Show simple item record

Model za ocenu kreditne sposobnosti zasnovan na analitičkim pokazateljima

dc.contributor.advisorJakšić, Dejan
dc.contributor.otherMijić, Kristina
dc.contributor.otherMirović, Vera
dc.contributor.otherMikerević, Dragan
dc.creatorИлић, Милош
dc.date.accessioned2020-02-24T10:11:07Z
dc.date.available2020-02-24T10:11:07Z
dc.date.available2020-07-03T13:22:24Z
dc.date.issued2018-06-22
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11941
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija15198922852429.pdf?controlNumber=(BISIS)107158&fileName=15198922852429.pdf&id=11036&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=107158&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije151989812920634.pdf?controlNumber=(BISIS)107158&fileName=151989812920634.pdf&id=11037&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractПословање предузећа у савременим тржишно-економским условима је изразито турбулентно, и захтева стално прилагођавање тим условима. Константне иновације у техничко-технолошком и економском смислу, али и дигиталном пословању, стварају велике притиске предузећима због великих улагања, а све како би опстали у непрекидној „тржишној утакмици“. Најзаступљенији вид прибављања додатних средстава предузећа, јесте позајмљивање од кредитора, што је условило и знатан пораст кредитних захтева. Кредитори морају да оцене да ли је једно предузеће, на основу достављених података, способно за добијање кредита. Традиционална кредитна анализа је подразумевала обраду целокупних података једног предузећа, пре свега финансијских извештаја, од стране кредитних аналитичара пре него што се донесе коначна одлука. Међутим, услед знатног раста кредитних захтева, овакав тип анализе кредитне способности предузећа је постао практично неодржив и врло скуп. Наиме одлука кредитора која не делује превише комплексно, са собом носи врло комплексну анализу која захтева време и велике трошкове, те самим тим позајмице малих износа и ризика, често бивају скупље од већих и ризичнијих позајмица. Развојем савремених метода базираних пре свега на статистици али и вештачкој интелигенцији, омогућило је кредиторима да целокупан процес кредитне анализе предузећа постане једноставнији, јефитнији и објективнији. Циљ рада је да покаже предности савремених анализа за оцену кредитне способности предузећа као и могућност њихове примене на територији Републике Србије. У функцији задовољавања постављених циљева истраживања, пролази се кроз неколико различитих фаза. У делу теоријско-методолошког истраживања, приказана су тренутна стручна и практична становишта домаћих и страних аутора као и њихов одраз на кредитну анализу у Србији. Емпиријска фаза истраживања одредила је карактеристике пословања у Србији и аналитичке показатеље који најбоље репрезентују пословања домаћих предузећа. Применом датих показатеља креиран је модел, путем статистичких метода, који је довољно објективан, једноставан за разумевање, практичан и пружа адекватне информације. У аналитичком делу истраживања приказане су предности системски развијене кредитне анализе насупрот моделима развијеним за развијена тржишта, затим који су њени недостаци, и како је као такву имплементирати у системе кредитора у Србији. Коначна оцена односно резултат самог истраживања јесте да савремени модели кредитне анализе доприносе повећању ефикасности кредитних аналитичара, повећању конзистентности процеса евалуације предузећа, повећању објективности приликом доношења одлука, те самим тим представљају „conditio sine qua non“ сваког кредитора како у свету тако и у Србији.sr
dc.description.abstractPoslovanje preduzeća u savremenim tržišno-ekonomskim uslovima je izrazito turbulentno, i zahteva stalno prilagođavanje tim uslovima. Konstantne inovacije u tehničko-tehnološkom i ekonomskom smislu, ali i digitalnom poslovanju, stvaraju velike pritiske preduzećima zbog velikih ulaganja, a sve kako bi opstali u neprekidnoj „tržišnoj utakmici“. Najzastupljeniji vid pribavljanja dodatnih sredstava preduzeća, jeste pozajmljivanje od kreditora, što je uslovilo i znatan porast kreditnih zahteva. Kreditori moraju da ocene da li je jedno preduzeće, na osnovu dostavljenih podataka, sposobno za dobijanje kredita. Tradicionalna kreditna analiza je podrazumevala obradu celokupnih podataka jednog preduzeća, pre svega finansijskih izveštaja, od strane kreditnih analitičara pre nego što se donese konačna odluka. Međutim, usled znatnog rasta kreditnih zahteva, ovakav tip analize kreditne sposobnosti preduzeća je postao praktično neodrživ i vrlo skup. Naime odluka kreditora koja ne deluje previše kompleksno, sa sobom nosi vrlo kompleksnu analizu koja zahteva vreme i velike troškove, te samim tim pozajmice malih iznosa i rizika, često bivaju skuplje od većih i rizičnijih pozajmica. Razvojem savremenih metoda baziranih pre svega na statistici ali i veštačkoj inteligenciji, omogućilo je kreditorima da celokupan proces kreditne analize preduzeća postane jednostavniji, jefitniji i objektivniji. Cilj rada je da pokaže prednosti savremenih analiza za ocenu kreditne sposobnosti preduzeća kao i mogućnost njihove primene na teritoriji Republike Srbije. U funkciji zadovoljavanja postavljenih ciljeva istraživanja, prolazi se kroz nekoliko različitih faza. U delu teorijsko-metodološkog istraživanja, prikazana su trenutna stručna i praktična stanovišta domaćih i stranih autora kao i njihov odraz na kreditnu analizu u Srbiji. Empirijska faza istraživanja odredila je karakteristike poslovanja u Srbiji i analitičke pokazatelje koji najbolje reprezentuju poslovanja domaćih preduzeća. Primenom datih pokazatelja kreiran je model, putem statističkih metoda, koji je dovoljno objektivan, jednostavan za razumevanje, praktičan i pruža adekvatne informacije. U analitičkom delu istraživanja prikazane su prednosti sistemski razvijene kreditne analize nasuprot modelima razvijenim za razvijena tržišta, zatim koji su njeni nedostaci, i kako je kao takvu implementirati u sisteme kreditora u Srbiji. Konačna ocena odnosno rezultat samog istraživanja jeste da savremeni modeli kreditne analize doprinose povećanju efikasnosti kreditnih analitičara, povećanju konzistentnosti procesa evaluacije preduzeća, povećanju objektivnosti prilikom donošenja odluka, te samim tim predstavljaju „conditio sine qua non“ svakog kreditora kako u svetu tako i u Srbiji.sr
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Економски факултет, Суботицаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectФинансијски извештајиsr
dc.subjectFinansijski izveštajisr
dc.subjectFinancial statementsen
dc.subjectаналитички показатељиsr
dc.subjectкредитни ризикsr
dc.subjectстатистички методиsr
dc.subjectanalitički pokazateljisr
dc.subjectkreditni riziksr
dc.subjectstatistički metodisr
dc.subjectanalytical indicatorsen
dc.subjectcredit risken
dc.subjectstatistical methodsen
dc.titleМодел за оцену кредитне способности заснован на аналитичким показатељимаsr
dc.title.alternativeModel za ocenu kreditne sposobnosti zasnovan na analitičkim pokazateljimasr
dc.title.alternativeModel for creditworthiness assessment based on analytical indicatorsen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/33718/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/33717/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record