Show simple item record

Različiti načini đubrenja sa NPK i Fe, Mn i Zn u zasadu jabuke

dc.contributor.advisorManojlović, Maja
dc.contributor.otherLičina, Vlado
dc.contributor.otherČabilovski, Ranko
dc.contributor.otherPejić, Borivoj
dc.contributor.otherMagazin, Nenad
dc.creatorBaker-Brayek, Abou
dc.date.accessioned2020-02-26T16:23:34Z
dc.date.available2020-02-26T16:23:34Z
dc.date.available2020-07-03T13:33:41Z
dc.date.issued2019-04-19
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12062
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija15493574824745.pdf?controlNumber=(BISIS)110203&fileName=15493574824745.pdf&id=12571&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=110203&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije154935749399119.pdf?controlNumber=(BISIS)110203&fileName=154935749399119.pdf&id=12572&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractЈабука, и друге биљне врсте захтевају различите елементе за раст и развој. Неки од есенцијалних елемената су потребни у великим количинама, док су други потребни у малим количинама, за вегетативни и репродуктивни раст биљака. Велики број фактора, укључујући параметре плодности земљишта, количину примењених ђубрива и начин примене ђубрива, утичу на исхрану јабуке и других врста воћа.  Циљ истраживања је поређење различитих начина примене, врста и доза ђубрива са макро и микроелементима код две сорте јабуке: Златни делишес (Golden Delicious) и Ред јонапринц (Red Jonaprince), ради проналажења најефикаснијег система примене ђубрива. У првој години истраживања испитан је утицај наводњавања и фертигације системом ,,кап по кап“ на плодност земљишта у зони кореновог система у производним засадима јабуке сорте Златни делишес. Истраживања су обављена на три локалитета у АП Војводини. Узорци земљишта узети су из слојева земљишта 0-10, 10-20, 20-30 и 30-50 cm. У циљу сагледавања утицаја наводњавања системом ,,кап по кап“ на хемијска својства земљишта, узорковано је земљиште испод црева-емитера за наводњавање и земљиште из међуредног простора на удаљености од 1,5 м од црева за наводњавање.  На основу добијених резултата из производних засада, постављени су двогодишњи огледи у засаду јабуке сорте Златни делишес (Golden Delicious) и Ред јонапринц (Red Jonaprince) старости две године, односно три године (садња 2012), на Огледном пољу Департмана за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру на Римским Шанчевима.  У засаду сорте Ред јонапринц поређена је класична примена NPK ђубрива и примена путем фертигације са аспекта утицаја на хемијска својства земљишта, принос и квалитет плода јабуке. На потпарцелама испитан је утицај растућих доза N, P и K ђубрива на иста својства. Основна парцела огледа (потпарцела) састојала се од 10 стабала јабуке која су ђубрена на исти начин.  У засаду сорте Златни делишес испитан је утицај примене N ђубрива и начина примене и облика микроелемената гвожђа (Fe), мангана (Mn) и цинка (Zn) на принос, садржај (дистрибуцију) микроелемената у зони кореновог система јабуке и садржај микроелемената у листу и плоду јабуке. Оглед је постављен као двофакторијални по split-plot систему где је на главним парцелама испитан утицај примене азота, а на потпарцелама начин и облик примене микроелемената (Fe, Mn и Zn) у облику сулфата и хелата и истраживана је њихова фолијарна примена и примена путем фертигације (систем ,,кап по кап“).  Резултати указују да, поред бројних предности, фертигација системом ,,кап по кап“ може довести до смањења плодности земљишта и негативном утицају је у већој мери изложено земљиште лакшег механичког састава, али истовремено је и погодније за примену ђубрива путем фертигације услед боље дистрибуције по профилу земљишта, у односу на земљишта тежег механичког састава (иловача и глиновита иловача). Примена NPK ђубрива је значајно утицала на повећање укупног приноса јабуке. На третманима са већим дозама ђубрива (NPK2 и NPK3) остварен је значајно виши принос у односу на контролу, без обзира на начин примене, док су разлике између класичне примене и фертигације биле значајне само у другој години. У обе године истраживања примена NPK ђубрива, посебно већих доза, негативно је утицала на садржај Ca и однос K/Ca у плоду јабуке у односу на контролу.  Ова истраживања су делимично потврдила претходне ставове, али и указала на нове проблеме. Наиме, уколико се примена ђубрива врши путем фертигације, у изузетно кишним годинама (каква је била прва година), може се десити да због веће мобилности већи део хранива заврши изван зоне кореновог система. У том случају, већи проблем представља примена N и P који се примењују почетком вегетације.  На основу резултата примене микроелемената, може се закључити да приликом фолијарне примене предност треба дати ђубривима која садрже микроелементе у облику неорганских соли (сулфата) у односу на хелате. С друге стране, уколико се ђубрива примењују путем фертигације, предност имају ђубрива која садрже микроелементе у облику хелата, у односу на ђубрива која садрже микроелементе у облику сулфата. Резултати су показали да на ефикасност примене ђубрива са микроелементима велики утицај имају агроеколошки услови током вегетације, при чему је њихов утицај већи уколико се ђубрива примењују путем фертигације, без обзира на облик у коме се микроелементи налазе.sr
