Show simple item record

Development of the model in fuzzy environment for monitoring of surface water quality

dc.contributor.advisorVuković, Milovan
dc.contributor.otherVoza, Danijela
dc.contributor.otherTakić, Ljiljana
dc.creatorBabić, Goran M.
dc.date.accessioned2020-02-27T11:21:47Z
dc.date.available2020-02-27T11:21:47Z
dc.date.available2020-07-03T09:17:46Z
dc.date.issued2019-10-10
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7261
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12101
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:21008/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51888399
dc.description.abstractЦиљ ове докторске дисертације је развој модела за праћење квалитета површинских вода који ће омогућити ефективну и ефикасну процену квалитета површинских вода. Предмет истраживања је слив реке Тисе у Србији. О значају реке Тисе говори чињеница да је то највећа притока реке Дунав, „најинтернационалнијег“ речног слива у свету. Ово истраживање обухвата период од 2011. до 2016. године, а за анализу су коришћени јавно доступни подаци Агенције за заштиту животне средине Републике Србије са 11 мерних станица, а који су доступни у форми извештаја Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода. Посебна пажња у овој дисертацији, имајући у виду значај одрживог коришћења водних ресурса, посвећена је интегралном управљању водним ресурсима. Применом методe SWQI је установљено да се квалитет воде реке Тисе (на њеном току кроз Србију) значајно смањује током топлог периода, али и даље остаје у опсегу пожељних вредности које су, према SWQI описном индикатору квалитета, утврђене као добре (72-83) и врло добре (84-89). Анализом груписања (кластер анализом) издвојена су два кластера. Кластер 1 одговара ниско загађеним водним телима и њему припадају и све мерне станице на самом току Тисе, док локације Кластера 2 карактерише висок ниво загађености воде. Резултати до којих се дошло применом техника PCA/FA показали су да до варијација у квалитету воде долази углавном под утицајем растворених соли (из природних извора) и органских супстанци и нутријената из различитих антропогених извора (пољопривредне производње, прехрамбене индустрије, испуштања отпадних вода и сл.). Најзад, резултати који су добијени применом методе PROMETHEE су у сагласности са резултатима добијеним коришћењем других техника.sr
dc.description.abstractThe аim of this doctoral dissertation is develop of the model for monitoring the quality of surface waters which will enable an effective and efficient assessment of the quality of surface waters. The subject of the research is the Tisa River Basin in Serbia. The significance of the Tisa River is the fact that it is the largest tributary of the Danube River, the "most international" river basin in the world. This research covers the period from 2011 to 2016, and for the analysis, publicly available data of the Environmental Protection Agency of the Republic of Serbia with 11 measuring stations were used, and which are available in the form of the report Results of the Quality of Surface and Undeground Water. Bearing in mind the importance of sustainable use of water resources, special attention in this doctoral dissertation is dedicated to integrated water resources management. By applying the SWQI method, it was shown that the quality of water along the Tisa River (on its course through Serbia) significantly decreased during the warm period, but still remains in the range of desirable values that, according to the SWQI descriptive quality indicator, was "good" (72-83) and "very good" (84-89). Cluster analysis separated two clusters. Cluster 1 corresponds to low polluted water bodies and belongs to it and all measured stations at the flow of the Tisza, while cluster 2 sites feature a high level of water pollution. Results from PCA/FA techniques have shown that variations in water quality are mainly influenced by dissolved salts (from natural sources) and organic substances and nutrients from various anthropogenic sources (agricultural production, food industry, wastewater discharges, etc.). Finally, the results obtained with the PROMETHEE method are in agreement with the results obtained using other techniques.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Технички факултет, Борsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179013/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectквалитет водеsr
dc.subjectwater qualityen
dc.subjectповршинске водеsr
dc.subjectмониторингsr
dc.subjectслив реке Тисеsr
dc.subjectинтегрално управљање водним ресурсимаsr
dc.subjectОквирна директива о водамаsr
dc.subjectSWQIsr
dc.subjectкластер анализаsr
dc.subjectPCA/FAsr
dc.subjectPROMETHEEsr
dc.subjectsurface wateren
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectTisa River Basinen
dc.subjectIntegrated Water Resources Managementen
dc.subjectWater Framework Directiveen
dc.subjectSWQIen
dc.subjectCluster analysisen
dc.subjectPCA/FAen
dc.subjectPROMETHEEen
dc.titleРазвој модела у фази окружењу за праћење квалитета површинских водаsr
dc.title.alternativeDevelopment of the model in fuzzy environment for monitoring of surface water qualityen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16965/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16966/IzvestajKomisije22183.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record