Show simple item record

The Criminality of young people in modern socio economic conditions in the area of Montenegro (1990-2014)

dc.contributor.advisorМилашиновић, Радомир М.
dc.contributor.otherMilašinović, Radomir M.
dc.contributor.otherIlić, Goran
dc.contributor.otherБановић, Божидар
dc.contributor.otherBanović, Božidar
dc.creatorSmolović, Valentina V.
dc.date.accessioned2020-02-07T10:29:36Z
dc.date.available2020-02-07T10:29:36Z
dc.date.available2020-07-03T09:28:05Z
dc.date.issued2019-06-11
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7176
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11831
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20864/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513388725
dc.description.abstractУ докторској дисертацији се разматрају сложени проблеми криминалитета младих као динамичне и специфичне друштвено неприхватљиве појаве којa датира од почетка људске цивилизације. Криминалитет младих, као посебна социолошко-криминолошка категорија, изазиваo је велику пажњу истраживача од давних времена. Захваљујући њима, развиле су се многе теорије (социолошке, биолошке, психолошке итд.) које су разматрале малолетнички криминал, односно малолетничку делинквенцију са аспекта различитих научних дисциплина. Криминалитетом младих у Црној Гори стручна и научна јавност није се бавила у довољној мери. Циљ ове дисертације је да применом квалитативних метода у емпиријском истраживању дођемо до спознаје о етиолошким криминогеним факторима ризика и феноменологији криминалитета младих (обим, структура, динамика) у црногорском друштву. Савремени социоекономски услови које су изазвале глобална економска и социјална криза утицали су на пораст криминалитета младих готово у целом свету, а посебно у земљама у развоју и земљама у транзицији, попут Црне Горе. Резултати истраживања указују на однос криминалитета пунолетних и малолетних лица у Црној Гори, стопу криминалитета младих, као и на факторе ризика који су узрок криминалитета младих. На основу укупних резултата истраживања, надлежни државни органи могу да планирају и реализују ефикасни и ефективни вишестепени превентивни програм, односно васпитно-корективни третман малолетника који су осуђени на казне примерене малолетницима, а у складу са стандардима Европске уније.sr
dc.description.abstractIn the doctoral dissertation, complex problems of youth crime are considered as a dynamic and specific socially unacceptable phenomenon that dates from the beginning of human civilization. Youth criminality, as a special sociological and criminological category, has attracted the attention of researchers since ancient times, and thanks to them, many theories (social, biological, psychological, etc.) have been developed that considered juvenile crime, or juvenile delinquency from the aspect of their scientific disciplines. The youth crime as a negative phenomenon has not been adequately addressed in Montenegro and the aim of this dissertation is that with the application of qualitative methods in empirical research we come to an understanding of the ethology, ie etiological criminogenic risk factors and phenomenology of youth crime (volume, dynamics structure) in Montenegrin society. The impact of the contemporary socioeconomic conditions caused by the global economic and social crisis has influenced the increase in youth criminality in almost every part of the world, especially in developing countries and countries in transition, such as Montenegro. The results of the research indicate the relationship between the crime of adolescents and minors in Montenegro, the rate of youth crime, and the risk factors that are the cause of youth crime. Based on the overall research results, the competent state authorities can plan and implement an effective and efficient multi-stage preventive program, that is, the correctional treatment of juveniles who have been sentenced to educational punishment in accordance with EU standards.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет безбедностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectкриминалитет младихsr
dc.subjectyouth crimeen
dc.subjectsocio-economic conditionsen
dc.subjectcomparative methoden
dc.subjectquantitative analysisen
dc.subjectetiologyen
dc.subjectphenomenologyen
dc.subjectvictimologyen
dc.subjectсоцио економски условиsr
dc.subjectкомпаративна методаsr
dc.subjectквантитативна анализаsr
dc.subjectетиологијаsr
dc.subjectфеноменологијаsr
dc.subjectвиктимологијаsr
dc.titleКриминалитет младих у савременим социо економским условима на подручју Црне Горе (1990-2014)sr
dc.title.alternativeThe Criminality of young people in modern socio economic conditions in the area of Montenegro (1990-2014)en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19368/IzvestajKomisije21832.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19368/IzvestajKomisije21832.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19367/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19367/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11831


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record