dc.description.abstractJabuka, i druge biljne vrste zahtevaju različite elemente za rast i razvoj. Neki od esencijalnih elemenata su potrebni u velikim količinama, dok su drugi potrebni u malim količinama, za vegetativni i reproduktivni rast biljaka. Veliki broj faktora, uključujući parametre plodnosti zemljišta, količinu primenjenih đubriva i način primene đubriva, utiču na ishranu jabuke i drugih vrsta voća.  Cilj istraživanja je poređenje različitih načina primene, vrsta i doza đubriva sa makro i mikroelementima kod dve sorte jabuke: Zlatni delišes (Golden Delicious) i Red jonaprinc (Red Jonaprince), radi pronalaženja najefikasnijeg sistema primene đubriva. U prvoj godini istraživanja ispitan je uticaj navodnjavanja i fertigacije sistemom ,,kap po kap“ na plodnost zemljišta u zoni korenovog sistema u proizvodnim zasadima jabuke sorte Zlatni delišes. Istraživanja su obavljena na tri lokaliteta u AP Vojvodini. Uzorci zemljišta uzeti su iz slojeva zemljišta 0-10, 10-20, 20-30 i 30-50 cm. U cilju sagledavanja uticaja navodnjavanja sistemom ,,kap po kap“ na hemijska svojstva zemljišta, uzorkovano je zemljište ispod creva-emitera za navodnjavanje i zemljište iz međurednog prostora na udaljenosti od 1,5 m od creva za navodnjavanje.  Na osnovu dobijenih rezultata iz proizvodnih zasada, postavljeni su dvogodišnji ogledi u zasadu jabuke sorte Zlatni delišes (Golden Delicious) i Red jonaprinc (Red Jonaprince) starosti dve godine, odnosno tri godine (sadnja 2012), na Oglednom polju Departmana za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu na Rimskim Šančevima.  U zasadu sorte Red jonaprinc poređena je klasična primena NPK đubriva i primena putem fertigacije sa aspekta uticaja na hemijska svojstva zemljišta, prinos i kvalitet ploda jabuke. Na potparcelama ispitan je uticaj rastućih doza N, P i K đubriva na ista svojstva. Osnovna parcela ogleda (potparcela) sastojala se od 10 stabala jabuke koja su đubrena na isti način.  U zasadu sorte Zlatni delišes ispitan je uticaj primene N đubriva i načina primene i oblika mikroelemenata gvožđa (Fe), mangana (Mn) i cinka (Zn) na prinos, sadržaj (distribuciju) mikroelemenata u zoni korenovog sistema jabuke i sadržaj mikroelemenata u listu i plodu jabuke. Ogled je postavljen kao dvofaktorijalni po split-plot sistemu gde je na glavnim parcelama ispitan uticaj primene azota, a na potparcelama način i oblik primene mikroelemenata (Fe, Mn i Zn) u obliku sulfata i helata i istraživana je njihova folijarna primena i primena putem fertigacije (sistem ,,kap po kap“).  Rezultati ukazuju da, pored brojnih prednosti, fertigacija sistemom ,,kap po kap“ može dovesti do smanjenja plodnosti zemljišta i negativnom uticaju je u većoj meri izloženo zemljište lakšeg mehaničkog sastava, ali istovremeno je i pogodnije za primenu đubriva putem fertigacije usled bolje distribucije po profilu zemljišta, u odnosu na zemljišta težeg mehaničkog sastava (ilovača i glinovita ilovača). Primena NPK đubriva je značajno uticala na povećanje ukupnog prinosa jabuke. Na tretmanima sa većim dozama đubriva (NPK2 i NPK3) ostvaren je značajno viši prinos u odnosu na kontrolu, bez obzira na način primene, dok su razlike između klasične primene i fertigacije bile značajne samo u drugoj godini. U obe godine istraživanja primena NPK đubriva, posebno većih doza, negativno je uticala na sadržaj Ca i odnos K/Ca u plodu jabuke u odnosu na kontrolu.  Ova istraživanja su delimično potvrdila prethodne stavove, ali i ukazala na nove probleme. Naime, ukoliko se primena đubriva vrši putem fertigacije, u izuzetno kišnim godinama (kakva je bila prva godina), može se desiti da zbog veće mobilnosti veći deo hraniva završi izvan zone korenovog sistema. U tom slučaju, veći problem predstavlja primena N i P koji se primenjuju početkom vegetacije.  Na osnovu rezultata primene mikroelemenata, može se zaključiti da prilikom folijarne primene prednost treba dati đubrivima koja sadrže mikroelemente u obliku neorganskih soli (sulfata) u odnosu na helate. S druge strane, ukoliko se đubriva primenjuju putem fertigacije, prednost imaju đubriva koja sadrže mikroelemente u obliku helata, u odnosu na đubriva koja sadrže mikroelemente u obliku sulfata. Rezultati su pokazali da na efikasnost primene đubriva sa mikroelementima veliki uticaj imaju agroekološki uslovi tokom vegetacije, pri čemu je njihov uticaj veći ukoliko se đubriva primenjuju putem fertigacije, bez obzira na oblik u kome se mikroelementi nalaze.sr
