Show simple item record

Indicators of academic achievement of deaf and hard of hearing primary school students

dc.contributor.advisorKovačević, Jasmina
dc.contributor.otherDimić, Nadežda
dc.contributor.otherRadić-Šestić, Marina
dc.contributor.otherRadovanović, Ivica
dc.creatorRoksandić, Ivana
dc.date.accessioned2019-12-24T16:07:58Z
dc.date.available2019-12-24T16:07:58Z
dc.date.available2020-07-03T09:32:18Z
dc.date.issued2016-09-28
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6946
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11643
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20350/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48844047
dc.description.abstractУнапређивање образовних могућности глувих и наглувих ученика и стварање подстицајних услова за остваривање школског постигнућа један је од главних задатака савремене школе. Циљ истраживања је био испитати индикаторе школског постигнућа глувих и наглувих ученика основношколског узраста. Посебни циљеви су били испитати повезаност друштвено- економских фактора и школског постигнућа глувих и наглувих ученика, испитати повезаност породичне средине и школског постигнућа глувих и наглувих ученика, испитати повезаност фактора школске средине и школског постигнућа глувих и наглувих ученика, испитати повезаност фактора школске средине, и школског постигнућа глувих и наглувих ученика, испитати повезаност способности и особина глувих и наглувих ученика и школског постигнућа. Узорак је чинило 193 испитаника подељених у три подузорка и то: подузорак родитеља (Н-56), подузорак наставника (Н-75) из пет школа за глуву и наглуву децу са територије Републике Србије и подузорак ученика (Н- 59) који похађају школу за глуве и наглуве ученике на територији Републике Србије. Инструменити који су коришћени у истраживању: Упитник за наставнике, Упитник о општој атмосфери у школама, Упитник за процену понашања детета у школи.,Упитника о условима породичног живота и рада ученика и узајамном односима родитеља и деце у породици, Евидентна листа за снимање и скала процене артикулације наставног часа, Упитник о потребама и могућностима ефикаснијег образовања и стручног усавршавања наставника, Протокол за снимање, анализирање и процењивање наставног часа, Упитник за родитеље, Упитника за процену понашања и особина детета, Упитник о просоцијалном понашању детета, Упитник о укључености породице у школске активности и рад на домаћим задацима, Чек листа пожељних особина, ставова и поступака у сарадњи са родитељима. Истраживање је реализовано у школама за глуве и наглуве ученике на територији Републике Србије у периоду школске 2014/15.године и почетком школске 2015/2016.године. Добијени резултати су систематизовани и према постављеним циљевима и задацима приказани у пет група. Сви добијени резултати су дискутовани и на основу тога су изведени закључци да постоји делимична повезаност друштвено-економских, породичних, школских и личних фактора и школског постигнућа глувих и наглувих ученика. Није утврђена повезаност организације живота у домовима-интернатима и школског постигнућа.sr
dc.description.abstractImproving educational opportunities for deaf and hard of hearing students and the creation of stimulating conditions for the exercise of academic achievement is one of the main tasks of modern school. The aim of the research was to examine indicators of academic achievement of deaf and hard of hearing primary school students. Specific objectives were to examine the relationship between socioeconomic factors and academic achievement of deaf and hard of hearing students, examine the relationship between family environment and academic achievement of deaf and hard of hearing students, examine the relationship between factors of school environment and academic achievement of deaf and hard of hearing students, examine the relationship between factors of school environment, and school achievement of deaf and hard of hearing students, examine the relationship between skills and characteristics of deaf and hard of hearing students and academic achievement. The sample consisted of 193 subjects divided into two regions, namely: a subsample of parents (N-56), the sub-sample of teachers (N-75) from the five schools for the deaf and hard of hearing children from the territory of the Republic of Serbia and the sub-sample of students (N-59) who attend school for the deaf and hard of hearing students in the Republic of Serbia. Research instruments that were used: Questionnaire for teachers, questionnaire about the general atmosphere in the schools, the questionnaire for assessing the behavior of the child in school., Questionnaire on conditions of family life and work of students and the mutual relationships of parents and children in the family, Evident sheet for recording and rock estimates articulation of teaching hour, Questionnaire on the needs and possibilities of more efficient education and training of teachers, The Protocol for recording, analyzing and evaluating the class, Questionnaire for parents questionnaire for assessing the behavior and characteristics of the child, Questionnaire about the child's prosocial behavior, Questionnaire on the involvement of families in school activities and work on homework, Checklist for desirable traits, attitudes and practices in cooperation with parents. Research was done in schools for deaf and hard of hearing students in the Republic of Serbia in the period of 2014/15 school year and the beginning of the school in 2015/2016. The results are analyzed and according to the set objectives and tasks presented in five groups. All the obtained results are discussed and on the basis of the conclusions that there is a partial correlation of socio-economic, family, school and personal factors and academic achievement of deaf and hard of hearing students. There was no correlation between the organization of life in the boarding and academic achievement.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectшколско постигнућеsr
dc.subjectacademic achievementen
dc.subjectглуви и наглувиsr
dc.subjectthe deaf and hard of hearingen
dc.titleИндикатори школског постигнућа глувих и наглувих ученика основношколског узрастаsr
dc.title.alternativeIndicators of academic achievement of deaf and hard of hearing primary school studentsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20519/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20520/IzvestajKomisije21175.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record