Show simple item record

Conceptions of world order in the security policies of the United States of America, the Russian Federation and the European union at the beginning of the XXI century

dc.contributor.advisorSimić, Dragan
dc.contributor.otherSimić, Dragan
dc.contributor.otherNakarada, Radmila
dc.contributor.otherJović, Dejan
dc.creatorKostić, Marina
dc.date.accessioned2019-12-24T16:08:06Z
dc.date.available2019-12-24T16:08:06Z
dc.date.available2020-07-03T09:40:19Z
dc.date.issued2019-10-04
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11652
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6970
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20432/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=518516567
dc.description.abstractВелике силе су одувек тежиле да обликују свет у складу са својим замислима. Самим тим, полазна претпоставка ове дисертације је да је светски поредак на почетку XXI века нестабилан због конфликтних концепција светског поретка великих сила попут Сједињених Амерички Држава, Руске Федерације и Европске уније. Оваква претпоставка одређује и циљеве дисертације да најпре утврди шта су то концепције светског поретка у политикама безбедности, да их моделује и упореди а затим и утврди важење полазне претпоставке кроз индикаторе на глобалном, регионалном и подрегионалном нивоу. У складу са социјално-конструктивистичком парадигмом којом се користимо у дисертацији концепције светског поретка у политикама безбедности представљају субјективне интересе међународних актера тј. уверења о томе у каквом светском поретку они најбоље остварују своје потребе идентитета и потребе безбедности. Концепције светског поретка су самим тим и начини на које се један актер суочава са питањима Другог и претњи и тежи да их превазиђе. При том, сам светски поредак и замисли о њему се у дисертацији односе на врсту кључних актера који делују у њему, распоред њихове моћи и начин управљања или владавине, укључујући основно начело управљања или владавине поретком уз одговарајућу институционалну архитектуру. У односу на ове елементе концепцију светског поретка коју заступају САД одређујемо као модел глобалне доминације, ону коју заступа Русија као модел мултиполарности засноване на равнотежи моћи и ЕУ као модел глобалног управљања. Историјском анализом смо утврдили како су се ове концепције током завршетка Хладног рата и непосредно након њега током 1990их година формирале да би коначан облик добиле до 2007. године када почиње њихово интензивније супротстављање. Ове коначне облике концепција светског поретка у политикама безбедности смо затим упоредили кроз упоређивање основних елемента концепције светског поретка сваког од три предметна актера – потреба идентитета (типског, идентитета улоге и колективног), потреба безбедности (објекат безбедности, претње и субјекат безбедности) и жељени модел светског поретка (број актера, жељени распоред снага и начин управљања) које сваки од актера заговара. На крају, проверили смо деловање утврђених разлика концепција светског поретка у политикама безбедности САД, Русије и ЕУ на стабилност светског поретка тј. функционисање уређивачких механизама поретка – механизама сарадње и постизања договора кључних међународних актера о прихватљивом понашању и начину решавања конфликата - на примерима употребе силе у међународним односима, контроле наоружања, европске безбедносне архитектуре и безбедносне архитектуре на Западном Балкану чиме смо и потврдили нашу основну претпоставкуsr
dc.description.abstractGreat powers have always sought to shape the world according to their ideas. Accordingly, the main premise of this thesis is that the world order at the beginning of XXI century is unstable due to the conflicting conceptions of world order of big powers such as the United States of America, the Russian Federation and the European Union. This assumption determines the aims of the dissertation so that it first had to determine the notion of the conceptions of the world order in security policies of the actors, then to model them and compare and finally to determine the validity of the initial assumptions through indicators at the global, regional and subregional levels. According to the social-constructivist paradigm that is used in the dissertation conceptions of world order in the security policies are the subjective interests of international actors ie. beliefs about what kind of world order best serves their identity and security needs. Conception of world order are therefore the ways in which one subject faces the issues of Other and threats and strives to overcome them. At the same time, the very notion of world order and the idea of it is in this dissertation related to the type of key actors in it, balance of their power and governance or rule of world order, including the basic principles of the governance or rule and the appropriate institutional architecture. In relation to these elements the concept of world order represented by the US is described as the model of global dominance, one that represents Russia as the model of multipolarity based on the balance of power and the one represented by the EU as the model of global governance. By using the historical analysis we determined that these conceptions were formulated during the Cold War and its aftermath in the 1990s and achieved the contemporary final form in 2007 - when their more intense conflicting at all levels started. We then compared these final forms of conceptions of world order in the security policies of the USA, Russia and the EU by comparing their basic elements - the identity needs (type identity, role identity and the collective identity), the security needs (what is perceived as the main objects or values of security, main security threats and subjects or providers of security) and the wishful model of world order (number of actors, the desired balance of power and governance or rule – principle and institutions) that each of the actors advocates. Finally, we verified the impact of the previously defined differences of the conceptions of world order of the security policies of the USA, Russia and the EU on the stability of the world order ie. functioning of the ruling mechanisms of the order –which are mechanisms for cooperation and making agreements of key international stakeholders about acceptable behavior and the acceptable ways of resolving conflicts – by analyzing their impacts in the cases of the use of force in the international relations, arms control regimes and negotiations, European security architecture and security architecture in the Western Balkans. This analysis at the global, regional and subregional level confirmed our basic assumptionen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectИдентитетsr
dc.subjectполитика безбедностиsr
dc.subjectконцепција светског поретка у политици безбедностиsr
dc.subjectодноси САД-Русија-ЕУsr
dc.subjectглобална доминацијаsr
dc.subjectравнотежа моћиsr
dc.subjectглобално управљањеsr
dc.subjectстабилност светског пореткаsr
dc.subjectЗападни Балканsr
dc.titleКонцепције светског поретка у политикама безбедности Сједињених Америчких Држава, Руске Федерације и Европске уније на почетку XXI векаsr
dc.title.alternativeConceptions of world order in the security policies of the United States of America, the Russian Federation and the European union at the beginning of the XXI centuryen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22478/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22479/IzvestajKomisije21190.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22478/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22479/IzvestajKomisije21190.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11652


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record