Show simple item record

Impact of terrorism on security in the Western Balkans

dc.contributor.advisorSimeunović, Dragan
dc.contributor.otherSimić, Dragan
dc.contributor.otherKešetović, Želimir
dc.creatorStefanović, Vladislav R.
dc.date.accessioned2020-01-27T12:22:34Z
dc.date.available2020-01-27T12:22:34Z
dc.date.available2020-07-03T09:40:23Z
dc.date.issued2019-11-25
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7139
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11790
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20814/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51833359
dc.description.abstractПредмет овог радa је утицај тероризма на безбедност у региону Западног Балкана. Кроз истраживање биће анализирани узроци настанка тероризма, фазе његовог развоја и облици испољавања током историје, све до данашњих дана, и то у региону Западног Балкана. Поред тога, истраживањем ће бити обухваћени и други фактори који су утицали или утичу на њега, и најзад, актуелни тренутак ове појаве и њен непосредан утицај на безбедност у региону. Биће изнети и могући начини превазилажења негативног утицаја тероризма по безбедност у региону Западног Балкана. Циљ истраживања је препознавање тероризма као безбедносног изазова за регион Западног Балкана, описивање узрока настанка и развоја тероризма у региону као целини. У оквиру тога ће бити приказани и односи међу појединим државама региона, као и њихови односи са земљама изван Западног Балкана, те утицај глобалног тероризма на регионалну безбедносну ситуацију. Научни значај истраживања огледа се у доприносу његових резултата верификацији, а делом и проширивању фонда научних сазнања о тероризму и безбедности, провера способности метода теорије политике, науке о међународним односима, науке о безбедности и других друштвених наука у формулисању научних објашњења сложених међузависних процеса у области међународних односа и безбедности у региону Западног Балкана. Друштвени значај истраживања проистиче из значаја геостратешке позиције Западног Балкана, који међународна заједница и Европска унија по питању тероризма доживљавају као безбедносно нестабилно подручје Европе, при чему је стабилизација безбедности региона стратегијски интерес држава региона и ЕУ. Друштвени значај додатно је увећан чињеницом да су државе Западног Балкана истовремено и објекат и субјекат у решавању проблема тероризма, регионалног и глобалног, и безбедносних претњи у региону.sr
dc.description.abstractThe subject of this paper is the impact of terrorism on security in the Western Balkans region. The study will analyze the causes of the onset of terrorism, the stage of its development and forms of manifestation throughout history to this day, in the region of the Western Balkans. In addition, the research will also include other factors that have influenced or affected him, and, ultimately, the current moment of this phenomenon and its immediate impact on security in the region. Possible ways of overcoming the negative impact of terrorism on security in the Western Balkans region will be outlined. The aim of the research is to recognize terrorism as a security challenge for the region of the Western Balkans, describe the causes of the emergence and development of terrorism in the region as a whole. This will also show the relations between individual countries of the region, as well as their relations with countries outside the Western Balkans, and the impact of global terrorism on the regional security situation. The scientific significance of the research is reflected in the contribution of its results to verification, and partly by expanding the fund of scientific knowledge on terrorism and security, checking the ability of methods of policy theory, science of international relations, science of security and other social sciences in formulating scientific explanations of complex interdependent processes in the field international relations and security in the region of the Western Balkans. The social significance of the research stems from the significance of the geostrategic position of the Western Balkans, seen by the international community and the European Union as a security unstable region of Europe in terms of terrorism, with the stabilization of the security of the region as a strategic interest of the countries of the region and the EU. The social significance is further enhanced by the fact that the countries of the Western Balkans are at the same time an object and subject in solving the problems of terrorism, regional and global, and security threats in the regionen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectТероризамsr
dc.subjectterrorismen
dc.subjectбезбедностsr
dc.subjectЗападни Балканsr
dc.subjectекстремизамsr
dc.subjectфундаментализамsr
dc.subjectрадикализамsr
dc.subjectфанатизамsr
dc.subjectрелигијаsr
dc.subjectsecurityen
dc.subjectWestern Balkansen
dc.subjectextremismen
dc.subjectfundamentalismen
dc.subjectradicalismen
dc.subjectfanaticismen
dc.subjectreligionen
dc.titleУтицај тероризма на безбедност у региону Западног Балканаsr
dc.title.alternativeImpact of terrorism on security in the Western Balkansen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22492/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22493/IzvestajKomisije21637.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record