Show simple item record

Test evaluation for assessment of leg muscle mechanical propreties and its application in the research of the gait transition speed phenomenon.

dc.contributor.advisorIlić, Vladimir
dc.contributor.otherNedeljković, Aleksandar
dc.contributor.otherRanisavljev, Igor
dc.contributor.otherRaspopović, Staniša
dc.creatorДобријевић, Слободанка
dc.date.accessioned2019-12-24T16:08:15Z
dc.date.available2019-12-24T16:08:15Z
dc.date.available2020-07-03T09:46:11Z
dc.date.issued2019-06-24
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6973
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11656
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20436/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51640591
dc.description.abstractПриродни облици кретања представљају основу човековог функционисања у свакодневном животу, али и основу за обављање сложених људских делатности какве су спортске и многе друге активности. Да би се законитости људског кретања боље разумеле и сагледавале на прави начин, треба их посматрати и истраживати у условима који су блиски природним условима кретања човека. Овај рад се једним делом бави проблемом мерења механичких особина мишића у сложеним покретима, првенствено током ходања и трчања, а другим делом, повезаношћу механичких особина мишића, мереним у сложеним покретима, са феноменом транзиције кретних активности. Механичке особине мишића процењиване су коришћењем линеарног регресионог модела, како би се из F-V релације добили потребни подаци о сили, брзии и снази мишића ногу. На основу проблема које је ова студија решавала, истраживање је организовано у два експеримента. Циљ 1. експеримента био је да се истраже својства F-V релације мишића ногу при испољавњу максималне вучне силе (F) у широком распону брзина (V) на стандардној моторизованој траци. Млади и физички активни мушки (N = 13) и женски испитаници (N = 15) имали су задатак да испоље максималну вучну силу, док су ходали или трчали на покртетној траци, при осам различитих брзина траке (1,4 – 3,3 m/s). И појединачна (R = 0,935) и просечна вредност F-V релације (R = 0,994) показали су се приближно линеарним и изузетно јаким, док су параметри механичких капацитетa мишића ногу за испољавање максималне F, V и снаге (P; пропорционално производу F и V) били високо поуздани (0,84 < ICC < 0,97). Поред тога, исти параметри F-V релације који су добијени из само две тачке, тј. при највишој и најнижој брзини траке за трчање (тј. модел „две брзине”) открили су снажну везу (0,89 < R < 0,99) и није било значајних разлика у погледу величине истих параметра добијених из свих осам брзина покретне траке. Закључено је да FV релација мишића ногу, тестирана кроз широк опсег брзина покретне траке, може бити јака, линеарна и поуздана. Поред тога, модел „две брзине”, као релативно брза метода, без превеликог замора испитаника може пружити поуздане и еколошки валидне податке о F, V и P капацитетимa мишића ногу, па их стога треба узети у обзир за будућа рутинска тестирања...sr
dc.description.abstractNatural forms of human movement represent the base of everyday activities, but they are also used in sport and other complex activities. For better understandment of patterns of human motion, they should be examined in conditions simiral to terrestrial ones. This study examines problem of mechanical muscle propreties measured in multyjoint movements, primarily during walking and running, in the first part of study, and in the second part, the study examines problem of corellations between mechanical muscle propreties, measured in multi-joint movements, and gait transition speed. Mechanical muscle propreties were evaluated using linear regression model, in order to obtain the necessary force, velocity and power data of leg muscle from the F-V relationship. Regarding the issues of this study, two experiments were conducted. The aim of the first experimet was to explore the properties of the F-V relationship of leg muscles exerting the maximum pulling F at a wide range of V on a standard motorized treadmill. Young and physically active male (N = 13) and female subjects (N = 15) were tested on their maximum pulling F exerted horizontally while walking or running on a treadmill set to eight different velocities (1.4 – 3.3 m/s). Both the individual (median R = 0.935) and averaged across the subjects F-V relationships (R = 0.994) proved to be approximately linear and exceptionally strong, while their parameters depicting the leg muscle capacities for producing maximum F, V, and power (P, proportional to the product of F and V) were highly reliable (0.84 < ICC < 0.97). In addition, the same F-V relationship parameters obtained from only the highest and lowest treadmill speeds (i.e., “two-velocity” model) revealed a strong relationship (0.89 < R < 0.99), and there were no meaningful differences regarding the magnitudes of the same parameters obtained from all eight speeds of the treadmill. We conclude that the F-V relationship of leg muscles tested through a wide range of treadmill V could be strong, linear, and reliable. Moreover, the relatively quick and fatigue-free “two-velocity” model could provide reliable and ecologically valid indices of F, V and P producing capacities of leg muscles and, therefore, should be considered for future routine testing. The aim of second experiment was to explore the relationship between gait transition speed and muscle mechanical capacities measured in cyclic multi-joint movements...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитањаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмодел ”две брзине”sr
dc.subjecttwo-velocity modelen
dc.subjectreliabillityen
dc.subjectforceen
dc.subjectvelocityen
dc.subjectpoweren
dc.subjectпоузданостsr
dc.subjectсилаsr
dc.subjectбрзинаsr
dc.subjectснагаsr
dc.titleЕвалуација теста за процену механичких особина мишића ногу и његова примена у истраживању феномена транзитне брзинеsr
dc.title.alternativeTest evaluation for assessment of leg muscle mechanical propreties and its application in the research of the gait transition speed phenomenon.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23886/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23887/IzvestajKomisije21193.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23887/IzvestajKomisije21193.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23886/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11656


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record