Show simple item record

Истраживање меродавних температура за пројектовање коловозних конструкција пустињских путева у Либији

dc.contributor.advisorUzelac, Đorđe
dc.contributor.advisorMatić, Bojan
dc.contributor.otherVasić, Milinko
dc.contributor.otherRadonjanin, Vlastimir
dc.contributor.otherLukić, Dragan
dc.contributor.otherĐogo, Mitar
dc.contributor.otherUzelac, Đorđe
dc.contributor.otherMatić, Bojan
dc.creatorSalem-Hassan, Awadat
dc.date.accessioned2020-02-26T16:23:44Z
dc.date.available2020-02-26T16:23:44Z
dc.date.available2020-07-03T14:08:08Z
dc.date.issued2015-06-05
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12075
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija158253990439217.pdf?controlNumber=(BISIS)94263&fileName=158253990439217.pdf&id=14938&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=94263&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije142676060004811.pdf?controlNumber=(BISIS)94263&fileName=142676060004811.pdf&id=3388&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractAsphalt pavements form an important, integral part of any transportation system. The structural capacity of the hot mix asphalt concrete layers depends on many factors including its temperature. Moreover, temperature can be a major contributor to several types of distress. Therefore, temperature is a significant factor that affects the performance and life span of a pavement. The Libyan road network expanded at a phenomenal pace from approximately 10,000 km of paved roads in 1980, to more than 34,000 km in 2010. The study area is located on the southern of Libya at latitude between (24°17'N) and (30°11'N) in the desert of Libya. With the recent SHRP and LTTP research findings, it was necessary to investigate the applicability of the models developed from these research studies to the study area region’s environmental conditions and more generally to the rest Libya desert reigns. This research presents the investigations undertaken to develop models to predict high and low asphalt pavement temperatures in study area regions. A pavement monitoring station was set-up at the regions to monitor air, pavement temperatures in different depth, wind speed and solar radiation. Data were collected for 365 days. Daily minimum and maximum temperatures were recorded. A regression analysis was used to develop the minimum and maximum pavement temperature models, using air temperature, wind speed and solar radiation. This research presents a new model for predicting maximum and minimum of pavement layers temperature based on data collected by installed pavement monitoring station. The study area was divided into different ‘’performance grade zones’’ – zones with different extreme temperatures for bitumen ‘’PG’’ gradation - on the basis of previous 10 years temperature data collected from 10 weather stations. Also a temperature and ‘’PG’’ zoning map has been proposed to be implemented in Libya desert area.en
dc.description.abstractАсфалтни коловози чине важан, интегрални деосваког транспортног система. Носивост слојева од асфалтних мешавина зависи од више фактора, укључујући температуру. Штавише, температура асфалта можебити главни фактор код развоја неких оштећења па зато има велики утицај на перформансе и животни век коловоза. Мрежа либијских путе4ва се развијала великом брзином од око 10 000 km путева са савременим застором 1980. године до вишео д 34 000 km у 2010-ој години. Студија је спроведена у либијској пустињи, у јужном делу Либије, на географским ширинама између 24°17'N и 30°11'N. Моделе развијене у оквиру истраживачких програма SHRP и LTPP било је потребно проверити у амбијенталним условима какви су у подручју обухваћеном Студијом, односно генерално, у пустињском делуЛибије. Овај истраживачки одухват чине истраживања спроведена у циљу формирања модела запредвиђање високих и ниских температура асфалтног коловоза у предметном региону. Успостављене су мониторске станице