Show simple item record

History of the reception of Ukrainian literature in Serbian culture ; История рецепции украинской литературы в сербской культуре

dc.contributor.advisorBunjak, Petar
dc.creatorGaev, Tanja
dc.date.accessioned2020-01-27T12:23:01Z
dc.date.available2020-01-27T12:23:01Z
dc.date.available2020-07-03T12:48:45Z
dc.date.issued2019-09-10
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11802
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7127
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20800/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51829263
dc.description.abstractОва дисертација представља књижевноисторијско истраживање украјинске књижевности и њене хронолошке рецепције у српској (српскојезичној) култури. Под украјинском књижевношћу подразумевамо сва књижевноуметничка дела усмене (народне) и писане аутохтоне оригиналне украјинске књижевности и књижевнокритичку литературу на украјинском језику на територији данашње Украјине и изван украјинске етничке територије. Под рецепцијом подразумевамо пријем украјинске књижевности на сасвим поузданом, критички одабраном узорку у српској култури најчешће само у преводу на српски језик, ређе и у оригиналу на украјинском језику. Овако постављен задатак истраживања исцрпне грађе води осмишљеној класификацији одабраних узорака чиме је истражен и шири контекст рецепције, што говори о културној и политичкој оријентацији српскога друштва, што је олакшавало или отежавало пријем украјинске књижевности у српској култури. Под хронолошком рецепцијом подразумевамо време континуиране рецепције украјинске књижевности у српској култури, са дужим или краћим прекидима, од почетака књижевно релевантних украјинско-српских контаката у ХIХ веку (почев од 1861.) до 2007. године, закључно. Под српском (спрскојезичном) културом подразумевамо како српскојезичну територију данашње Србије, тако и српскојезичну културу насталу на територији њој суседних култура, као што су Војводина, БиХ и Хрватска унутар Краљевине Југославије и СФРЈ...sr
dc.description.abstractThis dissertation is a literary and historical research of Ukrainian literature and its chronological reception in Serbian (Serbian speaking language) culture. Under Ukrainian literature we mean all literary works of oral (folk) and written autochthonous genuine Ukrainian literature and literary criticism in Ukrainian language on the territory of today's Ukraine and outside the Ukrainian ethnic territory. Under the reception we mean the reception of Ukrainian literature in a completely reliable, critically selected sample in Serbian culture, mostly in translation into the Serbian language, rarely and in the original in the Ukrainian language. The task of researching exhaustive materials thus leads to the deliberate classification of selected samples, thus exploring and expanding the context of the reception, which speaks of the cultural and political orientation of Serbian society, which made it easier or more difficult to receive Ukrainian literature in Serbian culture. Under the chronological reception we mean the time of continuous reception of Ukrainian literature in Serbian culture, with longer or shorter interruptions, from the beginnings of literally relevant Ukrainian-Serbian contacts in the XIX century (starting from 1861) until 2007, concluding. Under the Serbian (Serbian speaking language) culture we mean the Serbian-language territory of today's Serbia, as well as the Serbian-language culture emerged in the territory of its neighboring cultures, such as Vojvodina, Bosnia and Herzegovina and Croatia within the Kingdom of Yugoslavia and the SFRY...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectрецепцијаsr
dc.subjectreceptionen
dc.subjectукрајинскаsr
dc.subjectкњижевностsr
dc.subjectсрпскаsr
dc.subjectкултураsr
dc.subjectисторијаsr
dc.subjectписацsr
dc.subjectпреводилацsr
dc.subjectпреводsr
dc.subjectкритикаsr
dc.subjectUkrainianen
dc.subjectliteratureen
dc.subjectSerbianen
dc.subjectcultureen
dc.subjecthistoryen
dc.subjectwriteren
dc.subjectinterpreteren
dc.subjecttranslationen
dc.subjectcriticismen
dc.titleИсторија рецепције украјинске књижевности у српској културиsr
dc.title.alternativeHistory of the reception of Ukrainian literature in Serbian culture ; История рецепции украинской литературы в сербской культуреen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32586/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32587/IzvestajKomisije21627.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record