dc.description.abstractApple and other plants require different elements for their growth and development. Some of these essential elements are needed in large quantities while others are needed in small quantities, for the vegetative and reproductive growth of crop plants. There are many factors including soil fertility parameters, the amount of fertilizers and fertilizers applications, affecting the nutrition of apples and other fruits. The research aims were to compare different methods of application, types and doses of fertilizers with macro and microelements in two cultivars of apple (Golden Delicious and Red Jonaprince), in order to find the most efficient fertilizer application system. In the first year of the investigation, the effect of irrigation and fertilization on soil fertility was investigated in the root zone of apple trees (Golden Delicious). The research was carried out at three location in the AP Vojvodina. Soil samples were taken from soil layers 0-10, 10-20, 20-30 and 30-50 cm. In order to examine the impact of irrigation by the drop system on the soil chemical properties, the soil samples were taken under the hose-emitter, also from the interstitial space at a distance of 1.5 m from the irrigation hose. On the basis of the obtained results from the first year, two-year field experiments were carried in two and three years old Red Jonaprince and Golden Delicius apple orchard (planted in 2012), at the experimental field of the Department of fruit growing, viticulture, horticulture and landscape architecture in Rimski Šančevi. In the apple orchard (Red Jonaprince), classical application of NPK fertilizers and application through fertigation have been compared from the aspect of the impact on the chemical properties of the soil, the yield and quality of the fruit of apples. The influence of different doses of N, P and K fertilizers on the same properties was examined in subplots. The subplot of the experiment consisted of 10 apple trees that were fertilized in an identical way. In Golden Delicius apple orchard, the influence of the application of nitrogen fertilizer and the method of application and the form of micro-elements iron (Fe), manganese (Mn) and zinc (Zn), on yield, concentration (distribution) of microelements in the soil surrounding the root system and the content of microelements in the leaf and apple fruit were examined. The experiment was set up as a twofactorial split-plot system where the influence of nitrogen was studied on the main plots, and on subplots the methods of the application of microelements (Fe, Mn and Zn). The microelements in the form of sulphate and the chelate were applied as a foliar fertilizers and through fertigation system (drip irrigation). The results indicate that in addition to number of advantages of fertigation with the drip system, the soil fertility can be reduced and that negative impact is more exposed to the soil of a lighter mechanical composition, but at the same time it is more suitable for the fertilizers application through drip system due to better distribution along the depth of soil relative to the soils with heavier mechanical composition (clay and clay loam). The application of NPK fertilizers had a significant impact on the increase in overall yield of apple fruits. The results shows that fertilization with higher doses of fertilizers (NPK2 and NPK3) led to significantly higher yield in relation to control, regardless the method of application, while the differences between classical application and fertigation were significant only in the second year. In both years of the research the application of NPK fertilizers, especially higher doses, had a significant negative effect on the Ca content and on the K/Ca ratio in apple fruits relative to control.  Our research has partially confirmed previous views but also pointed to a new problem. Namely, if the fertilizers application is done through irrigation system (fertigation), in exceptionally rainy years (as it was the first year), it can happen that due to greater mobility, most of the nutrients end up outside the root system zone. In this sense, the greater problem is the application of nitrogen and phosphorus applied at the beginning of vegetation.  Based on the results of the application of fertilizer microelements, it is concluded that when foliar application of microelements is applied, fertilizers containing microelements in the sulphates form (inorganic salts) in relation to chelates have advantage. On the other hand, if fertilizers are applied through fertigation, preference should be given to fertilizers containing microelements in the chelated form, in relation to sulphates form. It was also showed that the effectiveness of the fertilizers application with microelements has a influenced by agroecological conditions during vegetation, where their effect is much greater if fertilizers are applied through fertigation, regardless of the micro-elements form.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectНачин ђубрењаsr
dc.subjectNačin đubrenjasr
dc.subjectFertilization methodsen
dc.subjectNPK fertilizersen
dc.subjectsoil fertilityen
dc.subjectapple yield and qualityen
dc.subjectmicroelements fertilizersen
dc.subjectплодност земљиштаsr
dc.subjectпринос и квалитет јабукеsr
dc.subjectNPK ђубриваsr
dc.subjectђубрива са микроелементимаsr
dc.subjectplodnost zemljištasr
dc.subjectprinos i kvalitet jabukesr
dc.subjectNPK đubrivasr
dc.subjectđubriva sa mikroelementimasr
dc.titleРазличити начини ђубрења са NPK и Fe, Mn и Zn у засаду јабукеsr
dc.title.alternativeRazličiti načini đubrenja sa NPK i Fe, Mn i Zn u zasadu jabukesr
dc.title.alternativeDifferent methods of fertilization with NPK and Fe, Mn and Zn in apple orcharden
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36242/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36243/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_12062


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record