за праћење температуре ваздуха, температу реколовоза на различитим дубинама, брзине ветра и сунчевогзрачења. Подаци су прикупљени за 365 дана. Снимљене су максималне и минималне дневне температуре, а затим је извршена регресиона анализа за моделирање максималне и минималне температуре коловоза на основу температуре ваздуха, брзине ветра и сунчевогзрачења. Истраживањем је формиран нови модел за предвиђање минималне и максималне температуре у слојевима коловозне конструкције заснован на подацима прикупљеним помоћу мониторских станица. Подручје које је било предмети страживања, подељено је на 10 ‘’PG’’ зона – према различитим екстремним температурама за PG градацију битумена – на основу десетогодишњих података прикупљених са 10 климатолошких станица. Накрају се предлаже мапа са температурним, односно ‘’PG’’ зонама либијске пустиње.sr
dc.description.abstractAsfaltni kolovozi čine važan, integralni deosvakog transportnog sistema. Nosivost slojeva od asfaltnih mešavina zavisi od više faktora, uključujući temperaturu. Štaviše, temperatura asfalta možebiti glavni faktor kod razvoja nekih oštećenja pa zato ima veliki uticaj na performanse i životni vek kolovoza. Mreža libijskih pute4va se razvijala velikom brzinom od oko 10 000 km puteva sa savremenim zastorom 1980. godine do višeo d 34 000 km u 2010-oj godini. Studija je sprovedena u libijskoj pustinji, u južnom delu Libije, na geografskim širinama između 24°17'N i 30°11'N. Modele razvijene u okviru istraživačkih programa SHRP i LTPP bilo je potrebno proveriti u ambijentalnim uslovima kakvi su u području obuhvaćenom Studijom, odnosno generalno, u pustinjskom deluLibije. Ovaj istraživački oduhvat čine istraživanja sprovedena u cilju formiranja modela zapredviđanje visokih i niskih temperatura asfaltnog kolovoza u predmetnom regionu. Uspostavljene su monitorske stanice za praćenje temperature vazduha, temperatu rekolovoza na različitim dubinama, brzine vetra i sunčevogzračenja. Podaci su prikupljeni za 365 dana. Snimljene su maksimalne i minimalne dnevne temperature, a zatim je izvršena regresiona analiza za modeliranje maksimalne i minimalne temperature kolovoza na osnovu temperature vazduha, brzine vetra i sunčevogzračenja. Istraživanjem je formiran novi model za predviđanje minimalne i maksimalne temperature u slojevima kolovozne konstrukcije zasnovan na podacima prikupljenim pomoću monitorskih stanica. Područje koje je bilo predmeti straživanja, podeljeno je na 10 ‘’PG’’ zona – prema različitim ekstremnim temperaturama za PG gradaciju bitumena – na osnovu desetogodišnjih podataka prikupljenih sa 10 klimatoloških stanica. Nakraju se predlaže mapa sa temperaturnim, odnosno ‘’PG’’ zonama libijske pustinje.sr
dc.languageen
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет техничких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectPavementen
dc.subjectКоловозsr
dc.subjectKolovozsr
dc.subjecttemperaturasr
dc.subjectpredviđanjesr
dc.subjectasfaltsr
dc.subjectmodelsr
dc.subjectSHRPsr
dc.subjectLTPPsr
dc.subjectPGsr
dc.subjectLibijasr
dc.subjecttemperaturesen
dc.subjectpredictingen
dc.subjectmodelen
dc.subjectasphalten
dc.subjectSHRPen
dc.subjectLTPPen
dc.subjectPGen
dc.subjectLibyaen
dc.subjectтемператураsr
dc.subjectпредвиђањеsr
dc.subjectасфалтsr
dc.subjectмоделsr
dc.subjectSHRPsr
dc.subjectLTPPsr
dc.subjectPGsr
dc.subjectЛибијаsr
dc.titleResearch of the relevant temperatures for the design of pavement constructions on the desert roads in Libyaen
dc.title.alternativeИстраживање меродавних температура за пројектовање коловозних конструкција пустињских путева у Либијиsr
dc.title.alternativeIstraživanje merodavnih temperatura za projektovanje kolovoznih konstrukcija pustinjskih puteva u Libijisr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/41927/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/41926/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_12075


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record