Show simple item record

Assessment of structural and functional changes of the nervous system in patients with type 1 Gaucher disease

dc.contributor.advisorKostić, Vladimir
dc.contributor.otherPetakov, Milan
dc.contributor.otherZidverc Trajković, Jasna
dc.contributor.otherPlatiša, Mirjana
dc.contributor.otherSavić, Miroslav M.
dc.creatorЛакочевић, Милан
dc.date.accessioned2020-01-27T12:21:36Z
dc.date.available2020-01-27T12:21:36Z
dc.date.available2020-07-03T08:46:29Z
dc.date.issued2019-09-27
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11774
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7129
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20802/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51745807
dc.description.abstractЦиљ ове студије пресека је да се пруже докази о функционалним променама у централном нервном систему оболелих од Гошеове болести типа 1 (ГБ1) без клиничких неуролошких манифестација, и да се утврди да ли постоје и структурне промене. Методологија: У истраживање је укључено 28 пацијената са ГБ1 и исти број здравих испитаника спарених по полу, годинама живота и доминантној руци. Каталитичка активност β-гликоцереброзидазе у леукоцитима периферне крви утврђена је спектрофлуорометријским методом. Анализа гена GBA1 изведена је директним секвенцирањем. Процена функционалних промена нервног система обављена је 18F-ФДГ-ПЕТ снимањем по протоколу за статичке студије мозга. Квантитативна обрада појединачних налаза и квантитативна групна анализа обављене су методом статистичког параметарског мапирања функционалних слика. Евалуација промена у функционисању мозга обављена је и применом фМР на скенеру јачине магнетног поља 3 T коришћењем 32-каналне завојнице за главу. Протокол аквизиције састојао се од брзе градијент ехо аквизиције са препарацијом магнетизације. Процењивање промена у дебљини мождане коре уз квантификовање запремина појединих формација мозга вршено је коришћењем техника кортикалног мапирања, као и технике морфометрије засноване на поређењу воксела. Снимљени су соматосензорни потенцијали изазвани електричном стимулацијом n. medianus-а обе руке. Надражајима трајања 0,2 ms деловало се на фреквенцији од 5 Hz. Полни хормони мерени су радиоимунолошки методом, коришћењем гама сцинтилационог бројача. Резултати: Код оболелих од ГБ1, детектована је нова мутација c.968A>G у егзону 7 гена GBA1. После 18F-ФДГ-ПЕТ снимања, карактеристичан образац регионалног хипометаболизма гликозе у мозгу добијен је групном СПМ анализом за p < 0,001 без корекције за вишеструка поређења. Значајно нижа активација мозга током фМР при извођењу моторичког задатка утврђена је у шест кластера...sr
dc.description.abstractThe aim of this cross-sectional study is to provide evidence of functional changes of the central nervous system in patients with type 1 Gaucher disease (GD1) without clinical neurological manifestations, and to determine if there are structural changes. Methodology: The catalytic activity of β-glucocerebrosidase in peripheral blood leukocytes was determined using the spectrofluorometric method. Direct sequencing of the GBA1 gene was also performed. Computerized tomographic recording using the 18F-FDG-PET was performed to assess central nervous system functional changes during rest. Quantitative processing of individual findings and quantitative group analysis were done using statistical parametric mapping of functional images. Evaluation of changes in brain functioning was also carried out using fMRI on a scanner with a magnetic field strength of 3 T employing a 32-channel head coil. The acquisition protocol consisted of a quick gradient echo acquisition with the preparation of magnetization. Assessment of changes in cortical thickness, with the volume quantifications of individual brain formations, was performed using cortical mapping techniques and morphometry based on voxel-based morphometry. Somatosensory evoked potentials (SSEP) were recorded after electrical stimulation of the median nerve in both arms. Stimuli of 0.2 ms duration, at a frequency of 5 Hz, wеre used. Sex hormones were measured using radioimmunoassay method with gamma scintillation counter. Results: In patients with GD1, a novel mutation c.968A>G in exon 7 of the GBA1 gene was detected. After 18F-FDG-PET recording, the characteristic pattern of regional glucose hypometabolism in the brain was obtained by group SPM analysis for p < 0.001 without correcting for multiple comparisons. While performing movement exercises, a significantly lower brain activation in the six clusters was observed on fMRI. Following a Monte Carlo Null Z correction, a significantly lower cortex thickness p < 0.001 was seen in five clusters in the left hemisphere, and one cluster in the right hemisphere of the brain...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectГошеова болестsr
dc.subjectGaucher diseaseen
dc.subjectβ-glucocerebrosidaseen
dc.subject18F-FDG-PETen
dc.subjectfMRIen
dc.subjectSSEPen
dc.subjecttestosteroneen
dc.subjectoestradiolen
dc.subjectβ-гликоцереброзидазаsr
dc.subjectген GBA1sr
dc.subject18F-ФДГ-ПЕТsr
dc.subjectфМРsr
dc.subjectССЕПsr
dc.subjectтестостеронsr
dc.subjectестрадиолsr
dc.titleПроцена структурних и функционалних промена нервног система код пацијената са Гошеовом болешћу типа 1sr
dc.title.alternativeAssessment of structural and functional changes of the nervous system in patients with type 1 Gaucher diseaseen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8370/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8371/IzvestajKomisije21628.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8370/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8371/IzvestajKomisije21628.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11774


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record