomorphological changes were statistically evaluated. Animals positive for rabies were not detected. Presence of CDV antibodies was detected in 36.8% of examined animals with no link between the antibody titer and the amount of pathological changes. Although no gross changes were observed, numerous changes consistent with non-purulent panencephalitis and demyelinating leukoencephalitis were evident microscopically. Immunohistochemical staining revealed moderate to strong positive reaction against viral nucleoprotein (CDV-NP), as well as the presence of T cells in the perivascular inflammatory infiltrate. Demyelination was the most pronounced in the cerebellar white matter. Using the molecular method (RT-PCR) viral RNA was not detected. Statistical evaluation, comparing the mean values of histopathological changes, showed a significant difference between various brain segments.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицинеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectцрвена лисицаsr
dc.subjectred foxen
dc.subjectVulpes vulpesen
dc.subjectdistemperen
dc.subjecthistopathologyen
dc.subjectimmunohistochemistryen
dc.subjectCDV-NPen
dc.subjectserologyen
dc.subjectVulpes vulpessr
dc.subjectштенећакsr
dc.subjectхистопатологијаsr
dc.subjectимунохистохемијаsr
dc.subjectCDV-NPsr
dc.subjectсерологијаsr
dc.titleАнализа морфолошких промена, експресије и дистрибуције вирусног антигена у мозгу лисица природно инфицираних вирусом штенећакаsr
dc.title.alternativeAnalysis of morphological changes, expression and distribution of viral antigen in the brain of foxes naturally infected with canine distemper virusen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19845/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19846/IzvestajKomisije22204.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19845/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19846/IzvestajKomisije22204.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_12115


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record